ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНЕ ВИХОВАННЯ ДИТИНИ – СИРОТИ ЗА КОНЦЕПЦІЄЮ ЗДОРОВ’Я І. Д. БЕХА

  • С. М. Петрова
Ключові слова: фізичне здоров’я, психічне здоров’я, соціальне здоров’я, духовне здоров’я, соціально-психолого-медико-педагогічний супровід

Анотація

Охорона здоров’я дитини – один із пріоритетних напрямів державної політики на сучасному етапі. У статті йдеться про соціально-психолого-медико-педагогічний супровід (СПМП) дітей-сиріт з дитячого будинку «Перлинка», що в Одесі. Умовно СПМП-супровід поділяється на супровід фізичного, психічного, соціального і духовного здоров’я дитини. У дитячому будинку розроблена, апробована і впроваджується в повсякденне життя модель СПМП-супровід кожного вихованця. Метою моніторингової програми є фіксування індивідуально-типологічних проявів і динаміки розвитку вихованців, отримання статистично достовірних даних дослідження індивідуальних особливостей анатомічного розвитку, індивідуальних особливостей психічних процесів, дослідження системи загальноморальних цінностей, особливостей особистісних та міжособистісних стосунків для подальшого вивчення готовності до соціальної й особистісної самореалізації. Розробляючи програму моніторингу, ми керувалися тим, що розвиток особистості протікає найбільш успішно тоді, коли вихованець перебуває в гармонії із власним здоров’ям. Відповідно критерієм моніторингу стало «здоров’я» вихованців. Складений моніторинг з формування готовності вихованців до особистісної та соціальної самореалізації проводиться згідно з «квадратом здоров’я», запропонованим І.Д. Бехом: діагностика фізичного, психічного, духовного та соціального здоров’я дитини, що дає змогу скласти індивідуальний маршрут розвитку кожної дитини. У моніторинг включені як визнані діагностичні методики, так і «вбудована» діагностика, яка основана на щоденних спостереженнях педагогічного колективу. Моніторингове дослідження фізичного здоров’я проводиться відповідними спеціалістами в галузі медицини. Соціальне здоров’я досліджує безпосередньо соціальний педагог. Психологи, у свою чергу, досліджують духовне і психологічне здоров’я як невід’ємну складову психічного здоров’я. Робота СПМП-супроводу дає змогу виявити можливості і здібності вихованців, скласти план індивідуального розвитку кожної дитини і вибрати актуальні напрями корекції.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бех І. Д. Проблеми розвитку школярів та забезпечення їхнього здоров’я / І. Д. Бех // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2002. – № 4. – С. 24-28.

Бех І. Д. Виховання особистості: У 2 кн. Кн.. 1. Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади / Іван Дмитрович Бех. – К.: Либідь, 2003. – 280 с.

Дудко С. Г. Дидактичні засади формування здоров’язбережевульного навчального середовища початкової школи // Сергій Григорович Дудко / Дисс….канд. пед. наук. – Київ, 2015. – 258 с. – Режим доступу: http://www.tnpu.edu.ua/naukova-robota/docaments-download/dis_Dudko%20S.H._1.pdf.

Коваленко Т. Г. Пошук нових шляхів удосконалення системи фізичного виховання молодших школярів / Т. Г. Коваленко // ХІІ Міжнародна наукова інтернет-конференція Науковий Потенціал 2016. – Режим доступу: http://intkonf.org/kovalenko-t-g-poshuk-novih-shlyahiv-udoskonalennya-sistemi-fizichnogo-vihovannya-molodshih-shkolyariv/

Мудрик С. С. Сучасний стан здоров’я дітей молодшого шкільного віку / С. С. Мудрик // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. – 2012. – № 2. – С. 183–187.

Сутула В. О. Здоров’я школярів як соціально-педагогічна проблема / В. О. Сутула, Т. С. Бондар, М. М. Кочуєва // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – Луганськ, Вид-во ЛНУ, 2010. – №17 (204). – С. 295–305.

Шутенко В. І. Аксіологічні аспекти формування духовного здоров’я підлітків / В. І. Шутенко // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. – 2013. – Вип. 17(2). – С. 486–494.

Ягоднікова В. В. Шляхи реалізації інноваційних стратегій виховання нової школи в Одеському регіоні / В. В. Ягоднікова, О. І Чешенко // Наша школа. – 2014. – №4. – С. 61–67.
Опубліковано
2017-04-28
Як цитувати
Петрова, С. (2017). ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНЕ ВИХОВАННЯ ДИТИНИ – СИРОТИ ЗА КОНЦЕПЦІЄЮ ЗДОРОВ’Я І. Д. БЕХА. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Валеологія: сучасність і майбутнє», 21, 99-107. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/valeology/article/view/8530