Аналіз стану та тенденцій безробіття і шляхів його подолання в Україні

  • С. М. Бабич Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна пл. Свободи, 4, м. Харків, 61022, Україна http://orcid.org/0000-0002-1081-7685
  • М. А. Левицька Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна пл. Свободи, 4, м. Харків, 61022, Україна
Ключові слова: безробіття, структурні диспропорції, регулювання безробіття, ринок праці, підприємницька діяльність

Анотація

Дана стаття присвячена визначенню причин та факторів, які формують рівень безробіття в Україні, аналізу статистичних даних регіонального розрізу. Кожній державі притаманні свої особливості формування ринку праці, які обумовлені ресурсними, географічними, економіко-політичними та іншими умовами. Під впливом цих особливостей формуються певні тенденції, які простежуються в періоді. На основі проведеного аналізу доведено, що динаміка регіонального рівня безробіття має неоднорідний характер, така неоднорідність викликана рядом факторів. Проведені дослідження дозволили зробити висновки, що основними причинами такого дисбалансу є структурні диспропорції в національній економіці, відсутність механізму забезпечення сталого розвитку підприємництва та стимулювання створення додаткових робочих місць. Визначено що, динаміка кількості додаткових робочих місць окремих регіонів має позитивні зрушення, але загальна кількість додаткових робочих місць з кожним роком стає меншою, представлена лінія прогнозу показує, що, на жаль, в найближчі роки в Україні буде спостерігатися зменшення кількості появи нових робочих місць. На основі проведеного в статті аналізу запропоновано основні напрями вдосконалення регулювання  безробіття в Україні за рахунок активізації діяльності держави по підвищенню й стимулювання виробництва. Доведено, що зниження рівня безробіття також буде досягатися шляхом проведення цілого ряду заходів, в тому числі оптимізації механізму регулювання ринку праці за рахунок підвищення якості робочої сили, тобто зростання рівня загальної освіти та підвищення кваліфікації, отримання необхідних навичок. Важливу роль у системі заходів щодо регулювання зайнятості відіграє механізм стимулювання залучення інвестицій, розвитку підприємницької діяльності, що дасть можливість створювати нові та додаткові робочі місця.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Державна служба статистики України [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

Майсюра О. М. БЕЗРОБІТТЯ ТА НАСЛІДКИ ЙОГО ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ – 2010 [Електронний ресурс]- Режим доступу: https://scholar.google.com.ua/scholar/ecde_2010_8_19.

Міністерство Фінансів України [Електронний ресурс] - Режим доступу: https://minfin.com.ua/ua/

Таранов Н. Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы / Н. Таранов // Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес : тези доп. Міжнар. наук.-теор. конф. студ. і аспір., 7-8 квітня 2015 р., м. Харків : у 3 ч. Ч. 2 / редкол. Л. Л. Товажнянський [та ін.]. – Харків : НТУ "ХПІ", 2015. – С. 238–240. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/16354/1/Taranov_Ob_obshcheobiazatelnom_2015.pdf

Федоренко В. Г. Ринок праці в Україні та економічні тенденції в умовах світової економічної кризи / В. Г. Федоренко // Економіка та держава. – 2009. – № 1. – С. 4–5. [Електронний ресурс] - Режим доступу: https://scholar.google.com.ua/scholar/ecde_2009_1_3%20

Опубліковано
2018-06-25
Як цитувати
Бабич, С., & Левицька, М. (2018). Аналіз стану та тенденцій безробіття і шляхів його подолання в Україні. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Економічна», (94), 60-69. https://doi.org/10.26565/2311-2379-2018-94-06