Форми приватної та громадської ініціативи у розвитку початкової народної освіти Харківщини у другій половині XIX - на початку XX століть

  • Михайло Володимирович Широколава
Ключові слова: приватна ініціатива, громадськість, благодійність, початкова освіта, органи місцевого самоврядування

Анотація

У статті висвітлено, яких форм набула приватна та громадська ініціатива в сфері початкової народної освіти у Харківській губернії в другій половині ХІХ – на початку ХХ століть. Визначено форми та види благодійницької діяльності в освітній сфері меценатів, громадських організацій та громадських діячів. Досліджено, яким чином відбувалась їх співпраця з органами місцевого самоврядування в становленні і розвитку початкової освіти на Харківщині.

 

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Багалей Д. И., Миллер Д. П. История города Харькова за 250 лет его существования 1655 – 1905. – Харьков, 1905 – 1912. – Т.2

Борисенко В. Й. Боротьба демократичних сил за народну освіту на Україні в 60-90-х роках ХІХ ст.. – К., 1980. – 156 с.

Головко О. Справа народної освіти в діяльності харківського міського самоврядування./О.Головко.//Збірник харківського історико-філологічного товариства. – Х., 1994. – С. 3–10.

Державний архів Харківської області. – Ф. 45. – Харківська міська управа, 1871–1917рр., Оп. 1, Спр. 2988 – «Про допомогу приватним школам».

Державний архів Харківської області. – Ф. 45. – Харківська міська управа, 1871–1917рр., Оп. 1, Спр. 3188 – «Призначення міських стипендіатів у Олександрівський притулок і жіночу школу благодійного товариства».

Державний архів Харківської області. – Ф. 45. – Харківська міська управа, 1871–1917рр., Оп. 1, Спр. 3415 – «Порядок призначення міських стипендіатів. Створення стипендій при Ольгинському притулку, Олександро-Невській школі та училищі сліпих».

Державний архів Харківської області. – Ф. 45. – Харківська міська управа, 1871–1917рр., Оп. 10, Спр. 60 – «Журнал засідань училищної комісії (1905 р.)».

Державний архів Харківської області. – Ф. 45. – Харківська міська управа, 1871–1917рр., Оп. 10, Спр. 169 – «Звіт про діяльність приходського училища ім. О. С. Пушкіна (за 1914-1915 н. р.)».

Жуков С. М. Реалізація проекту запровадження загальної початкової освіти у Харківській губернії на початку ХХ століття./С. М. Жуков// Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: збірник наукових праць. – Х.; ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2008. – С. 212 – 221.

Коломієць Т. В. Харківське товариство поширення в народі грамотності (1869-1920 рр.) – Х.; Фірма «Консум», 1998. – 190 с.

Корнієнко В. М. Благодійність в освітянській галузі Харківської губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ століть). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. – Харків, 2005

Корниенко В. Н. Благотворительность в сфере образования: Харьковская губерния во второй половине ХІХ в./ В. Н. Корниенко// Вчені записки ХГІ «НУА» – 1999. – Т.5. – С.184 – 190

Корниенко В. Н. Попечительство в сфере образования в Харьковской губернии: к вопросу о деятельности попечительских советов/ В. Н. Корниенко// Вчені записки ХГІ «НУА» – 2002. – Т.8. – С.150 – 157

Колонєй Д. В. До питання про громадську та приватну ініціативу в галузі початкової освіти Харківського повіту у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст./Д. В. Колонєй.//Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Збірник наукових праць. – Х., 2000. – С. 120 – 125.

Лейкина-Свирская В. Р. Интеллигенция в России во второй половине ХІХ века. – М., 1971. – 368 с.;

Лейкина-Свирская В. Р. Русская интеллигенция в 1900-1917 годах. – М., 1971. – 284с

Максимов Е. Д. Очерк истории развития и современное положение общественного призрения в России.// Общественное и частное призрение в России. – СПб.: Тип. импер. акад. наук., 1907. – С. 1 – 68;

Максимов Е. Д. Происхождение нищенства и меры борьбы с ним. – СПб.: Тип. Киршбаума, 1901. – 136 с.

Нікітін М.Ю. Спільні зусилля земств Харківської губернії і благодійників по розбудові навчальних закладів (1865-1905 pp.) [Текст] / М. Ю. Нікітін // Суспільно-політичні процеси на українських землях: історія, проблеми, перспективи : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, 20 травня 2011 р. / Ред. кол.: К.К. Васильєв, В.М. Власенко, А.В. Гончаренко та ін.; за заг. ред. С.І. Дегтярьова. - Суми :
СумДУ, 2011. - Ч.1. - С. 129-133.

Положение о начальных училищах// Сборник постановлений по Министерству народного просвещения. – СПб., 1876. – Т.3. – С.268-270.

Положение о начальных училищах// Сборник постановлений по Министерству народного просвещения. – СПб., 1898. – Т.13. – С.165-167.

Савицкий Н. П., Евстратов П. А. Краткий очерк возникновения и деятельности благотворительных учреждений Харьковской губернии. – Х.; Тип. Зильберга. – 1896. – 160 с.

Хаустова О. В. Розвиток благодійництва у Харкові у другій половині ХІХ – на початку ХХ століть. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. – Харків, 2005
Опубліковано
2016-12-19
Як цитувати
Широколава, М. В. (2016). Форми приватної та громадської ініціативи у розвитку початкової народної освіти Харківщини у другій половині XIX - на початку XX століть. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 18, 116-123. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/apvvi/article/view/7547