Інформація для авторів

Ви хочете опублікувати свою роботу у цьому журналі? Рекомендуємо ознайомитись з нашою редакційною політикою на сторінці Про журнал та переглянути Керівництва для авторів. Для того, щоб мати можливість надсилати рукописи у наше видання, автори повинні зареєструватися на сайті журналу. Якщо Ви вже зареєстровані, просто увійдіть на сайт та пройдіть 5 кроків подання рукопису для публікації.

 

Інструкція для авторів

  1. До збірника приймаються оригінальні проблемні статті, які не були опубліковані раніше. Згідно з вимогами ВАК України, статті повинні мати такі елементи:
  • постановка проблеми у загальному вигляді; її актуальність;
  • аналіз історіографії та джерельної бази; формулювання мети і завдань;
  • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
  • висновки;
  • перспективи подальших розробок у даному напряму.

 2.До редакції подається:

  • витяг з протоколу підрозділу установи, де навчається або працює автор, про рекомендацію статті до друку;
  • електронний варіант статті прикріпленим до листа файлом на електронну пошту actproblhist@karazin.ua, вказавши у графі «тема»: Стаття в Актуальні проблеми (прізвище автора).

 

  1. У статті дотримуватись наступного розташування елементів:

УДК статті;
 назва статті;
 прізвище, ім'я, по батькові автора, код-ORCID;
 навчальний заклад або інша установа, де навчається або працює автор;
 посада, науковий ступінь автора;
 контактні телефони, адресу електронної пошти;
 резюме українською, російською мовами (кожне не більше ніж 500 знаків з пробілами) та англійською мовою обсягом не менше 200 слів. Кожне резюме починається з прізвища та ім’я автора і назви статті, має містити інформацію про суть дослідження і отримані результати, а також ключові слова (3-7 слів);
 текст статті;
 список скорочень

Вимоги до оформлення статті

Формат. До розгляду приймаються статті, написані українською, російською та англійською мовами у текстовому редакторі, сумісному з MS Word. Електронний варіант має бути представлений у вигляді одного файлу. Назва файлу складається латинськими літерами з прізвища автора та перших двох-трьох слів назви статті. Наприклад: Ivanov_Demograficheskiy_analiz

Шрифт і абзац. Шрифт Times New Roman. Розмір кегля – 14. Міжрядковий інтервал – півтора. Відступ першого рядка абзацу – 1 см. Виділення слів жирним шрифтом, підкресленням, збільшенням або зменшенням шрифту не допускається.

Обсяг. Текст статті з літературою та додатками не повинен перевищувати 20 тис. знаків з пробілами.

Примітки – наскрізні, у квадратних дужках. У дужках вказується порядковий номер роботи зі списку літератури та, через кому, сторінка. Наприклад: [4, c. 57]. Кілька робіт перераховуються через крапку з комою. Наприклад: [4, c. 57; 8, с. 68-69]. Між елементами в дужках обов'язково мають бути пробіли.

Список використаних джерел та літератури із заголовком «Література» виноситься в кінець статті. Роботи розміщуються в алфавітому порядку. Прізвище та ініціали автора (авторів) виділяються курсивом. Бібліографічний опис має відповідати вимогам Держстандарту ДСТУ 7.1- 2006. Монографії описуються без видавництва та загальної кількості сторінок.

Приклад опису монографії:

Чернявский Г. Лев Троцкий. М., 2010.

Приклад опису статті:

Косев К. Стефан Стамболов – бележит революціонер и държавник // Епохи. 1994. № 1. С. 19-22.

Приклад опису архівної справи:

ДАХО. Ф. 266. Оп. 1. Спр. 797. 29 арк.

Посилання на Інтернет-ресурси. Бібліографічний опис електронного документа має включати такі елементи: автор, назва, тип документа, електронна адреса, дата звернення.

Приклад оформлення Інтернет-ресурсу:

Степанов, В. Интернет в профессиональной информационной деятельности [Электронный ресурс].  Режим доступа : http://textbook.vadimstepanov.ru/. Доступ 25.01.2010 р.

Скорочення. У тексті допускаються загальноприйняті скорочення. У кінці статті подається список скорочень з розшифровкою.

Наприклад: ДАХО – Державний архів Харківської області.

Ілюстрації і таблиці. В роботі допускається наявність ілюстрацій і таблиць, які подаються разом із текстом статті в електронній формі. Кількість ілюстрацій і таблиць має бути мінімальною. Фотографії мають бути контрастними, малюнки – чіткими. Колір малюнків – чорно-білий або відтінки сірого. Таблиці, які не вміщаються на одну сторінку книжкової орієнтації, можуть бути відхилені редакцією. Ілюстрації і таблиці мають бути пронумеровані і підписані.

Граматика. Текст статті має бути ретельно вичитаний на наявність граматичних помилок. Імена власні пишуться у такому вигляді: Н. В. Гоголь, тобто з пробілами між ініціалами і прізвищем. Рекомендується для запобігання розривів між ініціалами і прізвищем і в інших подібних випадках використовувати нерозривний пробіл Ctrl+Shift+Пробіл. В українській та російській мові тире довше, ніж дефіс, і обрамляється з обох сторін пробілами. Для вставки тире рекомендується використовувати сполучення клавіш Shift+«мінус» (на цифровій клавіатурі). Дефіс не обрамляється пробілами. Лапки правильно вставляти у вигляді: «приклад лапок». Між словами ставиться тільки один пробіл. Два і більше пробілів, що йдуть підряд – це помилка. Категорично неприпустимо використовувати пробіли як спосіб форматування тексту. У назвах установ, які складаються з декількох слів, з великої літери пишеться тільки перше слово. У числах ціла частина від дробової відокремлюється комою.

Увага!

Статті, які не відповідають вищевказаним правилам, редколегією збірника до розгляду не приймаються. Матеріали, не прийняті до публікації авторам не надсилаються. Редакція не вступає в полеміку з авторами рукописів і не пояснює причини відхилення статей. Пам'ятайте, що правильність оформлення є невід'ємною характеристикою якості змісту, компетентності та професійної культури автора статті.