Управління розвитком підприємства в умовах інноваційної знанієорієнтованої економіки

Ключові слова: інноваційний розвиток, управління знаннями, інноваційна економіка, економіка знань, підприємство

Анотація

У роботі висвітлено провідне значення управління знаннями як ключової технології розвитку підприємства в умовах інноваційної економіки, орієнтованої на знання. Систематизовано основні ознаки розвитку підприємства як відкритої динамічної системи, визначено характерні риси економіки знань та інноваційної економіки. Виходячи із наведених характеристик, доведено, що формування інноваційної економіки неможливе без створення нових знань та їх комерціалізації, а основою економіки знань є інновації у різних галузях діяльності. Обґрунтовано доцільність подальшого розгляду зазначених типів економік не як окремих понять, а як невід’ємних складових інноваційної знанієорієнтованої економіки. Систематизовано теоретичні підходи до визначення сутності управління знаннями на підприємстві та наведено їх зв’язок з інноваційним процесом та інноваційним розвитком за рахунок створення нових знань, підвищення ефективності розроблення інновацій та формування новаторських здібностей інноваційно активного персоналу. Розглянуто цілі, завдання, функції, принципи, етапи, методи і заходи управління знаннями в інноваційній знанієорієнтованій економіці. Наведено типологію протиріч у інноваційній діяльності підприємства, розкрито сутність економічних, інформаційних, технологічних, організаційних, психологічних, структурних та соціальних протиріч. Визначено технології управління знаннями, що сприяють усуненню протиріч та інноваційному розвитку підприємства. Обґрунтовано, що різні типи протиріч у інноваційній діяльності підприємства можуть бути усунені за рахунок застосування технологій управління знаннями, що, як наслідок, обумовлює якісні зміни на підприємстві. Оскільки ключовими ознаками розвитку є якісні зміни та усунення протиріч, то застосування управління знаннями в умовах інноваційної знанієорієнтованої економіки сприятиме розвитку підприємства.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Accelerating workforce reskilling for the fourth industrial revolution. An agenda for leaders to shape the future of education, gender and work. / World Economic Forum. Retrieved from: http://www3.weforum.org/docs/WEF_EGW_White_Paper_Reskilling.pdf

Бурмака М. М. Класифікація типів розвитку соціально-економічних систем / М. М. Бурмака // Економіка транспортного комплексу. – 2014. – Вип. 23. – С. 37–50.

Гальчинський А. Економічний розвиток: методологія оновленої парадигми / А. Гальчинський // Економіка України. – 2012. – № 5. – С. 4–17.

Галюк І. Б. Організаційні передумови інноваційного розвитку підприємства на основі розширеного відтворення знань [Електронний ресурс] / І. Б. Галюк // Економіка. Управління. Інновації. – 2013. – № 1. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j–pdf/eui_2013_1_12.pdf.

Казиев В. М. Введение в анализ, синтез и моделирование систем: учебное пособие / В. М. Казиев. – М. : Интернет-университет информационных технологий; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. – 244 с.

Кирилюк Є. М. Методологія синергетики в дослідженні процесів трансформації економічних систем / Є. М. Кирилюк, А. М. Прощалкіна // Механізм регулювання економіки. – 2012. – № 1. – С. 87–94.

Князева Е. Н. Законы эволюции и самоорганизации сложных систем / Е. Н. Князева, С. П. Курдюмов. – М. : Наука, 1994. – 236 с.

Мельник Л. Г. Методология развития. Монография / Л. Г. Мельник. – Сумы : ИТД «Университетская книга», 2005. – 602 с.

Попель С. А. Інноваційний розвиток України під впливом технологічних укладів / С. А. Попель // Інноваційні технології та інтенсифікація розвитку національного виробництва : матер. міжнар. наук.-пр. Інтернет-конференції (Тернопіль, 16–17 жовтня 2014 р.). – Тернопіль : Крок, 2014. – С. 308–311.

Прангишвили И. В. Системный подход и общесистемные закономерности / И. В. Прангишвили. – М. : СИНТЕГ, 2000. – 528 с. – (Серия «Системы и проблемы управления»).

Раєвнєва О. В. Управління розвитком підприємства: методологія, механізми, моделі : монографія / О. В. Раєвнєва. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2006. – 496 с.

Общество знания: от идеи к практике. Коллективная монография в 3х частях. Часть 1. Основные контуры концепции общества знания / Под ред. В.В. Васильковой, Л.А. Вербицкой. – СПб.: Скифия-принт, 2008. – 248 с.

Краус Н. М. Інноваційна економіка: дефініція поняття та інституціональний базис розвитку / Н. М. Краус // Науковий вісник Мукачівського державного університету. – 2015. – Вип. 2(4). – Ч.1 – С. 36-42 , С. 38. – Серія Економіка.

Богданов М. О. Інноваційна економіка як стратегічний напрям розвитку в ХХІ столітті [Електронний ресурс] / М. О. Богданов // ІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Проблеми формування нової економіки ХХІ століття». - Режим доступу: http://www.confcontact.com/2009new/5-bogdanov.php.

Монахова Е. И. Управление знаниями. Рондо каприччиозо планетарного масштаба / Е. Монахова, А. Бочкарев, А. Лукомский, А. Майоров // PC Week/RE. – 2001. – № 8. – С. 35–36.

Гордукалова Г. Ф. Управление знаниями: информационная диагностика нового направления и методические проблемы подготовки кадров / Г. Ф. Гордукалова // Вестник ЧГАКИ. – 2006. – № 1(9). – С. 86–97.

Botkin J. The Knowledge Management Manifesto / J. Botkin, Ch. Seeley // Knowledge Management Review. – 2001. – Vol. 3. – Is. 6. – P.16.

Wiig K. M. Knowledge Management: Where Did It Come Frome and Where Will It Go? / K.M. Wiig // Expert Systems With Applications. – 1997. – Vol. 13. – No. 1. – P. 1–14.

Мильнер Б. З. Концепция управления знаниями в современных организациях / Б. З. Мильнер // Российский журнал менеджмента. – 2003. – № 1. – С. 57–76.

Леонова С. В. Управління знаннями в системі формування і розвитку людського потенціалу промислового підприємства / С. В. Леонова // Вісник національного університету «Львівська політехніка». – 2010. – № 690. – С. 89–94. – (Серія Логістика).

Черников К. Что такое управление знаниями? / К. Черников // Носорог. – № 2. – 1999. – С. 12–14.

Bart S. Heeding the sage of the knowledge age [Electronic recourse] / S. Bart. – Retrieved from : www.destinationcrm.corn/articles/default.

Ситник В. Ф. Політика управління знаннями нафтогазової компанії як ключовий фактор підвищення її ефективності / В. Ф. Ситник, М. Т. Краснюк // Проблеми формування ринкової економіки. – 2002. – Вип. 10. – С. 134–141.

Koulopoulos T. M. Smart things to know about Knowledge Management / T. M. Koulopoulos, C. Frappaolo. - Milford, Oxford: Capstone, 2000. – 120 p.

Воронкова А. Е. Стратегічне управління конкурентоспроможністю підприємств в умовах економіки знань / А. Е. Воронкова // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля : науковий журнал. – 2010. – № 3(145). – С. 35–41.

Инновационная экономика (управленческий и маркетинговый аспекты) : монографія / Д. И. Кокурин, В. С. Волков, Е. И. Сафиуллина, К. Н. Назин. – М. : Экономика, 2011. – 532 с.

Калюжный И. Л. Управление прикладными знаниями в процессе создания инноваций / И. Л. Калюжный, Т. В. Калюжная // Менеджмент малого и среднего бизнеса: управление знаниями : тезисы докладов VI международной научно-практической конференции (Севастополь, 24–28 сентября 2007 г.) – Севастополь : НТУ, 2007. – С. 17–18.

Ефимов В. В. Управление знаниями : уч. пособ. / В. В. Ефимов. – Ульяновск : УлГТУ, 2005. – 111 с.

Трофимова Л. А. Управление знаниями : уч. пособ. / Л. А. Трофимова, В. В. Трофимов. – СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2012. – 77 с.

Гапоненко А. Л. Управление знаниями. Как превратить знания в капитал / А. Л. Гапоненко, Т. М. Орлова. – М. : Эксмо, 2008. – 400 с.

Абдикеев Н. М. Управление знаниями корпорации и реинжиниринг бизнеса / Н. М. Абдикеев, А. Д. Киселев. – М. : ИНФРА–М, 2011. – 382 с.

Опубліковано
2018-06-25
Як цитувати
Мартиненко, М. (2018). Управління розвитком підприємства в умовах інноваційної знанієорієнтованої економіки. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Економічна», (94), 36-46. https://doi.org/10.26565/2311-2379-2018-94-04