Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Валеологія: сучасність і майбутнє» https://periodicals.karazin.ua/valeology <p>Фахове видання з педагогічних наук.</p> <p>Збірник наукових праць, що містить результати наукових досліджень з теоретичних і прикладних питань валеологічної освіти та виховання населення з використанням сучасних валеотехнологій.</p> <p>Призначається для викладачів, наукових співробітників, аспірантів і студентів, які спеціалізуються у відповідних та суміжних галузях науки.&nbsp;</p> uk-UA ira-mirgorod@i.ua (Ірина) ira-mirgorod@i.ua (Ірина) Thu, 14 Jun 2018 11:19:44 +0300 OJS 3.1.1.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Фізична парадигма індивідуальної й соціальної культури здоров’я (до 80-річчя проф.О. Ф. Плахотного) https://periodicals.karazin.ua/valeology/article/view/10776 <p><span id="result_box" class="" lang="uk"><span title="В статье предложена новая валеологическая методология: свободная энергия как предмет изучения, объект управления и объяснительный принцип в науке об индивидуальной и социальной культуре здоровья.">У статті запропонована нова валеологічна методологія: вільна енергія як предмет вивчення, об'єкт управління і пояснювальний принцип в науці про індивідуальну і соціальній культурі здоров'я. </span><span title="Социально ответственное производство и использование свободной энергии индивида и общества составляют физическую парадигму культуры здоровья.">Соціально відповідальне виробництво і використання вільної енергії індивіда і суспільства складають фізичну парадигму культури здоров'я. </span><span title="Духовность Веры или Знания равноценны как ценностный моральный ориентир общества социально ответственной свободы.">Духовність Віри або Знання рівноцінні як ціннісний моральний орієнтир суспільства соціально відповідальної свободи. </span><span title="Моральные требования валеологии ставят сложнейшую проблему правового их исполнения социально либеральным государством.">Моральні вимоги валеології ставлять складну проблему правового їх виконання соціально ліберальним державою.</span></span></p> Г. Л. Апанасенко, С. Д. Прасол ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/valeology/article/view/10776 Wed, 13 Jun 2018 00:00:00 +0300 Польовий аспект ноосферного суспільства: концептуальні засади https://periodicals.karazin.ua/valeology/article/view/10777 <p><span id="result_box" class="" lang="uk"><span title="Современная наука, основы которой положены в современное образование, ущербна, что определяет и ущербность образования, влияющее на здоровье человека и его выживание на планете.">Сучасна наука, основи якої покладено в сучасну освіту, ущербна, що визначає і ущербність освіти, що впливає на здоров'я людини і його виживання на планеті. </span><span title="Ущербность науки заключается: 1) в её неполноте, в зацикленности на вещественной составляющей материи;">Ущербність науки полягає: 1) в її неповноту, в зацикленості на речовій складової матерії; </span><span title="2) признании случайности Жизни во Вселенной (концепция Большого Взрыва);">2) визнання випадковості Життя у Всесвіті (концепція Великого Вибуху); </span><span title="3) отрицании Первичной Среды Мира (концепция вакуума, Ничто);">3) запереченні Первинною Середовища Миру (концепція вакууму, Ніщо); </span><span title="4) отрицание души у человека и живых существ.">4) заперечення душі у людини і живих істот. </span><span title="Т. е., её общие теоретические и методологические («подвергай всё сомнению») положения ложные.">Т. е., Її загальні теоретичні та методологічні ( «піддавай все сумніву») положення помилкові. </span><span title="Ложь рождает болезнь у человека и общества.">Брехня породжує хвороба у людини і суспільства. </span><span title="Отсюда и стремление запретить валеологию как науку о здоровье.">Звідси і прагнення заборонити валеологію як науку про здоров'я. </span><span title="В статье на основании признания разнородной Среды мира формулируется закон её изменений и новое понимание системы как поливихревое взаимодействие противоположностей цикла изменений.">У статті на підставі визнання різнорідної середовища світу формулюється закон її змін і нове розуміння системи як полівіхревое взаємодія протилежностей циклу змін. </span><span title="На полевой основе системы рассматривается ноосфера планеты и ее влияние на Человечество Земли.">На польовій основі системи розглядається ноосфера планети і її вплив на Людство Землі.</span></span></p> А. Ф. Бугаев ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/valeology/article/view/10777 Wed, 13 Jun 2018 00:00:00 +0300 Православний світогляд у системі козацьких єдиноборств як валеологічні аспекти духовності https://periodicals.karazin.ua/valeology/article/view/10778 <p>У статті висвітлюється вплив православного світогляду на духовний розвиток особистості при заняттях козацькими єдиноборствами. Характеризуються термінологія, «козацькі єдиноборства», походження та історія бойових мистецтв славянських народів, наводяться та характеризуються види систем бою різних народів, що проживали на території сучасної України. Проводиться аналіз основних етапів історії нашої держави, яких було чотири. Це зроблено з метою патріотичного виховання на основі мужності і високої духовності наших предків, якими були козаки та слов’яни. Наводяться основні закони православного світогляду, яких повинна дотримуватися кожна світла людина, що хоче досягнути духовного вдосконалення. Описані також основні провини та прояви егоїзму, які треба максимально викорінювати, щоб не занапастити душу, і не привести до гріха. Що дуже актуально і в наш час. Закони православного світогляду є основою школи козацьких єдиноборств «Роксоланія», що має за мету відродити традиції та культуру наших предків. Вперше дається визначення терміну «Роксолан». Це були професійні воїни, які вміло боронили нашу державу. Обґрунтовуються також особливості біомеханіки руху систем рукопашного бою українських козаків у порівнянні з класичними аналогами бойових систем Азії та Європи.&nbsp;</p> П. В. Велінець, Я. А. Корнійчук ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/valeology/article/view/10778 Wed, 13 Jun 2018 00:00:00 +0300 Обґрунтування можливостей використання методу радіотезії у практичній валеології https://periodicals.karazin.ua/valeology/article/view/10779 <p><span id="result_box" class="" lang="uk"><span title="В статье дается характеристика радиостезии – метода, основанного на осознанной природной способности человека к восприятию (локации) слабых информационных сигналов внешней среды.">У статті дається характеристика радіостезії - методу, заснованого на усвідомленої природній здатності людини до сприйняття (локації) слабких інформаційних сигналів зовнішнього середовища. </span><span title="Существует огромный пласт малоизученных возможностей человеческой психики, среди которых есть и владение радиостезией.">Існує величезний пласт маловивчених можливостей людської психіки, серед яких є і володіння радіостезії. </span><span title="Локация слабых сигналов – природное свойство человека.">Локація слабких сигналів - природна властивість людини. </span><span title="Оно может достигать разного уровня развития от простого ощущения, позволяющего сделать вывод по принципу ДА или НЕТ, до очень сложной формы анализа поступающего сигнала.">Воно може досягати різного рівня розвитку від простого відчуття, що дозволяє зробити висновок за принципом ТАК чи НІ, до дуже складної форми аналізу сигналу, що поступає. </span><span title="Приводятся данные исследований о том, что слабые внешние сигналы могут восприниматься как клетками всего организма, так и клетками мозга.">Наводяться дані досліджень про те, що слабкі зовнішні сигнали можуть сприйматися як клітинами всього організму, так і клітинами мозку. </span><span title="Данный метод может быть отнесен к индикаторным методам контроля состояния человека.">Даний метод може бути віднесений до індикаторним методам контролю стану людини. </span><span title="Так же, как все методы пропедевтики, радиостезия имеет достаточное объяснение с точки зрения физики, химии и биологии.">Так само, як всі методи пропедевтики, радіостезії має достатнє пояснення з точки зору фізики, хімії та біології. </span><span title="Показано, что метод радиостезии имеет научное обоснование и демонстрирует широкие возможности человеческой психики.">Показано, що метод радіостезії має наукове обгрунтування і демонструє широкі можливості людської психіки.</span></span></p> В. Ю. Горчаков ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/valeology/article/view/10779 Wed, 13 Jun 2018 00:00:00 +0300 Ноосферний підхід до зміни свідомості людей похилого віку https://periodicals.karazin.ua/valeology/article/view/10780 <p>В статті розкриваються теоретичні аспекти дослідження проблеми вікових змін людей похилого віку, а саме – загальна тенденція до погіршення здоров’я в цілому. В процесі створення методики корекції фізичного стану людей похилого віку, авторами було проаналізовано низку досліджень впливу різних традиційних та інноваційних методів валеологічного супроводу людей похилого віку. Більшість методів оздоровлення спрямовані лише на підтримку фізичного здоров’я. В роботі теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено методику корекції стану фізичного здоров’я людей похилого віку, визначено позитивний вплив на показники здоров`я, чим і підтверджується її ефективність. Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше розроблена комплексна методика концентрації на числах, яка корегує стан людини, може бути проведена в індивідуальній та груповій формі, а також при самостійному її повторенні в подальшій практиці. Перспективи подальших досліджень експериментальної методики є використанням її у тренінгових програмах очної та дистанційної форми проведення, самостійному навчанні тощо.</p> Л. Л. База, М. А. Удовенко ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/valeology/article/view/10780 Wed, 13 Jun 2018 00:00:00 +0300 Особливості методики валеологічної корекції лікувальної фізичної культури при порушеннях постави у дітей https://periodicals.karazin.ua/valeology/article/view/10781 <p>Розглянуто особливості методик ЛФК при порушеннях постави у дітей. Проаналізовано більше двадцяти наукових та науково-методичних джерел. Викладено сучасні погляди на застосування засобів лікувальної фізичної культури та охарактеризовано основні механізми дії фізичних вправ різної інтенсивності при порушеннях постави в залежності від типу та ступеня порушення. Звернено увагу на необхідність вдосконалення методик ЛФК в залежності від віку, статі дітей та підлітків, виду та ступеня порушення постави. Охарактеризовано основні методи оцінки ефективності фізичної реабілітації при даній патології.</p> В. М. Волошина ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/valeology/article/view/10781 Wed, 13 Jun 2018 00:00:00 +0300 Рівень придбання знань ЗСЖ учнями ДЮСШ в процесі навчання на відділенні пауерліфтингу ДЮСШ https://periodicals.karazin.ua/valeology/article/view/10783 <p>У статті представлений аналіз динаміки чисельності учнів КДЮСШ №9 м. Харкова та ДЮСШ м. Первомайський за 2012–2016 рр. Виконаний аналіз динаміки чисельності учнів показав деякі відмінності по роках за вказаний період. Зокрема початкова підготовка в КДЮСШ №9 в 2012 р становила 77,4%. З 2016 року цей показник склав 67,5%. За цей період дівчата в навчальному контингенті становить відповідно17,9%, в 2014 – 33,5% а в 2016 – 23,0%. У спортивній школі міста Первомайський початкова підготовка учнів була приблизно на тому ж рівні, але з більш високим показником по дівчатам: у 2012 – 24,2%, в 2014 – 34,3%, в 2016 – 25,1%. Розроблена автором трирівнева модель набуття знань учнів ДЮСШ на відділенні пауерліфтингу від аналогічних розробок інших авторів відрізняється тим, що в ній вперше в вивченій літературі виділені три рівні навчання і контактів: перший рівень тренер-педагог. Другий рівень – ученьнавчальна група, третій рівень – учень в системі навчально-тренувального процесу ДЮСШ. За ці рівнями в моделі виділено проблеми, які вирішуються в навчально-тренувальному процесі та основні очікувані результати: придбані знання і сформовані рухові навички. В обґрунтованих висновках дана розгорнута характеристика вищевказаних структурних елементів моделі з урахуванням особливостей пауерліфтингу як спортивної дисципліни, по якій функціонують це відділення в ДЮСШ.</p> А. О. Житницький ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/valeology/article/view/10783 Wed, 13 Jun 2018 00:00:00 +0300 Емоційний інтелект – як треновані м’язи (або від напруги до розслаблення)! https://periodicals.karazin.ua/valeology/article/view/10785 <p>У статті автор звертає увагу на важливість формування емоційного інтелекту як необхідної складової успішної самореалізації людини, запоруку її фізичного і психологічного здоров’я. Вплив емоцій на стан здоров’я мало досліджений, хоч в медицині існує поняття «психосоматичні захворювання», а вчений Марк Воронов трактував емоцію як енергію, яка впливає на біохімічні процеси в організмі.</p> А. М. Пеценюк ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/valeology/article/view/10785 Wed, 13 Jun 2018 00:00:00 +0300 Валеологічний підхід до підвищення самооцінки студентів https://periodicals.karazin.ua/valeology/article/view/10786 <p>У статті розглянута роль самооцінки в житті молодої людини, зокрема, у визначенні рівня успішності особистості в тій чи іншій сфері життя. Встановлено, що занижена самооцінка навряд чи дасть майбутньому молодому фахівцю в повній мірі розкрити свій професійний та особистісний потенціал. Задля підвищення самооцінки студентів, на підґрунті опрацьованих наукових джерел, був розроблений та впроваджений у навчально-виховний процес комплекс валеологічних методів для підвищення самооцінки студентів, до якого увійшли: нейролінгвістичне програмування (НЛП); аромотерапія; музикотерапія; рекомендації щодо дотримання розпорядку дня згідно біоритмологічного типу працездатності. За результатами експериментальної перевірки розробленого комплексу валеологічних методів для підвищення самооцінки студентів було встановлено значне зростання рівнів сформованості самооцінки у студентів експериментальної групи порівняно з рівнями сформованості самооцінки студентів контрольної групи, що доводить його ефективність.</p> О. М. Бельорін - Еррера, Д. В. Бондар, Т. М. Чикало ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/valeology/article/view/10786 Wed, 13 Jun 2018 00:00:00 +0300 Холістичний підхід до тренувального процесу студентської молоді вищих навчальних закладів https://periodicals.karazin.ua/valeology/article/view/10787 <p>Фізична культура та спорт є діями, призначення яких приносити радість і здоров’я, розширювати поняття сенсу та способів усвідомлення життя й законів його еволюціонування. Однак сучасний підхід до фізичної культури та спорту не завжди дає можливість отримати те, що від них очікується. У статті показані напрямки та ефективність методики тренувального процесу, що сприяла розвитку фізичного, психічного та духовного здоров’я студентів спортсменів вищих навчальних закладів, а також розвитку їх високої спортивної результативності.</p> Т. А. Ванакова, Л. Л. Гудков, Ю. І. Старосельська ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/valeology/article/view/10787 Wed, 13 Jun 2018 00:00:00 +0300 Валеологічне оздоровлення вихованців дитячого будинку за допомогою оздоровчого продукту харчування з доданою цінністю https://periodicals.karazin.ua/valeology/article/view/10788 <p>Стан здоров’я сучасних дітей і підлітків викликає стурбованість і потребує підвищеної уваги з боку учителів і батьків. Особливо, якщо діти позбавлені батьківського піклування. У зв’язку з цим у дитячому будинку «Перлинка», який знаходиться в Одесі, була проведена дослідницька робота стосовно визначення стану здоров’я вихованців і пошук валеологічних методів оздоровлення. У ході дослідження, проведеного за допомогою методу визначення стану енергоінфомаційної складової організму, було виявлено схильність до певних порушень стану здоров’я вихованців. Проведено апробацію і вивчення впливу оздоровчого продукта харчування з доданою цінністю, яка складається з вівсяної крупи та добавок лікарських трав, на стан здоров’я вихованців дитбудинку. Проведено математичний аналіз результатів діагностики стану здоров’я вихованців дитбудинку і впливу оздоровчого продукту харчування з доданою цінністю.</p> М. С. Гончаренко, Т. П. Камнєва, Т. А. Ванакова, С. М. Петрова ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/valeology/article/view/10788 Wed, 13 Jun 2018 00:00:00 +0300 Виховання дітей юнацького віку в умовах сім’ї https://periodicals.karazin.ua/valeology/article/view/10789 <p>Сім’я – це середовище, у якому дитина отримує перші основні правила поведінки, вчиться взаємодіяти в оточуючому її світі згідно зі встановленими в суспільстві нормами. Це досягається насамперед в процесі спілкування. Батьківська любов є основою для формування особистості дитини. Ставлення та поведінка батьків у відношенні до дітей та один до одного сприяє появі у дитини розуміння своєї поведінки до оточення, у дитини формуються перші висновки щодо сімейних і життєвих цінностей. Життя щодня підкидає нам багато різних ситуацій, життєвих спокус. Батькам дуже важливо опинитися в потрібний момент у потрібному місці, щоб допомогти дитині зробити правильний вибір. Завдання дорослого є попередити, пояснити, застерегти та вказати на можливі наслідки, однак дати можливість дитині діяти самостійно. Батьки не повинні виховувати власну дитину в суворості за допомогою покарань. Розумна мати, яка любить свою дитину, не плутає піклування з потуранням примхам, а вимогливість поєднує з повагою до дитини. Батьки, які гарно виховали власну дитину, досягають гармонії в відносинах з нею та живуть з дитиною в любові і дружбі.</p> Т. М. Куйдіна, О. В. Рассамахіна ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/valeology/article/view/10789 Wed, 13 Jun 2018 00:00:00 +0300 Особистісно-орієнтований підхід до формування здорового стилю життя студенської молоді https://periodicals.karazin.ua/valeology/article/view/10790 <p>У статті розглянуто проблеми формування здорового стилю життя студентства з урахуванням особистісно-орієнтованого підходу. Проаналізовано основні аспекти формування здорового стилю життя в контексті психолого-педагогічних досліджень. Визначено зв’язок індивідуальних властивостей особистості зі здоровим стилем життя. На прикладі занять фітнес-аеробікою показано вплив рухової активності на стан здоров’я студентів. За допомогою 8-ми кольорового тесту М. Люшера було встановлено поріг сприйняття зорового аналізатора випробуваного, який характеризує переважання трофотропних або ерготропних тенденцій в рамках вегетативного балансу, що обумовлюють психоемоційну працездатність студентів до та після занять фітнес-аеробікою. За результатами експерименту студентам було надано рекомендації щодо занять фітнес-аеробікою з урахуванням їх індивідуальних особливостей.</p> Т. О. Парфіненко ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/valeology/article/view/10790 Wed, 13 Jun 2018 00:00:00 +0300 Газорозрядне світіння пальців рук людини при різних типах ментальної і психоемоційної активності https://periodicals.karazin.ua/valeology/article/view/10791 <p><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="uk">В роботі представлені результати аналізу червоного, зеленого, синього діапазонів гістограм <span class="">кірліановского</span> газоразрядного світіння пальців рук дорослих на кольоровий <span class="">фотоплівці</span> в стані ментальної і психоемоційної активності під дією різних зовнішніх і внутрішніх факторів. Виявлені відмінності в параметрах біоенергетики <span class="">людини</span> перспективні для використання методу в оцінці <span class="">функціонального</span> здоров'я людини, в тому числі його психічної і духовної складових.</span></p> Л. А. Песоцкая, Н. В. Глухова, Т. О. Третяк, О. В. Писаревская ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/valeology/article/view/10791 Wed, 13 Jun 2018 00:00:00 +0300 Визначення функціональної міжпівкульної асиметрії у студентів різних курсів навчання https://periodicals.karazin.ua/valeology/article/view/10792 <p>У статті аналізуються основні способи вивчення функціональної міжпівкульної асиметрії. У зв’язку з інтенсивними змінами, що відбуваються в системі освіти, державою і суспільством зроблений запит на соціально активну творчу особистість. Вимоги, що пред’являються сучасній школі, диктують орієнтування на розвиток продуктивного, творчого мислення, яке дає можливість самостійно здобувати нові знання, застосовувати їх в різноманітних умовах сучасної дійсності. У зв’язку з такими вимогами педагоги повинні бути підготовлені для роботи з студентами, які мають різні способи прийому і переробки інформації (право - і лівопівкульний). У цьому випадку здійснюється ефективний облік індивідуально-типологічних особливостей, що, безумовно, веде до розвитку особистості студента.</p> Д. В. Строілова ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/valeology/article/view/10792 Wed, 13 Jun 2018 00:00:00 +0300 Кваліметрична оцінка впливу провідних чинників довкілля на стан здоровя учнів основної школи https://periodicals.karazin.ua/valeology/article/view/10793 <p>Статистичні дані свідчать про погіршення стану здоров’я дітей за період навчання у школі в 4– 5 разів. Проблема здоров’я школярів з розряду педагогічних перейшла в соціальну площину. Перед учителями, батьками й громадськістю постало одне з пріоритетних завдань – виховання здорового покоління. У даній роботі використано метод психолого-педагогічної кваліметрії, що дозволив охарактеризувати різні сторони способу життя учнів і зробити порівняння отриманих показників з параметрами здорового способу життя. Результати психодіагностичних обстежень свідчать про наявність в учнів середньої ланки школи підвищеної тривожності обумовленого низькою кореляцією власного способу життя з принципами ЗСЖ. Показано, що валеопсихологічна просвіта підлітків про засади здорового способу життя є однією з першочергових у вихованні підростаючого покоління.</p> Г. П. Андрейко, С. Р. Коломієць, О. І. Соколова, К. Д. Михайленко ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/valeology/article/view/10793 Wed, 13 Jun 2018 00:00:00 +0300 Дослідження стану здоров’я вихованців одеського дитячого будинку «Перлинка» https://periodicals.karazin.ua/valeology/article/view/10794 <p>Стан здоров’я дітей та підлітків, позбавлених батьківського піклування, вимагає підвищеної уваги і проведення спеціальних досліджень з визначення рівня здоров’я вихованців дитячого будинку. На підставі результатів досліджень можливо визначення проблем і розробка обґрунтованих заходів щодо корекції психофізіологічного стану вихованців. Колектив дитячого будинку «Перлинка», який знаходиться у м. Одесі, приділяє багато уваги стану здоров’я вихованців, здійснює пошук методів оздоровлення. З метою визначення проблем і напрямків&nbsp; корекції стану здоров’я була проведена робота по визначенню стану здоров’я вихованців за допомогою методу дослідження стану енергоінфомаційноі складової організму. Результати дослідження будуть використані для визначення потреб в оздоровленні, при виборі методів корекції, профілактики і оздоровлення вихованців дитячого будинку.</p> М. С. Гончаренко, Т. П. Камнєва, С. М. Петрова, Л. Г. Єлісеєва ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/valeology/article/view/10794 Wed, 13 Jun 2018 00:00:00 +0300 Вплив комп'ютера на вагітність: міфи і факти https://periodicals.karazin.ua/valeology/article/view/10795 <p>Який вплив комп’ютера на вагітність? Дана стаття розповість докладно, чи можна вагітним сидіти за комп’ютером, і чого слід побоюватися при цьому? В результаті, багато страхів жінок підуть у минуле. Найчастіше дівчата під час вагітності починають боятися всього. Все-таки, від їх поведінки та особливостей життєдіяльності залежить здоров’я малюка. Подібним ризикувати ніколи не можна. Як комп’ютер впливає на вагітну і чому?</p> О. А. Зинченко ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/valeology/article/view/10795 Wed, 13 Jun 2018 00:00:00 +0300 Поширення валеологічних знань серед населення як пріоритетний напрям державної політики у сфері охорони здоров’я https://periodicals.karazin.ua/valeology/article/view/10796 <p>У статті розглядаються питання необхідності поширення валеологічних знань серед населення як пріоритетний напрям державної політики у сфері охорони здоров’я. Наголошується, що стан здоров’я населення України на сьогодні є вкрай незадовільним і це є комплексною проблемою, а не тільки питанням медичної науки. У зв’язку із цим зростає роль та значення валеології як комплексної науки про здоров’я людини. Пропонується передбачити валеологічну підготовку абсолютно усіх вчителів та викладачів, які працюють на території України з метою формування у них правильних цінностей та орієнтирів, які у подальшому будуть доноситися до школярів та студентів, розвивати діяльність практикуючих валеологів та громадських організацій валеологічної спрямованості, активно залучати їх до навчального процесу в усіх середніх та вищих навчальних закладах з метою проведення освітніх лекцій та, можливо, прийому та консультування школярів та студентів, які потребують відповідної допомоги та ін.</p> Б. В. Бурлуцький, Е. П. Буток ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/valeology/article/view/10796 Wed, 13 Jun 2018 00:00:00 +0300 Співпраця між працівниками охорони здоров'я, вчителями та батьками у сфері охорони здоров'я дітей https://periodicals.karazin.ua/valeology/article/view/10797 <p>Стаття базується на вивченні взаємодії працівників охорони здоров’я, вчителів та батьків у сфері охорони здоров’я дітей. Метод дослідження був побудований на основі типології Епштейна (2011) щодо участі батьків у вихованні їхніх дітей та моделі відносин між батьками та вчителями Уоррена, Хонга та Рубіна (2009). Результати показали, що працівники охорони здоров’я сприймають співпрацю з батьками як допомогу школи батькам у вдосконаленні навичок їх здоров’я у сфері охорони здоров’я. На їхню думку, школа надає батькам достатню інформацію щодо питань охорони здоров’я та просування здоров’я, а також запобігання залежностей. Успішне спілкування між школою та батьками залежить від ставлення батьків до школи та їхньої довіри до вихователів, але сама школа відповідає за спілкування, а риси та характер особистості викладача впливають на спілкування. Вчителі стверджують, що вони працюють разом з батьками, які прагнуть вирішити проблеми, пов’язані з проблемами захворювань, гігієни, поведінки або знущань. Батьки стверджують, що вони хочуть бути рівноправними у процесі охорони здоров’я своїх дітей, що проводиться навчальним закладом, однак бракує батьківської інтеграції в цей процес. Всі респонденти погоджуються, що взаємна співпраця допомагає виявляти або уникати проблем, пов’язаних із здоров’ям дітей.</p> Skaistė Laskienė, Loreta Marmienė, Loreta Pajaujienė ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/valeology/article/view/10797 Wed, 13 Jun 2018 00:00:00 +0300 Сучасні концепти інклюзивної освіти: компаративний аналіз https://periodicals.karazin.ua/valeology/article/view/10798 <p>У статті представлено компаративний аналіз концептуальних положень початкового етапу впровадження інклюзивного навчання в США, Канаді та Україні. Концептуальні засади інклюзії упродовж кількох десятиліть опрацьовуються й вдосконалюються когортою науковців у різних країнах світу. Нині в Україні спостерігається певний динамічний поступ поширення інклюзії. Саме це актуалізує необхідність вивчення та використання досвіду інших країн з урахуванням специфіки вітчизняних реалій. Особливий інтерес представляють країни Північної Америки, зокрема Канада та США, які мають достатньо тривалу історію інклюзивного навчання. Здійснення порівняльного аналізу дасть змогу виявити можливості застосування найбільш ефективних стратегій реалізації інклюзії в системі освіти України. Визначення загальних компонентів та специфічних особливостей реалізації інклюзивного навчання на основі ідейних трактувань дасть змогу визначити загальне характерологічне підґрунтя інклюзивної форми навчання та ефективно використовувати позитивний досвід західних країн в українських реаліях.</p> Л. В. Наконечна ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/valeology/article/view/10798 Wed, 13 Jun 2018 00:00:00 +0300 Проблема формування культури здоров’я дітей старшого дошкільного віку https://periodicals.karazin.ua/valeology/article/view/10799 <p>В статті приведені результати розгляду проблеми формування культури здоров’я дітей старшого дошкільного віку в сім’ї. Автор прийшов до висновку, що проблема формування у дошкільників зорового способу життя представлена широким колом наукових досліджень. В останні десятиліття науковий інтерес до даної тематики посилився, однією із стратегічних ліній наукових пошуків визначено валеологізацію освітнього процесу. Формування основ культури здоров’я дітей, забезпечення якісної та доступної дошкільної освіти, виховання здорової та компетентної особистості є головними пріоритетними напрямками на сучасному етапі національного державотворення.</p> О. Л. Пруткова ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/valeology/article/view/10799 Wed, 13 Jun 2018 00:00:00 +0300 Шляхи розвитку валеології в сучасному світі https://periodicals.karazin.ua/valeology/article/view/10801 <p>Думка, що впроваджувати валеологічне світосприйняття необхідно з дитинства та через розвиваючі (доосвітні) та освітні установи, буде не новою, але вона є вірною. Це питання слід розглядати перш за все з точки зору соціології, а конкретніше, з точки зору соціальної психології в історичному контексті. Шлях розвитку валеології у сучасному світі це шлях валеологізайії освіти. Впровадження валеологічних змін у структуру освіти сьогодні це складне завдання не тільки через скептицизм (що відходить на другий план), а й через масштабність даного завдання. Звичайно, хоча й повільно, але деструктуризація відбувається, та ключовим моментом тут є, на мою думку, не тільки система заходів, змін структури тощо, а наявність компетентних викладачів, що будуть прикладом гармонійно розвинутої людини та будуть любити свою справу (що очевидно, бо мудра людина знаходиться на своєму місці). Роль вихователя, вчителя, викладача – не можливо переоцінити.</p> Д. Бондар ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/valeology/article/view/10801 Wed, 13 Jun 2018 00:00:00 +0300 Майбутнє валеології https://periodicals.karazin.ua/valeology/article/view/10802 <p>Валеологія – панацея майбутнього! Я завжди говорю ці слова, тому що вражаю дійсно це так. Адже завдяки валеології людство зможе повноцінно жити в усіх розуміннях цього слова. Я впевнена, що в майбутньому нам не потрібно буде витрачати шалені кошти на не зовсім потрібні нам ліки. Завдяки валеології людство стане більш здоровим, а Держава успішною.</p> К. Д. Михайленко ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/valeology/article/view/10802 Wed, 13 Jun 2018 00:00:00 +0300 Сучасні проблеми і напрямки розвитку валеології https://periodicals.karazin.ua/valeology/article/view/10803 <p><span id="result_box" class="" tabindex="-1" lang="uk">В Україні філософія Wellnеss порівняно молода, але при цьому інтерес до Wellnеss неухильно зростає. В даний час, коли ритм життя постійно прискорюється, у людини виникає природна потреба привести свій фізичний і душевний стан в гармонію. Один з найважливіших принципів Wellnеss говорить, <span class="">що</span> <span class="">перш за все</span> - профілактика захворювання, тому як лікування потребують <span class="">незрівнянно</span> більших зусиль і витрат, як енергетичних, так і матеріальних.</span></p> А. Е. Проненко ##submission.copyrightStatement## https://periodicals.karazin.ua/valeology/article/view/10803 Wed, 13 Jun 2018 00:00:00 +0300