ДИДАКТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ОСНОВ ЗДОРОВ’Я

  • Н. В. Самойлова
Ключові слова: дидактичне забезпечення, здоров’я людини, майбутні вчителі, професійна підготовка, психічне здоров’я, робочий зошит

Анотація

В умовах інтенсифікації навчального процесу актуальним є вивчення питання про вдосконалення освітнього процесу та підвищення якості освіти, яке може бути вирішено через його дидактичне забезпечення. У статті визначено, що стан дидактичного забезпечення професійної підготовки майбутніх вчителів основ здоров’я є незадовільним, зокрема, з курсу «Загальна теорія здоров’я (загальна та педагогічна валеологія)», що становить основу для опанування інших дисциплін циклу професійної підготовки студентів напряму освіти «Здоров’я людини». Обґрунтовано структуру та представлено зміст робочого зошиту для самостійної роботи з дисципліни «Загальна теорія здоров’я» за розділом «Основи психічного здоров’я». Визначено, що розроблений робочий зошит допоможе викладачам в ефективній організації самостійної роботи з цієї дисципліни та сприятиме успішному засвоєнню студентами навчального матеріалу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Айзман Р. И., Муравьева Я. Л., Абаскалова Н. П. Рабочая тетрадь для практических занятий по валеологии: Основы здорового образа жизни» / Учеб. пособие – Новосибирск, 1997. – 172 с.

Алексюк А. М. Педагогіка вищої освіти України: Історія. Теорія : пiдруч. для вузiв / А. А. Миколайович, Мiжнародний фонд «Відродження»: Програма «Трансформацiя гуманiтарної освiти в Українi». – К. : Либiдь, 1998. – 558 с.

Вайнер Э. Н. Валеология : учебник для вузов / Э. Н. Вайнер. − 3-е изд., испр. − М. : Флинта, 2011. − 421 с.

Гончаренко М. С. Валеологiя в схемах: навчальний посiбник для вузiв / М. С. Гончаренко. − Х. : Бурун Книга, 2005. − 207 с.

Грибан В. Г. Валеологія: підручник / В. Г. Грибан – 2-ге вид. перероб. та доп. – К.: «Центр учбової літератури», 2012. – 342 с.

Петрушин В. И. Валеология: учебное пособие / В. И. Петрушин, Н.В. Петрушина. – М. : Гардарики, 2003. – 432 с.

Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи: [навч. посіб] / Михайло Миколайович Фіцула. – К. : «Академвидав», 2006. – 352 с.
Опубліковано
2017-04-28
Як цитувати
Самойлова, Н. (2017). ДИДАКТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ОСНОВ ЗДОРОВ’Я. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Валеологія: сучасність і майбутнє», 21, 130-136. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/valeology/article/view/8535