Самозахист права власності на тварину

  • О. А. Устименко Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: право власності, тварина, самозахист

Анотація

В статті проаналізовано загальнотеоретичні аспекти самозахисту права власності на тварину. Автором зроблено висновок про те, що самозахист права власності на тварину може бути спрямований на попередження, припинення посягань на це право, відновлення права власності у разі його порушення та на усунення перешкод у користуванні об’єктами цього права.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

1. Охорона і захист прав та інтересів фізичних та юридичних осіб в цивільних правовідносинах / За загальною редакцією академіка НАПрН України Я. М. Шевченко. – Х. : Харків юридичний, 2011. – 528 с.

2. Цивільний кодекс України // Офіційний вісник України. – 2003. - № 11 (28.03.2003). – Ст. 461

3. О.П. Печеный. Проблемы защиты прав человека и субъективных гражданских прав // Права людини в умовах реформування правової системи України (До 50-ї річниці Загальної декларації прав людини): Тези доп. та наук. повідомлень наук. конф. молодих учених та аспірантів / За ред. проф. М.І. Панова. – Харків: Нац. юрид. акад. України, 1998. – 113 с.

4. Берестова О.І. Способи самозахисту цивільних прав: окремі аспекти. // Приватне підприємництво і право. – К. – 2010. – Випуск № 9. – с. 10-14

5. Мейер Д.И. Русское гражданское право: В 2 ч. – М.: Статут, 1997. – Ч.1.  290 с.

6. Право учасників цивільних правовідносин на самозахист: Автореф. дис… канд. юр. наук: 12.00.03 / Антонюк О.І.; Національний університет внутрішніх справ. Харків, 2004. – 22 с.

7. Відшкодування моральної та матеріальної шкоди : навч. посіб. / М.К. Гаянтич, А.Б. Гриняк, А.І. Дрішлюк, Т.С. Ківалова [та ін.] ; за ред. М.К. Галянтича. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 624 с. – Бібліогр. в кінці тем.

8. Германское право. Часть I. Гражданское уложение: Пер. с нем. / Серия: Современное зарубежное и международное частное право. — М.: Международный центр финансово-экономического развития, 1996. - 552 с.

9. Цивільне право: підручник: у 2 т. / В.І. Борисова (кер. авт. кол.), Л.М. Баранова, Т.І. Бєгова та ін.; за ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцього. – Х.: Право. 2011. - Т. 1 – 656 с.

10. Тертышников В.И., Тертышников Р.В. Формы защиты и осуществления субъективных прав граждан, иностранных граждан, лиц без гражданства и юридических лиц. – Харьков: Консум, 1999. – 176 с.

11. Цивільне право України: Академічний курс: Підручник: У 2 т. / За ред. Я.М.Шевченко. – К.: Ін Юре, 2003. – Т.1: Загальна частина. – 520 с.

12. Енциклопедія цивільного права України / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; відп. ред. Я. М Шевченко. – К. : І Юре, 2009. – 952 с.

13. Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. - М.: Статут, 2000. - 411 с.

14. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. – 4-те вид., переробл. та доповн. / За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – К.: Юридична думка, 2007. – 1184 с.

15. Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок продажу, придбання, реєстрації,обліку і застосування спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії» Офіційний веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс] Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/706-93-%D0%BF

16. Кримінальний кодекс України // Офіційний вісник України. – 2001. - № 21 (08.06.2001). – Ст. 920
Номер
Розділ
Статті