Демографічна динаміка та потенційний попит на освітньому ринку кластера регіонів

  • В. М. Даніч Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Площа Свободи, 4, Харків, Харківська область, 61000, Україна https://orcid.org/0000-0001-6147-2309
  • А. О. Сокіл Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Площа Свободи, 4, Харків, Харківська область, 61000, Україна
Ключові слова: ринок освітніх послуг, потенційний попит, демографічна динаміка, методи, моделі, прогноз

Анотація

В роботі висвітлені методи побудови моделей довгострокової динаміки потенційного попиту на ринку освітніх послуг. Пропозицію складають вищі навчальні заклади (ВНЗ) певного освітнього центру (обласного центру, як правило), попит – випускники шкіл, інших навчальних закладів кластера регіонів – сукупності областей чи їх географічних частин, що характеризуються певною соціально-економічною єдністю і оточують освітній центр. Ключовим фактором попиту виступає демографічна динаміка кластера. Інформаційну базу цієї динаміки становлять щорічні статистичні дані про народжуваність, кількість учнів у класах, на основі чого визначаються частки вікових чи шкільних груп, які переходять з року в рік до наступного вікового (шкільного) рівня. Джерелами таких даних є публічна інформація Державної служби статистики України, її обласних відділень, електронні інформаційні ресурси Міністерства освіти і науки України – ЄДЕБО (Єдина державна електронна база з питань освіти) та vstup.info (Інформаційна система «Конкурс»), дані ВНЗ, результати опитувань в цільових групах. Моделювання динаміки базується на використанні законів збереження ресурсу (об'єм вікового рівня, отже, і величина попиту, змінюється в залежності від притоку і відтоку вікової маси суб'єктів), методів математичної статистики при визначенні коефіцієнтів вікових змін, певних трендів суб'єктивних переваг чи уподобань. Моделі становлять собою ітераційні схеми або різницеві рівняння з дискретністю в один рік. Статистичні дані чисельності учнів у класах за декілька послідовних років та дані статистики народжуваності дозволяють прогнозувати випуск школярів на 10 – 17 років наперед, що, у свою чергу, дозволяє прогнозувати попит на ринку освіти, забезпечувати надійний довгочасний прогноз кількості абітурієнтів, студентів, обґрунтоване управління фінансовим, кадровим і матеріальним станом ВНЗ.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бараник З. П. Необхідність взаємодії ринку освітніх послуг та ринку праці в Україні / З. П. Бараник, Ю. В. Кикош // Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». – 2015. – № 12. – С. 115–120. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/evntukpi_2015_12_20.

Баша І. М. Маркетингові дослідження на ринку освітніх послуг. / І.М. Баша // дис. … канд. екон. наук / Київ, КНЕУ. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://kneu.edu.ua/userfiles/d-26.006.03/2016/new_dis.pdf.

Головне управління статистики у харківській області [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://kh.ukrstat.gov.ua/.

Голубенко А. Л. Моделирование и управление динамикой контингента высшего учебного заведения / А. Л. Голубенко, В. Н. Данич, Н. А. Пархоменко // Моделирование социально-экономических систем: теория и практика : монография / Под ред. В. С. Пономаренко, Т. С. Клебановой, Н. А. Кизима. – Х. : ФЛМ Александрова К. М.; ИНЖЭК, 2012. ‒ C. 266–275.

Гринькевич О. Прогнозування попиту на ринку освітніх послуг в Україні (на прикладі обсягів вступу у ВНЗ України) / О. Гринькевич // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. РОЗДІЛ ІІІ. Економіка та управління підприємствами. – №2. – 2016. – С. 83–89 – Бібліогр.: 13 назв. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://economic-journal.ideil.com/content.pdf

Данич В. Н. Моделирование быстрых социально-экономических процес сов : монография. / В. Н. Данич. – Луганск : Изд-во Восточноукраинского национального университета им. В. Даля, 2004. – 304 с.

Даніч В. М. Моделі ціноутворення на ринку освітніх послуг / В. М. Даніч, Н. Ю. Могилевська // Моделирование процессов управления в информационной экономике : монография / Под ред. В.С. Пономаренко, Т.С. Клебановой. – Бердянск : Ткачук А. В., 2017. – C. 305 –313.

Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua/.

Жарська І. О. Сучасний стан і тенденції розвитку освітніх послуг в Україні: статистичні оцінки / І. О. Жарська, В. М. Неткова // Статистика України. – 2014. – № 2. – С. 45 –51.

Загальноосвітні навчальні заклади України на початок навчального року / Державний комітет статистики України. Статистичний бюлетень [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua/.

Карпюк О.А. Організаційно-економічні аспекти взаємодії попиту і пропозиції на ринку освітніх послуг / О.А. Карпюк // Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки. – 2012. – № 1 (59). – С. 120–122 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ven.ztu.edu.ua/article/view/47423/43849.

Колесніченко В.Ф. Підходи до інтегральної оцінки освітньої складової економіки знань / В.Ф. Колесніченко // Бізнес-інформ. ‒ 2012. ‒ № 6. ‒ С. 69–73.

Оболенська Т. Є. Експортний потенціал України на світовому ринку освітніх послуг / Т. Є. Оболенська // Вчені записки : зб. наук. пр. / Відп. ред. А. Ф. Павленко. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 14, ч. 1. – С. 209–217.

Оболенська Т.Є. Наукові засади формування конкурентного ринку освітніх послуг для функціонування ринку праці / Теорія і практика маркетингу в Україні : монографія / Т. Є. Оболенська, В.В. Вітлінський // За наук. ред. А. Ф. Павленка. – К. : КНЕУ, 2005. – С. 13–57.

Огаренко Т. Ю. Концепція моделювання динаміки попиту на послуги вищих навчальних закладів / Т. Ю. Огаренко // Ефективна економіка. – 2010. – № 10. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2010_10_18.

Огаренко Т. Ю. Моделирование динамики спроса на услуги высших учебных заведений на основании обобщенного логистического отображения / Л. Н. Сергеева, Т. Ю. Огаренко // Бизнес-Информ : научный информационный журнал. – 2010. – № 4. – С. 97–100.

Саєнко О. О. Дослідження поведінки споживачів на ринку послуг вищої освіти / О. О. Саєнко // Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Сталий розвиток економіки». – 2012. – № 2. – С. 266–271.

Салогубова В. М. Прогнозування освітнього потенціалу адміністративно-територіальної одиниці країни / В. М. Салогубова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Mtip/2008_14/salogubova.pdf.

Хандій О.О. Дослідження особливостей ринку освітніх послуг вищих навчальних закладів. / О.О. Хандій // Економіка та держава. ‒ 2015. ‒ №4. ‒ С. 44–47 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.in.ua/pdf/4_2015/11.pdf.

Чкаловська Г. З. Ефективність функціонування ринку освітніх послуг в Україні: проблеми та перспективи / Г. З. Чкаловська // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 3. – С. 59–64.
Опубліковано
2018-01-14
Як цитувати
Даніч, В., & Сокіл, А. (2018). Демографічна динаміка та потенційний попит на освітньому ринку кластера регіонів. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Економічна», (93), 101-111. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/economy/article/view/10825
Розділ
Моделювання, імітація та інформаційні технології в економіці й управлінні