Скляні вироби з Історико-краєзнавчого музею м. Володимир-Волинського

  • Ю. Курдина

Анотація

У  статті  розглядаються  гутні  вироби XVII – XVIII ст., що знаходяться у колекції Історико-краєзнавчого музею Володимир-Волинського. Вони представлені фрагментами різнотипних пляшок,  ніжками  келихів,  аптечним  посудом  тощо.  Знахідки
репрезентують кілька груп гутних виробів, а тому важливі для вивчення масштабів  розвитку  та  особливостей  гутництва  на  західноукраїнських землях.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Ю. Курдина

Посилання

1. Безбородов, М.Стеклоделие в древней Руси / М. Безбородов. – Минск,
1956.
2. Енциклопедія Українознавствав 2‑х т. Т.1. / Під ред. В. Кубійовича,
З. Кузелі. – Мюнхен, Нью‑Йорк, 1949.
3. Калиниченко, Л. Гутне скло на Україні (Короткий нарис) /
Л. Калиниченко // Мистецтво, фольклор, етнографія. – К., 1947.
4. Качалов, Н. Стекло / Н. Качалов. – М., 1959.
5. Коваль, В.Слово о бутылке (попытка исторического исследования) /
В. Коваль // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні.
Збірка наукових статей. – К, 2002. – Вип. 11. – С. 74 – 81.
6. Курдина, Ю. Колекція скляних виробів XVI – XVII ст. з фондів
Винниківського історико‑краєзнавчого музею / Ю. Курдина //
Середньовічні старожитності Центрально‑Східної Європи. Матеріали
XМіжнародної студентської конференції. – Чернігів, 2011. – С. 115 –
116.
7. Мартинюк, С.Давнє скло в Україні / С. Мартинюк // Скло України. –
К., 2004. – С. 176 – 196.
8. Мартинюк, С. Коростівська скляна гута / С. Мартинюк // Скло в
Україні. Історія та сучасність. Матеріали наукової конференції. –
Львів, 1995. – С. 41 – 45.
9. Мартинюк, С. Скляна гута кінця XVI – початку XVII століть в околицях
лісових угідь Унівської Святоуспенської Лаври / С. Мартинюк //
АДЛУ. – Львів, 2002. – Вип. 5. – С. 344 – 361.
10. Пашковський, О. Скляний посуд початку XIX ст. з Чигирина /
О. Пашковський, Д. Куштан // Нові дослідження пам’яток козацької
доби в Україні. – К., 2007. – Вип. 16. – С. 141 – 143.
11. Петрякова, Ф. Звіт. Гутне виробництво в Галичині. Історичний
розвиток, традиції та сучасність / Ф. Петрякова, С. Мартинюк,
М. Лосик // Архів ЛАМ. – ДБ № С 01 – 98. – Львів, 2003. – 18 с.
12. Петрякова, Ф.Українське гутне скло / Ф. Петрякова. – К., 1975.
13. Рожанківський, В. Скляне гутництво на Україні в XVI – XVII ст. /
В. Рожанківський // Матеріали з етнографії та мистецтвознавства. –
К., 1959. – С. 81 – 99.
14. Рожанківський, В.Українське художнє скло / В. Рожанківський. – К.,
1950.
15. Сом-Сердюкова, О. Нові принципи методики дослідження пам’яток
українського гутного скла XVIII ст. / О. Сом‑Сердюкова // Матеріали
до українського мистецтвознавства. Збірник наукових праць. – К.,
2002. – Вип. 1. – С.213 – 215.
16. Терський, С. Звіт про археологічні розкопки на пл. Старий Ринок
у м. Львові в 1997 р. / С. Терський // Науковий архів Львівського
історичного музею. – Львів, 1998. – 67 с.
17. Терський, С. Звіт про археологічні розкопки у м. Володимир‑
Волинський в 1999 р. / С. Терський // Науковий архів Львівського
історичного музею. – Львів, 1999. – 78 с.
18. Тищенко, О. Історія декоративно‑прикладного мистецтва України
(XIII– XVIII ст.) / О. Тищенко. – К., 1992.
19. Харитонова, О.Скло з козацьких пам’яток України XVII– XVIII ст.:
джерелознавчий аспект. Автореферат дисертації на здобуття
наукового ступеня кандидата історичних наук: спец. 07.00.06 –
«історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни» /
О. Харитонова. – Дніпропетровськ, 2010. – 16 с.
20. ЦДІАу м. Львові. – Ф. 19, оп. XVIII, спр. № 35. – Арк. 9.
21. Щапова, Ю. Очерки истории древнего стеклоделия (по материалам
долины Нила, Ближнего Востока и Европы) / Ю. Щапова. – М., 1983.
22. Щапова, Ю.Стекло Киевской Руси / Ю. Щапова. – М., 1972.
23. Steger, A. Geschichte der Riedlhütte/ А. Steger// Presglas‑Korrespondenz. –
Pocking, 2011 – № 3– 03. – S.1 – 44.
Як цитувати
Курдина, Ю. (1). Скляні вироби з Історико-краєзнавчого музею м. Володимир-Волинського. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 16. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/apvvi/article/view/567