Проблемні питання сучасного праворозуміння

  • І. В. Воронова Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

Проблеми співвідношення права і закону привертали увагу з часів стародавніх мислителів  Аристотеля, Платона, Сократа, Цицерона та багатьох інших. У сучасних умовах це питання не лише не втратило свого значення, а й стало ще більш актуальним, оскільки перебуває сфері розуміння феномена права. Воно співвідноситься з механізмами становлення і функціонування громадянського суспільства й правової держави.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

1. Алексеев, С.С. Право. Азбука. Теория. Философия. Опыт комплексного исследования [Текст] / С.С. Алексеев. — М.: Статут, 1999. — 712 с.

2. Четвернин, В.А. Демократическое конституционное государство: введение в теорию [Текст] / В.А. Четвернин. — М.: Изд-во ИГиП РАН, 1993. — 141 с.

3. Поляков, А.В. Общая теория права. Курс лекцій [Текст]/ А.В. Поляков. — Спб.: Юрид. Центр Пресс, 2001. — 642 с.

4. Нерсесянц, В.С. Конституционная модель правового государства в России. Проблемы общей теории права и государства [Текст]: учебник для вузов/ В.С. Нерсесянц. под общ. ред. члена-корр. РАН, доктора юрид. наук, проф. В. С. Нерсесянца. — М.: Издательская группа НОРМА—ИНФРА • М, 1999. — 813 с.

5. Скакун, О.Ф. Теорія держави і права. Енциклопедичний курс [Текст]/ О.Ф. Скакун . — Х.: Еспада, 2005. — 776 с.
Номер
Розділ
Статті