Освіта як складова людського капіталу в умовах сучасного українського суспільства

  • Olena Fudorova Херсонський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом, 37/20 вул. Червонопрапорна/Тракторна, Херсон, 73003, Україна, fudorova@gmail.com https://orcid.org/0000-0002-2475-2253
Ключові слова: людський капітал, освіта, структура людського капіталу

Анотація

У статті досліджується еволюція теорій людського капіталу, уточнюється поняття «людський капітал» та «структура людського капіталу». Розглядаються класичні (В. Петті, А. Сміт, Дж.С. Мілль, К. Маркс) та сучасні теорії людського капіталу. Особлива увага приділяється дослідженню такого елементу людського капіталу, як освіта. Висвітлюється роль та місце освіти серед інших складових людського капіталу. Пропонується п'ять базових компетентностей сучасного фахівця, затребуваних на ринку праці, серед яких професійна компетентність, компетентність саморозвитку, менеджерська компетентність, компетентність корпоративної культури, компетентність соціалізації. Наголошується на тому, що ключовими елементами людського капіталу за умова сучаного українського суспільства є освіта та професійна компетентність.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Olena Fudorova, Херсонський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом, 37/20 вул. Червонопрапорна/Тракторна, Херсон, 73003, Україна, fudorova@gmail.com

кандидат соціологічних наук, доцент кафедри менеджменту організацій 

Посилання

Платон. Держава / Платон : пер. з давньогрецької та коментарі Д. Коваль. – К. : Основи, 2000. – 355 с.

Аристотель. Метафизика / Аристотель. Соч. В 4-х т. – М. : Наука, 1980. – Т. 1. – С. 119.

Аквинский Ф. Антология мировой философии. В 4-х т. / Ф. Аквинский. – М. : Мысль, 1969. – Т. 1. – 936 с.

Петти В. Экономические и статистические работы / В. Петти. – М. : Соцэкиздат, 1940. – С. 168.

Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов / А. Смит. – М. : Соцэкгиз, 1962. – 684 с.

Риккардо Д. Сочинения / Д. Риккардо. – М. : Соцэкгиз,1995. – Т. 1. – 365 с.

Маркс К. Сочинения. 2-е изд. Т. 24 / К. Маркс, Ф. Энгельс. – С. 428.

Маршалл А. Принципы экономической науки / А. Маршалл. – М., 1993. – С. 246.

Шульц Т.В. Инвестирование в людей [Електронний варіант] / Т. В. Шульц. – Режим доступу: http:/masters.donntu.edu.ua.

Крутий И.А. Интеллектуальный потенциал как фактор инвестиционной привлекательности региона / И. А. Крутий // Экономика образования. – 2007. – № 1. – С. 14-22.

Радаев В.В. Понятие капитала, формы капиталов и их конвертация / В.В. Радаев // Общественные науки и современность. – 2003. – № 2. – С. 6–16.

Коваліско Н. Феномен капіталу в сучасній теорії соціальної стратифікації / Коваліско Наталія Володимирівна // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: зб. наук. праць. – Х. : Видавничий центр Харківського національного ун-ту імені В. Н. Каразіна, 2007.

Белл Д. Прихід постіндустріального суспільства / Д. Белл // Сучасна зарубіжна соціальна філософія. – К., 1996. – С. 194–251.

Вольвач В.Г. Структура человеческого капитала: социологический аспект / В.Г. Вольвач // Актуальные методологические и теоретические проблемы в российской науке. Сб. научных трудов. Ч.1. – Омск : Изд-во Омского эконом. ин-та, 2006. – С. 123-128.
Опубліковано
2015-11-23
Як цитувати
Fudorova, O. (2015). Освіта як складова людського капіталу в умовах сучасного українського суспільства. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи», (1148), 147-150. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/ssms/article/view/4486
Розділ
Дослідження проблем освіти та молоді