СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ МОЛОДІ

  • А. А. Житницкий
Ключові слова: А. Ейнштейн, дитячо-юнацька спортивна школа, здоровий спосібжиття, олімпійський спорт, пауерліфтинг, тренерсько-педагогічний процес

Анотація

У статті представлені результати дослідження, присвяченого єдності фізичних і духовних начал у формуванні здорового способу життя всесвітньовідомого видатного вченого Альберта Ейнштейна, на матеріалах рідкісних публікацій життя і творчості вчених і спортсменів, в тому числі олімпійських чемпіонів. Показано глибинний внутрішній зв’язок здорового способу життя та світогляду, використані ті джерела з дослідження життя і творчості, які не знайшли широкого висвітлення та осмислення в літературі, присвяченій здоровому способу життя і фізичній культурі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Апанасенко Г. Л. Валеология и фундаментальная наука / Г. Л. Апанасенко // Вісн. Харків. ун-ту. Сер. Валеологія: Сучасність і майбутнє. Вип. 5. Теорія та методика навчання фізичній культурі та основам здоров’я. – 2008. – С. 14-37.

Боднар І. Р.Дозвілля українських школярів і місце рухової активності уньому / І. Р. Боднар, А. Б. Кіндзера // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2016. – № 5. – С. 10-18.

Гончаренко М. С. Валеопедагогические аспекты духовности : учеб.пособ. для студ. высш. учеб. завед. / М. С. Гончаренко. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2007. – 400 с.

Гончаренко М. С. Научные основы современного мировоззрения. Валеологический аспект : учеб.-метод. пособ. / М. С. Гончаренко. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2012. – 256 с.

Житницкий А. А. Особенности формирования учебно-тренировочных групп в детско-юношеских спортивных школах в условиях современности / А. А. Житницкий // Слобожанськийнауково-спортивнийвісник. – № 6 (№50). – Х. : ХДАФК, 2015. – С. 63–68.

Житницкий А. А. Стимулирующие и тормозящие факторы формирования двигательных навыков в детско-юношеской спортивной школе / А. А. Житницкий // Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективирозвитку : тези доповідей ХIV міжнародноїнауково-практичної конференції (14–16 квітня 2016 року). – Харків-Дрогобич, 2016. – С. 238–241.

Кузнецов Б. Г. А. Эйнштейн «Жизнь, смерть, бессмертие». Издание 5-е. Переработанное и дополненное / Б. Г. Кузнецов. – М. : Наука, 1979. – 679 с.

Платонов В. Н. Периодизация спортивной тренировки. Общая теория и ее практическое применение [Текст] / В. Н. Платонов. – К. : Олимпийская литература, 2014. – 623 с.

Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения [Текст] : [в 2 кн.] / В. Н. Платонов. – К. : Олимп, 2015. – 679 с.

Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения [Текст] : [в 2 кн.] / В. Н. Платонов. – К. : Олимп, 2015. – С. 685–1431.

Рубан Л. Оценка индексакачества жизни студентов / Л. Рубан, С. Ставицкий // Слобожанський науково-спортивний вiсник. – Х. : ХДАФК, 2016. – № 4(54). – С. 89–93.

Фесуненко И. С. Пеле, Гарринча, футбол / И. С. Фесуненко. – М. : «Перейскурант-издат»,1990. – 208с.

Щур Л. Вплив технології формування навичок здорового способу життя на зміни фізичної активності студентів / Л. Щур, І. Грибовська, В. Іваночко // Слобожанський науково-спортивний вiсник. – Х. : ХДАФК, 2016. – № 4(54). – С. 123–127.

Проведение международного дня борьбы за ликвидацию нищеты: Доклад Генерального секретаря ООН [Электронный ресурс] – Режим доступа : http://www.un.org ru/development/hd/2010/ hdr_2010_complete.pd
Опубліковано
2017-04-28
Як цитувати
Житницкий, А. (2017). СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ МОЛОДІ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Валеологія: сучасність і майбутнє», 21, 86-92. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/valeology/article/view/8528