СКЛАДОВІ ДЕРЖАВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ТА МЕХАНІЗМ ЇЇ ЗДІЙСНЕННЯ У ВИМІРІ СВІТОВОГО ДОСВІДУ

  • В. А. Євтушенко Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0002-7764-2277
  • О. О. Свєженцев Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна пл. Свободи, 4, м. Харків, 61022, Україна
Ключові слова: державне регулювання економіки, інновація, інноваційна політика, інноваційно-інвестиційний ризик, національна економіка

Анотація

Предметом дослідження є сучасний інноваційний розвиток в умовах застосування системи інструментів державної інноваційної політики. Мета – систематизація наукових поглядів та аналіз критеріїв, складових та напрямків державної інноваційної політики, підходів до державної координаційної та регулюючої ролі в інноваційній політиці та, на цій основі, надання рекомендацій із застосування складових ефективної інноваційної політики країни. Методологічною базою для підготовки статті стали праці відомих іноземних та українських економістів з предмету дослідження, результати власних розробок, аналіз основних міжнародних індикаторів ефективного інноваційного розвитку країн світу. Для досягнення поставленої мети використані методи: діалектичний, історичний, логічний, системний, статистичний, графічний. У результаті дослідження визначені сутність інноваційної політики держави та інноваційно-інвестиційні ризики, фактори, що гальмують інноваційний розвиток українських підприємств, і функції державної інноваційної політики. З метою розробки та реалізації результативної державної інноваційної політики проаналізовано ряд показників, які є складовими рівня успішності інноваційної політики країни, зокрема, співвідношення рівня витрат країни у відсотках до ВВП на наукові дослідження та інноваційні розробки, кількість оформлених громадянами країни патентів на інноваційні розробки (всередині країни та за кордоном), та цей же показник, але взятий у відношенні на один мільйон населення країни та співвідношення частки високотехнологічної та середньо-технологічної продукції країн міжнародного інноваційного рейтингу та середньої облікової ставки центральних банків країн. В роботі запропонована концепція державної підтримки  розробки та впровадження інновацій у реальний сектор економіки.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Інноваційна Україна 2020: національна доповідь / за заг. ред. В.М. Гейця та ін.; НАН України. – К., 2015. – 336 с.
2. Nelson Richard, National Innovation Systems: A Comparative Analysis/R.Nelson.- New York Oxford: Oxford University Press, 1993. - 541p.
3. Lundvall B. National Innovation Systems—Analytical Concept and Development Tool/ Lundvall B. //Industry and Innovation.- 2007.-Vol 14.1.- p. 95-119.
4. Soete L., Verspagen B., ter Weel B. Systems of innovation/ L.Soete, B. Verspagen, and B. ter Weel// UNU-MERIT Working Papers.Maastricht Economic and social Research and training centre on Innovation and Technology.- Maastricht: UNU-MERIT, 2010.- 36p.
5. Терьошкіна Н. Є. Інноваційна політика як інструмент реалізації національної інноваційної стратегії / Н. Є. Терьошкіна // Економіка розвитку. – 2015. – № 2. – С. 21-29.
6. Лебедева Л. В. Сучасна інноваційна політика держави в Україні: проблеми та перспективи реформування / Л. В. Лебедева // Ефективна економіка. – 2014. – № 1. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2664.
7. Головінов О. М. Інноваційна політика держави: реалії і проблеми / О. М. Головінов // Економічний вісник університету : зб. наук. пр. Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Г. Сковороди. – 2013. – Вип. 21(1). – С. 16-21.
8. Анісімов І. Є. Державна політика України щодо розвитку інноваційної діяльності в умовах економічної кризи / І. Є. Анісімов // Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки. – 2015. – Вип. 30. – С. 255-261.
9. Юринець З. В. Інноваційна політика як інструмент підвищення конкурентоспроможності економіки країни / З.В. Юринець, О.В. Макара // Ефективна економіка. – 2016. – № 2. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4772.
10. Євтушенко В. А. Інноваційна діяльність як сфера соціальної відповідальності українських підприємств / В. А. Євтушенко, Б. В. Сорін, А. І. Бабошко // Наук. вісник ХДУ. Серія «Економічні науки». – Херсон. – 2016. – Вип.16. – Ч. 1. – С. 9-15.
11. Сорін Б. В. Індикатори інноваційності національної економіки / Б. В. Сорін // Перспективи розвитку національної економіки: зб. матеріалів МНПК (м. Запоріжжя, 12-13 лютого 2016 року) – У 2-х ч. – Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2016. – Ч. 2. – 144 с.– С. 119 – 122.
12. The Global Innovation Index 2017. Innovation Feeding the World [Electronic resource] – Accessed mode: https://www.globalinnovationindex.org/gii-2017-report
13. Worldwide Central Bank Rates [Electronic resource] – Accessed mode: http://www.cbrates.com/
14. WIPO International statistics property data center [Electronic resource] – Accessed mode: http://ipstats.wipo.int/ipstatv2/index.htm?tab=patent.
15. The Global Innovation Index 2013 The Local Dynamics of Innovation [Electronic resource] – Accessed mode: https://www.globalinnovationindex. org/userfiles/file/reportpdf.
16. IMF Data International Financial Statistics [Electronic resource] – Accessed mode: http://data.imf.org/?sk=5DABAFF2-C5AD-4D27-A175-1253419C02D1.
17. The Global Innovation Index 2016 Winning with Global Innovation [Electronic resource] – Accessed mode: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en /wipo_pub_gii_2016.pdf.
Опубліковано
2018-06-25
Як цитувати
Євтушенко, В., & Свєженцев, О. (2018). СКЛАДОВІ ДЕРЖАВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ТА МЕХАНІЗМ ЇЇ ЗДІЙСНЕННЯ У ВИМІРІ СВІТОВОГО ДОСВІДУ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Економічна», (94), 47-59. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/economy/article/view/12221