Проблема відповідальності інформаційних провайдерів (посередників)

  • О. А. Карпенко
Ключові слова: послуга, Інтернет-послуга, Інтернет-провайдер, інформаційний посередник, відповідальність

Анотація

Стаття присвячена аналізу існуючих способів захисту прав клієнта при порушенні своїх зобов’язань з боку Інтернет-провайдера. Розглядаються підстави покладення відповідальності на сторін за порушення договору Інтернет-провайдингу.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

1. Петровский С.В. Правовое регулирование оказания Интернет-услуг: дис….канд.юр.наук:12.00.03. / Станислав Витальевич Петровский. – М., 2002. – 189 с.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/ – Название с экрана.

3. Про електронну торгівлю: проект Закону від 17.02.2003 № 3114 / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: //http://gska2.rada.gov.UA/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=14256. – Название с экрана.

4. Про деякі правові аспекти послуг інформаційного суспільства, зокрема, електронної комерції, на внутрішньому ринку: Директива Ради ЄС від 08.07.2000 / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_224 – Название с экрана.

5. Наумов В. Б. Право и Интернет: очерки теории и практики. – М.: Книжный дом «Университет», 2002. – 432 с.

6. Савельев А.И. Гражданско-правовое регулирование договоров между клиентом и Интернет-провайдером в сети Интернет: автореф. на соискание ученной степени канд.юр.наук:12.00.03. / Александр Иванович Савельев. – М., 2008. – 25 с.

7. Ємельянчик С.О. Договірне регулювання наданя послуг доступу в Інтернет: автореф. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец.12.00.03 / Сергій Олександрович Ємельянчик. – Х., 2013. – 22 с.
Номер
Розділ
Статті