Підстави проведення судової експертизи у кримінальному процесі України

  • О. О. Бондаренко Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: кримінальне провадження, судова експертиза, спеціальні знання

Анотація

у статті формулюються підстави проведення судової експертизи у кримінальному процесі України. Розглядається можливість розширення випадків обов’язкового призначення судової експертизи. Наводяться фактичні та юридичні підстави призначення та проведення судової експертизи

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Арсеньев В.Д. Использование специальных знаний при установлении фактических обстоятельств уголовного дела / В.Д. Арсеньев, В.Г. Заблоцкий. – Красноярск : Издательство Красноярского университета, 1986. – 152 с.

2. Белкин А.Р. Теория доказывания : научно-методическое пособие / А.Р. Белкин. – М. : Издательство НОРМА, 1999. – 429 с.

3. Галкин В.М. Соотношение заключения эксперта с другими средствами доказывания в уголовном процес се / В.М. Галкин. - М. : Всесоюзный научно-исследовательский институт судебных экспертиз, 1971. – 45 с.

4. Клименко Н.І. Судова експертиза в розслідуванні комп’ютерних злочинів як форма використання спеціальних знань / Н.І. Клименко, П.Д. Біленчук // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. Випуск 2 : Збірник матеріалів міжнарод. наук.-практ. конф. /Міністерство юстиції України, Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса, Академія правових наук України, Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого; Ред. колегія: М.Л. Цимбал, М.І. Панов, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін. – Харків: Право, 2002. – С. 62-66.

5. Кримінальний процесуальний кодекс України : прийнятий Верховною Радою України Законом № 4651-VІ від 13.04.2012 р. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України» № 4652-VІ від 13.04.2012 р. – Х. : Право, 2012. – 392 с.

6. Махов В.Н. Использование знаний сведущих лиц при расследовании пре ступлений : монография / В.Н. Махов. - М. : Изд-во РУДН, 2000. – 296 с.

7. Орлов В.М. Экспертиза на предварительном следствии и прокурорский надзор за законностью её проведения (правовые, тактические и организационно-методические вопросы) : автореф. дисс. на соискание учен. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.08, 12.00.09 / В.М. Орлов. – М., 1973. – 23 с.

8. Орлов Ю.К. Основания назначения и проведения экспертизы // Правовые проблемы судебной экспертизы : сб. научн. тр. / Ю.К Орлов. – М. : Всесоюзный научно-исследовательский институт судебных экспертиз, 1976. – Вып. 22. - С. 90-107.

9. Петрухин И.Л. Експертиза как средство доказывания в советском уголовном процес се / И.Л. Петрухин. – М. : Издательство «Юридическая литература», 1964. – 264 с.

10. Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30 травня 1997 року № 8 (із змінами, внесеними згідно з постановою Пленуму Верховного Суду України від 25 травня 1998 року № 15) // Судові експертизи в Україні : Зб. нормат. актів: Станом на 15 червня 2002 р. – К., 2002. – С. 23-29.

11. Строгович М.С. Избранные труды в 3 т. / М.С. Строгович. – Т. 3 : Теория судебных доказательств. - М. : Наука, 1991. – 300 с.

12. Шляхов А.Р. Судебная экспертиза: организация и проведение / А.Р. Шляхов. - М. : Юридическая литература, 1979. – 165 с.
Номер
Розділ
Статті