Ризики страхової компанії: класифікація та методи аналізу

  • Н. О. Дорошенко Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна пл. Свободи, 4, м. Харків, 61022, Україна https://orcid.org/0000-0002-6652-710X
  • Д. М. Загорська Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна пл. Свободи, 4, м. Харків, 61022, Україна https://orcid.org/0000-0002-5905-5837
  • І Суй Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна пл. Свободи, 4, м. Харків, 61022, Україна
Ключові слова: ризик, страхова компанія, ризик-менеджмент, фінансовий ризик

Анотація

Метою статті стала розробка класифікації ризиків страхової компанії, виявлення недоліків і переваг існуючих методів аналізу ризиків та заходів зі зниження ризиків страхових компаній. Представлена в статті порівняльна характеристика методів аналізу ризиків страхової компанії, на думку авторів статті, має досить умовний характер, оскільки ідентифікація ризиків може проводитися з використанням методів і технологій аналізу та оцінки всіх видів ризиків, і навпаки. Аналіз досліджень українських та зарубіжних авторів засвідчив про наявність значної кількості класифікаційних ознак і видів ризиків і про відсутність єдиної загальновизнаної класифікації ризиків, що, на нашу думку, пов’язано з несистемністю понятійного апарату теорії ризиків і широким розмаїттям їх проявів в практичній діяльності підприємств. Тому в статті з’ясовано дефініцію «ризик» і наголошено на тому, що сучасна концепція управління операційною діяльністю в страховій компанії опирається на методику її операційних бізнес-процесів: укладання та супроводження договорів страхування, андерайтингу, перестрахування та врегулювання збитків. Запропоновано класифікацію ризиків страхової компанії та логічні зв’язки груп загальних та специфічних ризиків, об’єднавши їх в 4 види: ризик випадкової небезпеки (випадкові і небезпечні події), фінансовий ризик, операційний ризик – ймовірність виникнення збитків через некоректну роботу персоналу, внутрішніх систем або під впливом зовнішніх факторів та стратегічний ризик. Проведено порівняння деяких з найбільш використовуваних на практиці в українських і зарубіжних страхових організаціях методів аналізу ризиків, із зазначенням переваг і недоліків кожного. Визначено, що для зниження фінансового ризику в страхуванні в основному застосовуються такі заходи, як резервування; хеджування; диверсифікація. Розглянуто оцінку ефективності діяльності страхової компанії з застосуванням показників EVA та RAROC, які дають змогу оцінити фінансовий стан компанії та ефективне управління нею чи її підрозділом. Розглянуто застосування стрес-тестування та окремих заходів зниження фінансового ризику для дієвого управління ризиками страхової компанії.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Корват О.В. Ризики діяльності страховика [Електронний ресурс] / О.В. Корват; Харківський Держ. техн. ун-т буд-ва та архітектури – Х 2008. – 20 с. – Режим доступу: http://repository.hneu.edu.ua/

Костриченко В.М. Економічний ризик та методи його вимірювання: конспект лекцій [Електронний ресурс] /В.М. Костриченко, Ю.В. Красовська, В.Р. Красовський; Київ. нац. екон. ун-т. – К., 2017. – Режим доступу: http://in1.com.ua/book/12607/9927.

Управління ризиками банків: монографія у 2 томах. Т. 1: Управління ризиками базових банківських операцій / [А.О. Єпіфанов, Т.А. Васильєва, С.М. Козьменко та ін.] / за ред. д-ра екон. наук, проф. А.О. Єпіфанова і д-ра екон. наук, проф. Т.А. Васильєвої. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2012. – 283 с.

Жабинець О.Й. Проблема класифікації ризиків страхових компаній: наукові підходи і законодавчі ініціативи в умовах євроінтеграції // Науковий вісник ЛДУМВС № 2. – 2013. – с. 38-46.

Олешко Н.В. Управління достатністю капіталу страхових компаній. / Олешко Наталія Сергїіна - Дис. на здобуття наук.ступ.канд.економ.наук. Спеціальність 08.00.08-гроші, фінанси і кредит.-2016. 391с.

Шірінян Л.В. Страховий менеджмент [Електронний ресурс]: конспект лекцій для студентів спеціальності 7.03050801, 8.03050801 «Фінанси і кредит» денної та заочної форм навчання / Л. В. Шірінян. – К.: НУХТ, 2014. – 143 с. – Режим доступу: http://library.nuft.edu.ua/ebook/file/48.36.pdf

Сокиринська І. Г. Страховий менеджмент. Навчальний посібник./ І.Г. Сокиринська, Т.О. Журавльова, І.Г. Аберніхіна – Дніпропетровськ: Пороги, 2016. – 293 с.

Говорушко Т. А. Управління фінансовою діяльністю страхової компанії з метою забезпечення її ефективного розвитку. монографія/ Т.А. Говорушко, В.М. Стецюк, О.Ю. Толстенко- К.: «Центр учбової літератури», 2012.-168с.

Пікус Р.В. Класифікація фінансових ризиків страхових компаній – основа ефективного ризик-менеджменту / Р.В. Пікус // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Серія: Економіка. – 2006. – № 81–82. – С. 108–112.

Сороківська М.В. Управління фінансовими ризиками страхових компаній: дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Сороківська Марія Василівна; НАН України, Ін-т регіон. дослідж. - Л., 2009. – 230 с.

Козьменко О.В. Структуризація інвестиційних ризиків страхових компаній / О.В. Козьменко, В.В. Роєнко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/Portal/Soc gum/VUABS/2012 2/33 04 01.pdf

Баранов А. Л. Управління страховим портфелем / А. Л. Баранов // Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. – К.: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». – 2009. – 24 с.

Пахненко О.М. Управління катастрофічними страховими ризиками при формуванні конвергентної моделі фінансового ринку / О.М. Пахненко // Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. – Суми: ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України». – 2011. – 21 с.

Сороківська М.В. Класифікація фінансових ризиків страхових компаній / М.В. Сороківська // Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.2. – С. 261–265

Єрмошенко А.М. Ризики діяльності страховиків і шляхи їх зменшення / А. М. Єрмошенко // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 6 (96). – С. 207–215.

Томас Мак. Математика рискового страхования. М.: Олимп-Бизнес, 2008. 418 с.

Директива 2009/138/ЄС Solvency II Європейського Парламенту та Ради від 25 листопада 2009 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ufu.org.ua/files/ zakon/EU/Solvency%20II_ukr.doc.

Тюленєва Ю.В. Механізм управління ризиками підприємства. –Автореф. Дис. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Київ, 2010. – 22 с.

Про затвердження Вимог щодо регулярного проведення стрес-тестування страховиками та розкриття інформації щодо ключових ризиків та результатів проведених стрес-тестів: розпорядження Нацкомфінпослуг № 484 від 13.02.2014.

Приказюк Н. В. Теоретичне упорядкування методів та інструментів фінансового ризик-менеджменту страхових компаній / Н. В. Приказюк, Л. О. Білокінь // Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: О.В. Ярощук (голов. ред.) та ін. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2017. – Том 27. – № 1. – С. 139-149.

Опубліковано
2018-06-25
Як цитувати
Дорошенко, Н., Загорська, Д., & Суй, І. (2018). Ризики страхової компанії: класифікація та методи аналізу. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Економічна», (94), 82-89. https://doi.org/10.26565/2311-2379-2018-94-08