Соціальні трансформації в емоційному вимірі: від методологічних питань до методичних рішень

  • Olena Zlobina Національна академія наук України Інститут соціології, вул. Шoвковична, 12, Київ, 01021, Україна, ezlobina@ukr.net https://orcid.org/0000-0003-2593-788X
Ключові слова: соціальні емоції, афекти, соціальні практики, соціальний настрій

Анотація

У статті досліджуються можливості виявлення впливу соціальних емоцій на соціальну поведінку в методологічній та методичній площинах. Підкреслюється, що головною проблемою сучасної соціології емоцій є суперечність між насиченим полем концептуалізацій емоцій та досить слабким практичним доробком. Показано, що певною мірою це пов’язано з обмеженістю  існуючих методологічних підходів, що спираються на надто сильні узагальнення щодо діючого соціального індивіда. В емпіричних дослідженнях емоційна складова використовується насамперед як маркер попередніх раціоналізацій, що перетворює Homo sociologicus на Homo economicus. Водночас методологічні засади «юміанської соціології», виходячи з яких афект відіграє ключову роль у породжені дії, описують скоріше Homo sentimentalis, ніж Homo sociologicus. Здійснено спробу поєднання методологічних підходів, зокрема сформульовано теоретичне припущення про можливість об’єднати два окремих типу зв’язків, що методологічно відокремлені у попередніх підходах, в єдиний ланцюг перетворень, де зовнішнє «запускає» внутрішні емоційні переживання, які оформлюються в афекти і втілюються у діях. Можливості пропонованого підходу продемонстровано на матеріалі даних емпіричних досліджень.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Olena Zlobina, Національна академія наук України Інститут соціології, вул. Шoвковична, 12, Київ, 01021, Україна, ezlobina@ukr.net

доктор соціологічних наук, завідувачка відділу соціальної психології 

Посилання

1. Гриффитс П. Э. Базисные эмоции, сложные эмоции, Макиавеллистские эмоции [Електронний ресурс] / Гриффитс П. Э. Режим доступу http://nounivers.narod.ru/gmf/emot.htm

2. Izard C.E. The many meanings / aspects of emotion: Definitions, functions, activation, and regulation / Carroll E. Izard // Emotion Review. – 2010. – 2(4), 363–370.

3. Прихидько А. И. Проблема эмоций в зарубежной социальной психологии / А. И. Прихидько // Вопросы психологии. – 2009. – No. 1. – С. 141–152.

4. Кутковой Н. А. Понятие эмоций в социальной психологии XXI века: основные подходы [Електронний ресурс] / Кутковой Н. А., Стефаненко Т. Г. // Психологические исследования – 2014. – Т. 7 (33). Режим доступу –http://psystudy.ru/index.php/num/2014v7n33/933-kutkovoi33.html

5. Симонова О. А. Социологическое исследование эмоций в современной американской социологии: концептуальные проблемы / О. А. Симонова // Социологический ежегодник 2009 : сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН. Центр социал. науч.-информ. исслед. Отд. социологии и социал. психологии; Кафедра общей социологии ГУ - ВШЭ; / ред. и сост. Н. Е. Покровский, Д. В. Ефременко. – М., 2009. – С. 292-321

6. Loomes G. Regret Theory: An Alternative Theory of Rational Choice under Uncertainty / Graham Loomes, Robert Sugden // Economic Journal, 1982. – Vol.92/ – № 368. – P. 805 – 824.

7. Loewenstein G. Emotions in economic theory and economic behavior / George Loewenstein // American economic review, 2000. – Vol. 90/ – № 2. – P. 426–432.

8. Handbook of the sociology of emotions / [J. E. Stets & J. H. Turner Eds.] – Cambridge: Cambridge univ. press, 2005.

9. Barbalet J. M. Emotion, social theory and social structure: A macrosociological approach / J.M. Barbalet – Cambridge: Cambridge univ. press, 1999. – 210 p.

10. Cordero R. Performing cultural sociology: A conversation with Jeffrey Alexander / R. Cordero, F/ Carballo, J. Ossandón // European journal of social theory. – L. – 2008. – Vol. 11/ – N 4. – P. 523-542.

11. Симонова О. Актуальные тенденции в современной социологии: открытие эмоциональности / Ольга Александровна Симонова // Современная социология — современной России : Сборник статей VI международной научно-практической конференции памяти А.О. Крыштановского. – М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2012. – С. 411–422.

12. Сall for Рapers the 7th Midterm Conference on Emotions [Електронний ресурс] // European Sociological Association. RN11 – Sociology of Emotions.  Режим доступу: http://www.europeansociology.org/research-networks/rn11-sociology-of-emotions.html

13. Нехаев А. Войны машин: Machina Humeana / Андрей Нехаев // Социологическое обозрение. – 2015. – Т. 14. – № 3. – С. 9-47.

14. The Affective Turn: Theorizing the Social / [ed. P.T. Clough, J. Halley]. – Durham: Duke University Press. – 2007. – 328 p.

15. Ядов В.А. О диспозиционной регуляции социального поведения личности / В. А. Ядов // Методологические проблемы социальной психологии. – М.: Наука. – 1975. – С. 89 –105.

16. Злобіна О. Емоційна складова суспільних перетворень (на прикладі становлення Майдану) / Олена Злобіна // Соціальні виміри суспільства : зб. наук. праць. – К.: Ін-т соціології НАНУ : Азбука, 2014. – Вип. 6 (17). – С. 314-326.

17. Кесельман Л. Е. Межгенерационный сдвиг индивидуального оптимизма / пессимизма в современном российском обществе / Л. Е. Кесельман, М. Г. Мацкевич // Журнал социологии и социальной антропологии. – 1998. – Том 1. – № 2. – С. 113-120.

18. Парыгин Б. Д. Общественное настроение / Б. Д. Парыгин. – М.: Мысль. – 1966. – 327 с.

19. Дитятев А. Ю. Методологический потенциал концепции социального настроения в изучении феноменов оптимизма и пессимизма в современном обществе / Дитятев Антон Юрьевич // Теория и практика общественного развития. Выпуск №5. – 2011. – С. 100-102.

20. Злобіна О. Після майдану: як відроджується баланс панування та спротиву / О. Злобіна // Держава та глобальні соціальні зміни: історична соціологія панування та спротиву в епоху модерну : матеріали міжнародної наук.-практ. конф. (м. Київ, 26-27 листопада 2015 р.) / укладачі А. А. Мельниченко, П. В. Кутуєв, А. О. Мігалуш. – К.: Талком, 2015. – С. 23-27 ; Злобіна О. Фрейм страху як чинник формування ставлення населення до влади в умовах суспільної кризи / О. Злобіна // Соціальні та політичні конфігурації модерну: політична влада в Україні та світі : матеріали IV міжнародної наук.-практ. конф. (м. Київ, 3-4 червня 2015 р.) / укладачі Г. Дерлуг‘ян, А. А. Мельниченко, П. В. Кутуєв, А.О. Мігалуш. – К., 2015. – С. 15-22.

21. Мтиулишвили П. И. Индекс социальных настроений и показатели протестного потенциала населения / П. И. Мтиулишвили // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. – Выпуск № 6 (100), 2010. – С. 55-64.

22. Злобіна О. Соціальні настрої у довгостроковій та короткостроковій динаміці / О. Злобіна // Українське суспільство 1992–2014. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг. – К. : Ін-т соціології НАН України, 2014. – С. 376-385.
Опубліковано
2016-10-24
Як цитувати
Zlobina, O. (2016). Соціальні трансформації в емоційному вимірі: від методологічних питань до методичних рішень. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи», 36, 28-35. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/ssms/article/view/6532
Розділ
Теоретико-методологічні проблеми соціології