Удосконалення формальних методів аналізу середовища організації шляхом детального ранжування чинників

  • В. Г. Штучний Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Площа Свободи, 4, Харків, Харківська область, 61000, Україна https://orcid.org/0000-0002-0729-0069
  • Я. Є. Нечипоренко Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Площа Свободи, 4, Харків, Харківська область, 61000, Україна
Ключові слова: матриця можливостей, матриця загроз, профільний аналіз, середовище організації, чинники середовища

Анотація

Швидкі зміни сучасних економічних реалій функціонування підприємств визначають зростаючу важливість стратегічного управління в цілому, і зокрема, точного аналізу їх зовнішнього та внутрішнього середовища. У статті запропоновано удосконалення таких формальних методів дослідження середовища організації як матриця можливостей, матриця загроз та профільний аналіз шляхом детального ранжування чинників середовища організації відносно їх досліджуваних якостей, що значно підвищує інформативність цих методів. Наводиться пошагова послідовність дій щодо побудови матриці можливостей, матриці загроз, профільного аналізу згідно уточнених методик. Приділено увагу відмінностям у побудові матриці можливостей і матриці загроз за загальновідомим підходом, заснованим  на заздалегідь визначеній формі матриці (дев'ять або дванадцять полів) і підходом, запропонованим авторами, головними з яких є індивідуальний вид матриці для окремої організації, чітке ранжування чинників за ступенем їх значення  і виділення полів на перехресті однакових номерів чинників, як таких що несуть смислове навантаження. Головною відмінністю підходу авторів до складання профілю середовища організації є більш тонка градація інтегральної оцінки ступеню важливості чинників середовища, причому, якщо кількість чинників складає n, то інтегральна оцінка ступеню важливості чинника середовища може тепер коливатися від до . Уточнення методик побудови матриці можливостей, матриці загроз, профільного аналізу дає можливість здійснення більш ретельного аналізу  середовища організації. У статті наводиться також практичне використання уточнених методик на прикладі аналізу зовнішнього і внутрішнього середовища функціонування підприємства ТОВ ТПК «Будконструкції».

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Виханский О.С. Стратегическое управление / О.С.Виханский. – М.: Гардарика, 1998. – 164с.

Довгань Л.Є. Стратегічне управління: Навчальний посібник. 2-ге видання / Л.Є. Довгань, Ю.В. Каракай, Л.П.Артеменко. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 440 с.

Ігнатьєва І.А. Стратегічний менеджмент: Підручник / І.А. Ігнатьєва. – К.: Каравела, 2008. – 480 с.

Кіндрацька Г.І. Стратегічний менеджмент: Навчальний посібник. 2-ге видання, перероблене і доповнене / Г.І. Кіндрацька. – К.: Знання, 2010. – 406 с.

Ковтун О.І. Стратегія підприємства: Підручник / О.І. Ковтун. – Львів: Новий Світ-2000, 2009. – 680 с.

Мізюк Б.М. Стратегічне управління: Підручник. 2-ге вид., переробл.і доповн. / Б.М. Мізюк. – Львів: Магнолія плюс, 2006.- 392 с.

Саєнко М. Г. Стратегія підприємства: Підручник / М. Г. Саєнко. – Тернопіль: Економічна думка, 2006. – 390 с.

Порохня В.М. Стратегічне управління : Навчальний посібник / В.М.Порохня, Т.О.Безземельна, Т.А.Кравченко. – Київ: Центр учбової літератури, 2012. – 220 с.
Опубліковано
2018-01-14
Як цитувати
Штучний, В., & Нечипоренко, Я. (2018). Удосконалення формальних методів аналізу середовища організації шляхом детального ранжування чинників. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Економічна», (93), 152-161. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/economy/article/view/10832