Поляризація видів державного фінансового контролю на підґрунті предметної сфери суб’єктів контролю

  • В. В. Кур’янов Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Площа Свободи, 4, Харків, Харківська область, 61000, Україна https://orcid.org/0000-0003-2783-5764
Ключові слова: предмет інституту контролю, агент інституту контролю, вищий фінансовий контроль, вищий орган фінансового контролю, поляризація видів державного фінансового контролю

Анотація

В межах цієї статті розглянуто механізм контролю за публічними ресурсами в Україні на основі агентів інституту контролю: Рахункової палати України, Державної аудиторської служби України, Казначейської служби України та підрозділів внутрішнього аудиту. Розглянуто поняття: «агент інституту контролю», «вищий фінансовий контроль» та «вищий орган фінансового контролю». Також розглянуто структуру публічних ресурсів і здійснення контролю за її структурними частинами та дано визначення «предмет контролю». Встановлено компетенції агентів інституту контролю щодо контролю публічних ресурсів та дій. Проведено аналіз ефективності суб’єктів контролю відносно публічних ресурсів. На основі чого було встановлено необхідність у оптимізації компетенцій агентів інституту контролю та їх взаємозв’язків. Акцентовано, що в Україні відсутнє розмежування контролю на види: внутрішній, зовнішній та вищий. Встановлено необхідність у вищому органі фінансового контролю в системі державного фінансового контролю України. Також розглянуто ієрархію видів контролю та сформульовано авторське бачення їх поляризації, що змінить систему державного фінансового контролю країни. У сформульованій системі вищий орган фінансового контролю є головним, де об’єктом контролю для нього є агенти інституту контролю. В основу сформульованої системи покладено міжнародні стандарти ISSAI, в яких встановлено, як має функціонувати вищий орган фінансового контролю та його компетенції. Дана поляризація видів фінансового контролю оптимізує механізм державного фінансового контролю, який забезпечує розвиток суспільства, держави, накопичення і збереження публічних фінансів, забезпечення суспільних благ та соціально-економічного зростання держави.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Глущенко О. В. Фінансові чинники формування національного добробуту на рівні централізованих фінансів [Текст] / О. В. Глущенко // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 9 (183). – C. 273–284.

Хмельков А. В. Формування цілісної системи державного фінансового контролю в Україні [Текст] : монографія / А. В. Хмельков. — Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. — 292 с.

Шевчук О. А. Державний фінансовий контроль [Текст]: питання теорії та практики : монографія / О. А. Шевчук. – К. : УБС НБУ, 2013. – 431 c.

Василик О. Д. Державні фінанси України [Текст] : підручник / О. Д. Василик, К. В. Павлюк. – К. : НІОС, 2002. – 608 с.

Белобжецкий И. А. Финансовый контроль и новый хозяйственный механизм [Текст] / И. А. Белобжецкий. – Москва : Финансы и статистика, 1989. – 256 с.

Гуцаленко Л. В. Державний фінансовий контроль [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Гуцаленко, В. А. Дерій, М. М. Коцупатрий. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 424 с.

Державний фінансовий контроль [Текст] : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Н. С. Вітвицька та ін. – К. : КНЕУ, 2003. – 408 с.

Государственный финансовый контроль [Текст] : учебник / С. В. Степашин и др. – Санкт-Петербург : Питер, 2004. – 557 с.

Хмельков А. В. Предметно-об’єктна сфера інституту контролю [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/13328

Про місцеве самоврядування в Україні: закон України від 21 травня 1997 р. № 280/97-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zako№1.rada.gov.ua/cgi-bi№/laws/mai№.cgi?№reg=280%2F97-%E2%F0&p=1268302465796260.

Про відкритість використання публічних коштів: закон України від 11 лютого 2015 р. № 183-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/183-19.

Бюджетний Кодекс України від 8 липня 2010 р. № 2456-VІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2456-17&p=1282847394309931.

Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування: закон України від 08 липня 2010 р. № 2464-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2464-17.

Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування: закон України від 14 січня 1998 року № 16/98-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=16%2F98-%E2%F0.

Про публічні закупівлі: закон України від 25 грудня 2015 р. № 922-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/922-19.

Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо удосконалення механізму фінансового забезпечення дорожньої галузі: закон України від 17 листопада 2016 № 1763-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1763-19.

Про внесення змін до Закону України «Про джерела фінансування дорожнього господарства України» щодо удосконалення механізму фінансування дорожньої галузі: закон України від 17 листопада 2016 р. № 1762-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1762-19

Про управління об'єктами державної власності: закон України від 21 вересня 2006 р. № 185-V [Електронний ресурс]. – Режим доступ у: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/185-16.

Про оренду державного та комунального майна: закон України від 10 квітня 1992 р. № 2269-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/rada/show/2269-12.

Про управління корпоративними правами держави: постанова Кабінету Міністрів України від 15 травня 2000 р. № 791 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/791-2000-%D0%BF.

Сто найбільших держпідприємств України за 2015 рік // Міністерство економічного розвитку і торгівлі України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=40a27e1b-8234-43d3- a37fc4c752729fca&tag=FinansovaZvitnistPidprimstv.

Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: закон України від 14.05.1992 № 2343-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2343-12/print1353001348473400.

Про затвердження Методики проведення Державною фінансовою інспекцією України, її територіальними органами державного фінансового аудиту діяльності суб’єктів господарювання: наказ Міністерства фінансів України від 26 червня 2014 р. № 728. [Електронний ресурс]: – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0826-14.

Про схвалення Стратегії підвищення ефективності діяльності суб’єктів господарювання державного сектору економіки: розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 травня 2015 р. № 662-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/control/ru/cardnpd?docid=248295032.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/print1475824968709173.

Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні: закон України від 26 січня 1993 р. № 2939-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2939-12.

Про окремі заходи щодо забезпечення фінансового контролю за діяльністю суб’єктів господарювання державного сектору економіки: постанова Кабінету Міністрів України від 25 червня 2014 р. № 214 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/214-2014-%D0%BF.

Про адміністративні послуги: закон України від 06 вересня 2012 № 5203-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5203-17

Методика визначення собівартості платних адміністративних послуг [Електронний ресурс] : постанова Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 66. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/66-2010-%D0%BF.

Про обіг векселів в Україні: закон України від 05 квітня 2001 р. № 2374-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2374-14.

Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, які затверджено наказом Міністерства економіки України від 19 січня 2006 р. № 14 // Міністерство економічного розвитку і торгівлі України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=111503bd-ca7f-4dee-b07cc66c2aa28e03&title=MetodichniRekomendatsiiSchodoViiavlenniaOznakNeplatospromozhnostiPidpriiemstvaTaOznakDiiZPrikhovu vanniaBankrutstvaFiktivnogoBankrutstvaChiDovedenniaDoBankrutstva-1.

Хмельков А. В. Рахункова палата України як агент інституту контролю публічних фінансів / А. В. Хмельков // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 5. – С. 370–381.

Про Рахункову палату: Закон України від 2.07.2015 № 576-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/576-19.

Положення про Державну аудиторську службу України: постанова Кабінету Міністрів України від 3 лют. 2016 року № 43 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/43-2016-%D0%BF#n8.

Положення про Державну казначейську службу України: Указ Президента України від 13 квітн. 2011 р. № 460/2011 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=460%2F2011.

Звіт рахункової палати за 2015–2016 рр.: Офіційний сайт Рахункової палати України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ac-rada.gov.ua/control/main/uk/publish/category/32826.

Звіт про результати роботи Державної фінансової інспекції та її територіальних органів за 2015 рік : Офіційний сайт Державної аудиторської служби України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publish/article/122325.

Звіт про результати роботи Державної фінансової інспекції та її територіальних органів за 2016 рік.: Офіційний сайт Державної аудиторської служби України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publish/article/128466.

Про Державний бюджет України на 2017 рік: Закон України від 21.12.2016 № 1801-VIII. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1801-19.

Про затвердження Порядку здійснення Міністерством фінансів України оцінки функціонування системи внутрішнього аудиту : Наказ Міністерства фінансів України від 24 травня 2017 р. № 480 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0663-17.

Структура Міністерства фінансів України: офіційний сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.minfin.gov.ua/uploads/0/2623-СТРУКТУРА%20ОНОВЛЕНА%20.pdf.

Хмельков А. В. Державний фінансовий контроль [Текст] : підручник / А. В. Хмельков. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 228 с.

Международные стандарты для высших органов финансового контроля (ISSAI): офіційний сайт INTOSAI [Електронній ресурс]. – Режим доступу : http://www.eurosai.org/ru/topMenu/ISSAI.html.
Опубліковано
2018-01-14
Як цитувати
Кур’янов, В. (2018). Поляризація видів державного фінансового контролю на підґрунті предметної сфери суб’єктів контролю. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Економічна», (93), 77-90. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/economy/article/view/10822