Підстави проведення судової експертизи у кримінальному процесі України

  • О. О. Бондаренко Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: кримінальне провадження, судова експертиза, спеціальні знання

Анотація

у статті формулюються підстави проведення судової експертизи у кримінальному процесі України. Розглядається можливість розширення випадків обов’язкового призначення судової експертизи. Наводяться фактичні та юридичні підстави призначення та проведення судової експертизи

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

1. Арсеньев В.Д. Использование специальных знаний при установлении фактических обстоятельств уголовного дела / В.Д. Арсеньев, В.Г. Заблоцкий. – Красноярск : Издательство Красноярского университета, 1986. – 152 с.

2. Белкин А.Р. Теория доказывания : научно-методическое пособие / А.Р. Белкин. – М. : Издательство НОРМА, 1999. – 429 с.

3. Галкин В.М. Соотношение заключения эксперта с другими средствами доказывания в уголовном процес се / В.М. Галкин. - М. : Всесоюзный научно-исследовательский институт судебных экспертиз, 1971. – 45 с.

4. Клименко Н.І. Судова експертиза в розслідуванні комп’ютерних злочинів як форма використання спеціальних знань / Н.І. Клименко, П.Д. Біленчук // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. Випуск 2 : Збірник матеріалів міжнарод. наук.-практ. конф. /Міністерство юстиції України, Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса, Академія правових наук України, Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого; Ред. колегія: М.Л. Цимбал, М.І. Панов, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін. – Харків: Право, 2002. – С. 62-66.

5. Кримінальний процесуальний кодекс України : прийнятий Верховною Радою України Законом № 4651-VІ від 13.04.2012 р. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України» № 4652-VІ від 13.04.2012 р. – Х. : Право, 2012. – 392 с.

6. Махов В.Н. Использование знаний сведущих лиц при расследовании пре ступлений : монография / В.Н. Махов. - М. : Изд-во РУДН, 2000. – 296 с.

7. Орлов В.М. Экспертиза на предварительном следствии и прокурорский надзор за законностью её проведения (правовые, тактические и организационно-методические вопросы) : автореф. дисс. на соискание учен. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.08, 12.00.09 / В.М. Орлов. – М., 1973. – 23 с.

8. Орлов Ю.К. Основания назначения и проведения экспертизы // Правовые проблемы судебной экспертизы : сб. научн. тр. / Ю.К Орлов. – М. : Всесоюзный научно-исследовательский институт судебных экспертиз, 1976. – Вып. 22. - С. 90-107.

9. Петрухин И.Л. Експертиза как средство доказывания в советском уголовном процес се / И.Л. Петрухин. – М. : Издательство «Юридическая литература», 1964. – 264 с.

10. Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30 травня 1997 року № 8 (із змінами, внесеними згідно з постановою Пленуму Верховного Суду України від 25 травня 1998 року № 15) // Судові експертизи в Україні : Зб. нормат. актів: Станом на 15 червня 2002 р. – К., 2002. – С. 23-29.

11. Строгович М.С. Избранные труды в 3 т. / М.С. Строгович. – Т. 3 : Теория судебных доказательств. - М. : Наука, 1991. – 300 с.

12. Шляхов А.Р. Судебная экспертиза: организация и проведение / А.Р. Шляхов. - М. : Юридическая литература, 1979. – 165 с.
Номер
Розділ
Статті