Право на інформацію: адміністративно-правовий аспект

  • Т. Є. Кагановська
Ключові слова: інформація, право на інформацію, інформаційні права, інформаційні відносини, транспарентність

Анотація

у статті зазначено, що інформація є однією з фундаментальних засад, на яких будується навколишній світ; наголошено, що транспарентність як інформаційний процес є сукупністю відносин, які виникають навколо доступу, передачі та поширення інформації; визначено істотні ознаки інформації як об’єкта адміністративно-правового захисту; проаналізовано нормативно-правове закріплення поняття інформації у вітчизняних і міжнародних документах; охарактеризовано правову природу права на інформацію.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

1. Наумов В. Б. Право и Интернет: Очерки теории и практики. – М.: Книжный дом «Университет», 2002. – 432 с.

2. Закон України «Про інформацію» № 2657-ХІІ від 02.10.1992 року // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1992. – № 48. – Ст. 650.

8. Закон України «Про доступ до публічної інформації» № 2939-VІ від 13.01.2011 3року // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2011. – № 32. – Ст. 314.

4. Транспарентність влади в контексті європейської інтеграції України: конспект лекції до короткотермінового семінару в системі підвищення кваліфікації кадрів / уклад.: Е.А. Афонін, О.В. Суший. – К.: НАДУ, 2010. – 48 с.

5. Конституція України // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 30. – Ст. 141.

6. Всеобщая декларация прав человека/ Принята и провозглашена в резолюции 217 A (III) Генеральной Ассамблеи от 10 декабря 1948 года [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_015.

7. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_004.

8. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16 грудня 1966 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_043.

9. Закон України «Про звернення громадян» № 393-96-ВР від 02.10.1996 року // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 47. – Ст.256.

10. Марущак А.І. Інформаційне право: Доступ до інформації: Навч. посіб. – К.: КНТ, 2007. – 532 с.
Опубліковано
2015-04-14
Номер
Розділ
Статті