Німецька національна меншина Харкова в культурно-освітньому житті міста (ХІХ ст.)

  • О. Філатова

Анотація

Стаття  присвячується вивченню  проблем  існування  представників  німецької  національної меншини  в  Харкові  ХІХ  ст.  в  контексті  тогочасних  культурно-освітніх процесів.  Досліджено  вплив  даної  етнічної  групи  на  розповсюдження
ідей  просвітництва,  її  вплив  на  розвиток  освіти  і  культури  регіону  в окреслений період.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

О. Філатова

Посилання

1. Багалей , Д. И.Історія Слободської України / Д. І. Багалій . – Х.: Союз,
1918 . – 308 с.
2. Багалей, Д. И., Миллер, Д. П. История города Харькова за 250 лет
его существования (1655‑1905): В 2 т. Т. 2 (ХІХ – начало ХХ века)/
Д. И. Багалей, Д. П. Миллер. – Х.: Б. и., 2004. – 982 с.
3. Багалей,Д. И., Сумцов,Н. Ф.,Бузескул В. П. Краткий очерк истории
Харьковского Университета за первые сто лет его существования
(1805‑1905)/ Багалей Д. И., Сумцов Н. Ф., Бузескул В. П. – Х.:
Типография Адольфа Дарре, Московская 19, 1906. – 329 с.
4. Багалій, Д. І.Вибрані праці: У 6 т. Т.3: Опыт истории Харьковского
университета (по неизданным материалам). Ч.1. (1802‑
1815 гг.) / Д. І. Багалій, Інститут української археографії та
джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Харківська
філія, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна ;
Гол. ред., упоряд. В. В. Кравченко . – Харків: Видавництво Народної
української академії (НУА), 2004 . – 1151 с.
5. Васильчук, В. М. Німці в Україні. Історія і сучасність (друга половина
XVІІІ – початок ХХІ ст.) / В. М. Васильчук. – К.: Видавничий центр
КНПУ, 2004. – 340 с.
6. ДАХО.– Ф. 3. – Оп. 10. – Спр. 231.
7. ДАХО.– Ф. 3. – Оп. 34. – Спр. 329.
8. Историко-филологический факультет Харьковского университета
за первые 100 лет его существования.1805‑1905 / Под ред.
М. Г. Халанского и Д.И. Багалея. – Х.,1908. – 390 с.
9. Историческая хронологияХарьковской губернии / Сост.: К. П. Щелков . –
Репринт. воспр. изд.: Х.: Университетская типография, 1882. – Х.:
САГА, 2007 . – 367 с.
10. Лейбфрейд, А. Ю. Харьков: От крепости до столицы: Заметки о старом
городе / А.Ю.Лейбфрейд, Ю.Ю.Полякова. – Х.: Фолио, 1998 – 334 с.
11. Німецькі поселенці в Україні: історія та сьогодення. – Київ – Миколаїв:
Видавництво МДГУ ім. Петра Могили, 2006. – Серія «Україна: історія
і сучасність». – Вип. 1. – 416 с.
12. ОписиХарківського намісництва кінця XVIIIст.: Описово‑статистичні
джерела АН УРСР / Упоряд. В. О. Пірко, О. І. Гуржій – К.: Наук.
Думка, 1991. – 222 с.
13. Памятная книжка Харьковской губернии на 1863 год. – Х.: В
Университетской Типографии, 1863. – 340 с.
14. Памятная книжка Харьковской губернии на 1864 год. – Х.: В
Университетской Типографии, 1864. – 338 с.
15. Памятная книжка Харьковской губернии на 1865 год. – Х.: В
Университетской Типографии, 1865. – 386 с.
16. Памятная книжка Харьковской губернии на 1866 год. – Х.: В
Университетской Типографии, 1866. – 480 с.
17. Памятная книжка Харьковской губернии на 1867 год. – Х.: В
Университетской Типографии, 1867. – 522 с.
18. Памятная книжка Харьковской губернии на 1868 год. – Х.: В
Университетской Типографии, 1868. – 422 с.
19. Парамонов,А.Материалы к истории харьковского театра. 1780 – 1930/
А. Парамонов, В. Титарь.– Х.: Харьковский частный музей городской
усадьбы, 2007. – 280 с.
20. Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. –
Т. XLVII. Харьковская губерния. – М.: Издание Центрального
статистического комитета Министерства внутренних дел, 1903. –
XVII, 300 с.
21. Роммель, Д. К. Пять лети из истории Харьковского университета /
Д. К. Роммель.– Х.: В Университетской типографии, 1868. – 111 с.
22. Саппа, Н. Н. Харьковщина заповедная: Путеводитель / Н. Н.Саппа. –
Х.: Прапор, 1987. – 116 с.
23. Слюсарский, А. Г. Харьковский университет в период разложения
крепостничества и развития капиталистических отношений (1805‑
1860 гг.) / А. Г. Слюсарский . – Х.,1955 . – 61 с.
24. Театральная энциклопедия / Гл. ред. П. А. Марков. – Т. 5. – М.:
«Советская Энциклопедия», 1967. – 1136 с.
25. Український драматичний театр.– Т. 1. – Дожовтневий період. – К.:
Видавництво «Наукова думка», 1967. – 520 с.
26. Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна за 200
років. – Х.: Фоліо, 2004. – 750 с.
27. Харківський університет – рідному місту. – Х.: НМЦ «СД»,
2004. – 200 с.
28. Харьковский календарь на 1870 год с картою русских железных
дорог. – Репринт. воспр. изд.: Х., Типография К. И. Счасни, 1869. – Х.:
САГА, 2008. – 408 с.
29. Харьковский календарь на 1876 год. – Х.: Издание Харьковского
Губернского Статистического комитета, 1975. – 510 с.
30. Харьковский календарьна 1877 год с приложением карты Харьковской
губернии. – Х.: Издание Харьковского Губернского Статистического
комитета, 1976. – 745 с.
31. Шкодовский, Ю. М. Харьков вчера, сегодня, завтра / Ю.М.
Шкодовский, И.Н.Лаврентьев, А.Ю.Лейбфрейд, Ю.Ю.Полякова. –
Х.: Фолио, 2002 . – 206 с.
32. Щелков,К. П.Историческая хронология Харьковской губернии/ К.
П. Щелков.– Харьков: В Университетской Типографии, 1882. – 366 с.
33. Яновський, Л. Харківський університет на початку свого існування
(1805‑1820) /Л. Яновський. – Х.: Майдан, 2004. – 508 с.
Як цитувати
Філатова, О. (1). Німецька національна меншина Харкова в культурно-освітньому житті міста (ХІХ ст.). Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 16. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/apvvi/article/view/563