Місце тлумачення в процесі застосування фінансово-правових норм

  • Г. В. Россіхіна Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Ключові слова: норми фінансового права, тлумачення фінансово-правових норм, правові колізії, конкуренція норм, прогалина в праві

Анотація

Проаналізовані норми чинного фінансового і податкового законодавства, питання тлумачення фінансово-правових норм, шляхи вирішення правових колізій в процесі застосування фінансово-правових норм. 

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

1. Керимов Д. А. Методология права: предмет, функции, проблемы философии права: [6-е изд.] / Д. А. Керимов – М.: Изд-во СГУ, 2011. – 521 с.

2. Черданцев А. Ф. Вопросы толкования советского права: учебное пособие / А. Ф. Черданцев. – Свердловск: Свердл. юрид. ин-т, 1972. – 192 с.

3. Ожегов С. И. Словарь русского языка / С. И. Ожегов. – М.: Русский язык, 1984. – 816 с.

4. Молибога М. П. Тлумачення норм права: сутнісні характеристики / М. П. Молибога // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2010. – № 2. – С. 42-46.

5. Діденко І. С. Еволюція поглядів на тлумачення поняття «банківська послуга» та сучасне її визначення / І. С. Діденко // Інноваційна економіка. – № 11. – 2012. – С. 253-257.

6. Мацелик М. Тлумачення дефініції «податковий облік» в податковому законодавстві / М. Мацелик // Акт. пробл. тлумачення і застосування юридичних норм: зб. наук. ст. учасників міжнар. наук.-практ. конф. – Л., 2008. – С. 120-122.

7. Селезень П. О. Роль модельних норм у контексті тлумачення положень міжнародних податкових договорів / П. О. Селезень // Держава і право. – 2010. – Вип. 49. – С. 551-556.

8. Теория государства и права: курс лекций / под ред. Н. И. Матузова и А. В. Малько. – М.: Юристъ, 2000. – 776 с.

9. Хропанюк В. Н. Теория государства и права / В. Н. Хропанюк. – М.: ИНТЕРСТИЛЬ, 1996. – 944 с.

10. Загальна теорія держави і права / А. М. Колодій, В. В. Копєйчиков, С. Л. Лисенков та ін.; за ред. В. В. Копєйчикова. – К.: Юрінком, 1997. – 288 с.

11. Крестовская Н. Н. Теория государства и права: элементарный курс / Н. Н. Крестовская, Л. Г. Матвеева. – Х.: Одиссей, 2007. – 384 с.

12. Червонюк В. И. Теория государства и права: учебник / В. И. Червонюк. – М.: ИНФА-М, 2006. – 704 с.

13. Власов Ю. Л. Тлумачення норм права / Ю. Л. Власов, В. П. Нагребельний // Юрид. енцикл.: [в 6 т. – Т. 6: Т-Я] // редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. – К.: Укр. енцикл., 2004. – с. 80-82.

14. Вильнянский С. И. Лекции по советскому гражданскому праву / С. И. Вильнянский. – Харьков: Изд-во Харьк. ун-та, 1958. – Т. 1. – 339 с.

15. Шершеневич Г. Ф. Общая теория права / Г. Ф. Шершеневич. – М.: Изд-во юрид. колледж МГУ, 1995. – Т. 2. – 362 с.

16. Лисенков С. Л. Загальна теорія держави і права: навч. посіб / С. Л. Лисенков. – К.: Юристконсульт, 2006. – 356 с.

17. Коркунов Н. М. Лекции по общей теории права / Н. М. Коркунов. – СПб.: Юрид. центр -Пресс, 2004. – 458 с.

18. Пиголкин А. С. Толкование нормативных актов в СССР / А. С. Пиголкин. – М.: Гос. изд-во юрид. лит., 1962. – 166 с.

19. Осауленко О. І. Загальна теорія держави і права: навч. посіб. / О. І. Осауленко. – К.: Істина, 2007. – 336 с.

20. Юдін З. М. Тлумачення договору: автореф. дис. … канд. юрид.наук: спец. 12.00.01 / З. М. Юдін. – Одеса, 2004. – 19 с.

21. Власов Ю. Л. Проблеми тлумачення норм права / Ю. Л. Власов. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2001. – 160 с.

22. Буряк В. Загальнотеоретичні аспекти тлумачення норм податкового права / В. Буряк // Підприємництво, госп-во і право. – 2005. – № 8. – С. 117-119.

23. Тимофєєв О. О. Дискусійні питання визначення об’єкта тлумачення в податковому праві / О. О. Тимофєєв // Права людини в умовах сучасного державотворення: зб. тез доп. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009. – с. 141-145.

24. Гаврилов Д. А. Правоприменительное толкование: автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 / Д. А. Гаврилов. – Саратов, 2000. – 24 с.

25. Тимофєєв О. О. Види тлумачення податково-правових норм / О. О. Тимофєєв // Сучасні проблеми юридичної науки: тези доп. та наук. повід. – Х.: Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, 2008. – c. 180-184.

26. Коренев А. П. Нормы административного права и их применение / А. П. Коренев. – М.: Юрид. лит, 1978. – 142 с.

27. Білик В. В. Поняття і категорії бюджетного права та їхнє тлумачення / В. В. Білик // Університет. наук. зап. – 2009. – № 2 (30). – С. 216-219.

28. Тимофєєв О. О. Тлумачення податково-правових норм: дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 / О. О. Тимофєєв. – Ірпінь, 2010. – 17 с.

29. Теория государства и права: учебник / под ред. А. С. Пиголкина. – М.: Юрайт-издат, 2006. – 613 с.

30. Радько Т. Н. Теория государства и права: учебник: [2-е изд.] / Т. Н. Радько. – М.: Проспект, 2009. – 576 с.

31. Про деякі питання застосування законодавства про відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів: постанова Пленуму Верхов. Суду України від 8 жовт. 2004 р. № 15 // Електронний документ. Режим доступу:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show /v0015700-04.

32. Конституція України // Відом. Верхов. Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

33. Про Конституційний Суд України: Закон України від 16.10.1996 р. № 422 // Відом. Верхов. Ради України. – 1996. – № 49. – Ст. 272.

34. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Світязької сільської ради Шацького району Волинської області про офіційне тлумачення терміна «передача», який вживається у підпункті 5.1.17 пункту 5.1 статті 5 Закону України «Про податок на додану вартість» по справі про тлумачення терміна «передача земельних ділянок» від 5 лют. 2004 р. № 2-рп-2004 // Офіц. вісн. України. – 2004. – № 6. – Ст. 338.
Номер
Розділ
Статті