Регресійні моделі динаміки шкідливих викидів в атмосферу України

  • Е. О. Ковпак Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Площа Свободи, 4, Харків, Харківська область, 61000, Україна https://orcid.org/0000-0001-9236-3084
  • В. Г. Михайленко Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Площа Свободи, 4, Харків, Харківська область, 61000, Україна
  • О. В. Масленнікова Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Площа Свободи, 4, Харків, Харківська область, 61000, Україна
Ключові слова: шкідливі викиди, ВВП, «зелений» ВВП, лінійна регресія, фіктивні змінні

Анотація

Робота присвячена оцінці та аналізу тісноти взаємозв'язку між загальним обсягом шкідливих викидів в атмосферне повітря України та індикаторами вимірювання валового внутрішнього продукту: ВВП у поточних цінах, ВВП у постійних цінах, «зелений» ВВП.

Проведено аналіз структури джерел шкідливих викидів та показано, що саме економічна діяльність призводить до найбільшого забруднення атмосфери. На підставі екологічного рахунку з охорони атмосферного повітря України за 2015 рік розроблено рейтинг галузей, діяльність яких наносить найбільшої екологічної шкоди.

Використано методи кореляційного аналізу на основі статистичної бази World bank та офіційних даних Держкомстату України. Значущий кореляційний зв'язок виявлено між рядами обсягів шкідливих викидів та ВВП України в постійних цінах 2010 р. в доларовому еквіваленті.

Побудовано модель множинної лінійної регресії для обсягу шкідливих викидів в атмосферу із регресором ВВП України в постійних цінах 2010 р. та з включенням фіктивних змінних. За допомогою інструментарію фіктивних змінних виділено моменти структурних зрушень в динаміці ВВП України, які позначилися на середніх показниках вуглецеємності українського ВВП за відповідні періоди: світова фінансова криза кінця 1998-1999 рр.; світова фінансова криза кінця 2008-2009 рр.; політична та економічна криза в Україні у 2014 р.

Побудовано дві альтернативні прості регресії для обсягу шкідливих викидів, де регресором виступає ВВП України або «зелений» ВВП України в постійних цінах. Ступінь описаної варіації обсягу шкідливих викидів вище у моделі із застосуванням «зеленого» ВВП.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

ЗУ «Про охорону атмосферного повітря» від 16.10.1992 № 2707-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2707-12

Air Quality Dispersion Modeling – Alternative Models. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:https://www.epa.gov/scram/air-quality-dispersion-modeling-alternative-models

Олійник А. П. Математичне моделювання процесів забруднення ґрунтів як результату технологічних процесів / А. П. Олійник, А. А. Мороз // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2015. – № 1(4). – С. 4–9. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vejpte_2015_1%284%29__2

Леонтьев В. В. Межотраслевой анализ влияния структуры экономики на окружающую среду / В. В. Леонтьев, Д. Форд // Экономика и математические методы. – 1972. – Т. 8. – Вып. 3. – С. 370 – 400.

Рыночные методы управления окружающей средой: учеб. пособ. [Электронный ресурс] / А. Голуб, Е. Струкова, Д. Дудек, Г. Сафонов. Москва – Вашингтон, 2001. – 142 с. – Режим доступа: https://studfiles.net/preview/3300653/page:40/

Екологічний рахунок з охорони атмосферного повітря у 2015 році [Електронний ресурс] / Держкомстат України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/norm_rozd/nps.htm

Орешняк В.Л. Структурні зрушення в сучасній економіці при переході до сталого розвитку: автореферат дисертації на здобуття наук.ступеню к.е.н. «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства освіти і науки України, м. Київ, - 2013. – 18 с.

World Bank Indicators for Ukraine. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://data.worldbank.org/indicator

Офіційний сайт Державного комітету статистики України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

Україна і політика протидії зміні клімату: економічний аспект [Електронний ресурс]: аналітична доповідь; за заг. ред. В.Р. Сіденка та О.О. Веклич. – Київ: Заповіт, Центр Разумкова. - 2016. – 208 с. – Режим доступу: http://old.razumkov.org.ua/upload/2016_Klimat.pdf

«Зелений» ВВП [Електронний ресурс] / Вікіпедія. – Режим доступу: https://en.wikipedia.org/wiki/Green_gross_domestic_product

Veklych O., Shlapak M. Green GDP as an indicator of environmental cost of economic growth in Ukraine [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://archive.org/stream/GreenGdpAsAnIndicatorOfEnvironmentalCostOfEconomicGrowthInUkraine/Veklych.Shlapak.GreenGdpAsAnIndicatorOfEnvironmentalCostOfEconomicGrowthOfUkraine_djvu.txt
Опубліковано
2018-01-14
Як цитувати
Ковпак, Е., Михайленко, В., & Масленнікова, О. (2018). Регресійні моделі динаміки шкідливих викидів в атмосферу України. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Економічна», (93), 119-128. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/economy/article/view/10827
Розділ
Моделювання, імітація та інформаційні технології в економіці й управлінні