Hеформування відносин власності в Eкраїні: теоретичні і правові засади, етапи, сучасні проблеми

  • В. И. Захарченко Черкаський державний технологічний університет, бул. Шевченка, 460, Черкаси, Черкаська обл., 18000, Україна
Ключові слова: відносини власності, реформування відносин власності, приватизація державного майна, ефективність державних підприємств

Анотація

Показано, що реформування відносин власності є ключовим фактором у підвищенні ефективності української економіки. Розкрито значення інституту власності у гармонізації суспільних і приватних інтересів. Виокремлено аспекти права власності та форми власності. Відмічено особливості трансформації однієї форми власності в іншу, зокрема державної у приватну на основі теорії приватизації. Розглянуто роль законодавчих змін у зміцненні інституту власності та подоланні монополії державної власності. Наведено принципи та способи приватизації об’єктів державної власності різних груп. Проаналізовано особливості приватизації в Україні на кожному із її етапів: успіхи, невдачі, зловживання тощо. На основі ретроспективного аналізу процесів приватизації виявлено витоки сучасних проблем у сфері відносин  власності. Основними серед них є такі: недосконалість і численні факти порушення приватизаційного законодавства; приватизація стратегічно важливих та ефективно працюючих державних підприємств, що несе загрозу національній безпеці та негативно позначається на державному бюджеті; експлуатація міфу про стратегічного інвестора як ефективного власника; низький рівень використання коштів від приватизації на інвестиційні цілі; «прихована приватизація» державних підприємств та корупційні діяння їхніх керівників; недостатність захисту права приватної власності, зокрема міноритарних акціонерів; дисбаланс між власністю малого і середнього бізнесу, з одного боку, та великого бізнесу – з іншого, що зумовило олігархізацію економіки; важкі соціальні наслідки приватизаційних процесів, у т. ч. на регіональному рівні.

Для вирішення цих проблем необхідним є пошук оптимальних шляхів реформування відносин власності в контексті Стратегії підвищення ефективності діяльності суб’єктів господарювання державного сектору економіки.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бачинська К. Приватизація як пріоритетний напрямок реформування управління державною власністю / К. Бачинська // Актуальні проблеми державного управління. – 2015. – Вип. 1. – С. 55–58.

Блага В. В. Приватизація державного майна як шлях виходу з кризи [Електронний ресурс] / В. В. Блага, І. Ю. Марченко, Г. Ю. Кобзарєва // Глобальні та національні проблеми економіки : Електрон. наук. фах. вид. – 2016. – Вип. 10. – С. 140–143. – Режим доступу : http://global-national.in.ua/issue-10-2016/18-vipusk-10-kviten-2016-r/1859-blaga-v-v-marchenko-i-yu-kobzareva-g-yu-privatizatsiya-derzhavnogo-majna-yak-shlyakh-vikhodu-z-krizi

Василий Голян: как не допустить поглощения олигархами остатков государственной собственности // Економіст. – 2016. – № 11. – С. 1а–1.

Геєць В. М. Модернізація в системі «суспільство – держава – економіка» / В. М. Геєць // Журнал європейської економіки. – 2014. – Т. 13, № 3. – C. 221–235.

Гриценко А. А. Сучасна криза у контексті логіки соціально-економічного розвитку / А. А. Гриценко // Економіка України. – 2015. – № 6. – C. 18–37.

Білецька Л.В., Білецький О.В., Савич В.І. Економічна теорія: політекономія, мікроекономіка, макроекономіка. Особливості приватизації державного майна в Україні // Підручник. 2-ге вид. перероб. та доп. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 688 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pidruchniki.com/1436010639884/politekonomiya/osoblivosti_privatizatsiyi_derzhavnogo_mayna_ukrayini

Єщенко П. С. Як подолати системні витрати неоліберального реформування економіки / П. С. Єщенко // Економіка України. – 2015. – № 1. – C. 26–41.

Звєряков М. І. Національна економічна система: проблеми теорії : монографія / М. І. Звєряков. – Одеса : Астропринт, 2012. – 319, [1] с.

Кічурчак М. В. Приватизація як чинник трансформації механізму відтворення суспільних благ в Україні / М. В. Кічурчак // Економічний часопис - ХХІ. – 2013. – № 7-8. – С. 26–29.

Король Д. Інфографіка: кому належить українська енергетика [Електронний ресурс] / Дмитро Король // Insider. – 2014. – 5 лютого. – Режим доступу : http://www.theinsider.ua/business/52d550ee60af5/

Малий І. Й. Особливості «ринку землі» та його регулювання в Україні / І. Й. Малий, К. В. Загребельна // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. – 2016. – № 38. – С. 75–86.

Нефьодов М. Що передбачає реформа держкомпаній [Електронний ресурс] / Максим Нефьодов // Вісник. Право знати все про податки і збори. – 2017. – № 3-4(6). – Режим доступу : http://www.visnuk.com.ua/uk/publication/100005797-scho-peredbachaye-reforma-derzhkompaniy

Національна економіка : навч. посіб. / за заг. ред. О. В. Носової. – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 512 с.

Ногінова Н. М. Трансформація форм власності в Україні: проблеми і пріоритети / Н. М. Ногінова // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Економіка. – 2014. – Вип. 27. – С. 27–30.

Панченко І. Quo vadistis? Казус «українська приватизація» / І. Панченко // Економіка України. – 2012. – № 2. – С. 46–58.

Полтерович В. М. Приватизация и рациональная структура собственности / В. М. Полтерович. – М. : Ин-т экономики РАН, 2012. – 66 с.

Шкільняк М. М. Концептуальні підходи до управління державною власністю в умовах соціально орієнтованої економіки / М. М. Шкільняк // Тенденції розвитку маркетингу в умовах економічних трансформацій : монографія / за ред. Р. В. Федоровича. – Тернопіль : ФОП Шпак В. Б, 2017. – С. 289–302.

Sappington D. Privatization, information and incentives / D. E. M. Sappington, J. E. Stiglitz // Journal of Policy Analysis and Management. – 1987. – № 6 (4). – Р. 567–582.
Опубліковано
2018-01-14
Як цитувати
Захарченко, В. (2018). Hеформування відносин власності в Eкраїні: теоретичні і правові засади, етапи, сучасні проблеми. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Економічна», (93), 23-33. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/economy/article/view/10812