Соціально-політичні витоки регіональних розломів в Україні

  • Artem Lytovchenko Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 4, м. Свободи, Харків, 61022, Україна, litovchenkoad@gmail.com http://orcid.org/0000-0002-1439-5213
  • Olena Muradyan Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 4 м. Свободи, Харків 61022, Україна, socio@karazin.ua https://orcid.org/0000-0003-0990-9635
Ключові слова: регіональні розломи, етнічні, релігійні, культурні, мовні, політичні розколи, пострадянська аномія, соціальний цинізм, соціальне безумство

Анотація

Статтю присвячено аналізу соціально-політичних витоків, факторів і передумов формування та розвитку регіональних розломів в Україні. Проведено аналіз історичного розвитку соціально-політичних умов регіональних розломів, природних і сконструйованих факторів їх актуалізації у сучасних умовах. Акцентовано увагу на необхідності саме соціологічного аналізу регіональних розломів як багатофакторного феномена, що не може бути зведений до суто політичних та/або технологічних пояснень. Розглядаються різні версії і типи регіональних розломів, робиться припущення про значний вплив на розвиток і поглиблення цих розломів таких факторів, як інтенсивність політичної боротьби і маскування існуючих протиріч пропагандистськими засобами. Пропонується перелік найбільш значущих розколів (насамперед етнічних, культурних, релігійних, мовних), що виступають як складові регіональних розломів. Підкреслюється, що сукупність цих розколів стає потенційним фундаментом громадянського протистояння (яке може бути як продовженням політичного, так і супроводжувати його). Висувається та обґрунтовується гіпотеза про неприпустимість пояснення соціально-політичної ситуації однією групою факторів або зведення проблематики міжрегіональних розломів в Україні до версії штучного політичного конструювання. Робиться висновок про необхідність побудови пояснювальної соціологічної концепції регіональних розломів в Україні. Пропонується варіант такої концепції з використанням понятійних конструктів «соціальна аномія», «соціальне безумство», заснованої на теоретичних розробках Р. Інглхарта, Є. Головахи, Н. Паніної та ін.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

Artem Lytovchenko, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 4, м. Свободи, Харків, 61022, Україна, litovchenkoad@gmail.com

кандидат соціологічних наук, доцент кафедри політичної соціології 

Olena Muradyan, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 4 м. Свободи, Харків 61022, Україна, socio@karazin.ua

кандидат соціологічних наук, доцент кафедри політичної соціології

Посилання

Hellman J.S. Measuring Governance, Corruption and State Capture. How Firms and Bureaucratics Shape the Business Environment in Transition Economics. [Electroniс resourse.] / J. S. Hellman, G. Jones, D. Kaufman, M. Schankerman // World Bank Policy Research. – Paper 2312, April. – 2000l. – 45 p. – Mode of access: http://www.worldbank.org/wbi/governance/working_papers.htm

Inglehart R. Political Culture / R. Inglehart, C. Welzel // In Daniele Caramani (ed.) Comparative Politics. – Oxford: Oxford University Press, 2011. P. 311-330

Subtelny O. Ukraine: A History. / Orest Subtelny / University of Toronto Press, 1988. – 666 p.

Swader C.S. Adaptation as ‘Selling out’? Capitalism and the Commodification of Values in Post-Communist Russia and Eastern Germany / C.S. Swader // Journal of International Relations and Development. – 2009. – Vol. 12. P. 387–395.

Ukrainian Society. Twenty Years of Independence. Sociological Monitoring. Vol. 2. Graphs and Tables / Revised by E. Golovakha and M. Shulga. – Kyiv: Institute of Sociology, NAS of Ukraine. – 2011. – 480 p.

Головаха Е. Основные этапы и тенденции трансформации украинского общества: от перестройки до «оранжевой» революции / Е. Головаха, Н. Панина // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2006. – № 3. С. 32–51.

Головаха Е. Постсоветская деинституционализация и становление новых социальных институтов в украинском обществе / Е. Головаха, Н. Панина // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2001. – № 4. С. 5–22.

Головаха Е. «Стрелков станет новым богом России» [Электронный ресурс] / Евгений Головаха, Виктория Герасимчук // LB.ua. – 13.08.2014. – Режим доступа: http://society.lb.ua/position/2014/08/13/276002_strelkov_stanet_novim_bogom_rossii.html

Головаха Е. Феномен «аморального большинства» в постсоветском обществе: трансформация массовых представлений о нормах социального поведения в Украине / Е. Головаха // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. – 2002. – № 6 (62). С. 20–22.

Головаха Е.И. Социальное безумие. История, теория и современная практика / Е.И. Головаха, Н.В. Панина. – К.: Абрис, 1994. – 168 с.

Дубин Б. Социальная атомизация как наследие и данность. [Электронный ресурс.] / Б. Дубин // Индекс. – 2009. – № 29. Режим доступа: http://www.index.org.ru/journal/29/01-dubin.html.

«Закон України про засади мовної політики» за станом на 3.07.2012 [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. Офіційна інтернет-сторинка. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5029-17/print1331482006276224

Злобіна О. Соціальне самопочуття та вдоволення киян життям у місті / О. Злобіна // Політичний портрет України. Часопис фонду «Демократичні ініціативи». К.: «Демократичні ініціативи», № 36, 2006. С. 6–20.

Каплан Ю. Особливості соціального самопочуття населення України напередодні дострокових парламентських виборів: суспільно-політичні ризики для поствиборчого періоду. [Електронний ресурс.] / Ю. Каплан. Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/Monitor/September/1.htm

Козырева П.М. Межличностное доверие в контексте формирования социального капитала / П.М. Козырева // Социс. – 2009. – № 1. С. 43–54.

Литовченко А.Д. «Единая страна»: критико-социологический анализ обоснованности государственной пропаганды /А.Д. Литовченко // Методология, теория и практика социологического анализа современного общества. Сборник научных трудов. – Х.: Издательский центр Харьковского национального университета им. В.Н.Каразина, 2014. – с. 150-165.

Мурадян О. С. Аналіз суб'єктивного добробуту українського населення крізь призму матеріальних умов і дії соціальної інтеграції / О. С. Мурадян // Вісник Одеського національного університету. Том 13 Випуск 5. Соціологія і політичні науки. – Одеса : Астропрінт, 2008. – С.160–167.

Мурадян О.С. Спосіб життя в умовах суспільства ризику: українські особливості / Мурадян О. С. // Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління : Збірник наукових праць ДонДУУ. Т. ХІ. Вип. 145. Серія «Соціологія». – Донецьк : ДонДУУ, 2010. – С. 329–336.

Мурадян О. С. Ціннісний простір в умовах матеріальної нестабільності: українські реалії / Мурадян О. С. // Цінності пострадянських та європейських суспільств: діалог через кордони : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Мелітополь : МДПУ імені Богдана Хмельницького, друкарня «Люкс», 2010. – С. 163–168

Панина Н.В. Избранные труды по социологии: в 3 т. / Наталья Панина – Т. I. Вопросы теории, методологии, технологии социологического исследования и профессиональной этики / Сост., ред., вступ. статья Е.И. Головахи. – К.: Факт, 2008. 472 с.

Панина Н.В. Избранные труды по социологии: в 3 т. / Наталья Панина – Т. II. Теория, методы и результаты социологического исследования образа жизни, психологического состояния и социального самочувствия населения / Сост. и ред. Е.И. Головахи. – К.: Факт, 2008. 312 с.

Панина Н. Избранные труды по социологии: В 3 т. / Наталья Панина – Т. III. Социология политики, национальных отношений, общественного мнения и социальная психиатрия. – К.: Институт социологии НАН Украины, / Сост. и ред. Е.И. Головахи. – К.: Факт, 2012. – 328 с.

Фарион предлагает посадить в тюрьму 5 миллионов «дегенератов», которые не говорят на украинском языке [Электронный ресурс] // КорреспонденТ.net. – 5.06.2010. – Режим доступа: http://korrespondent.net/ukraine/politics/1083161-farion-predlagaet-posadit-v-tyurmu-5-mln-degeneratov-kotorye-ne-govoryat-na-ukrainskom-yazyke; http://rupaper.com/post/10882

Хмелько В.Є. Лінгво-етнічна структура України: регіональні особливості та тенденції змін за роки незалежності / В.Є.Хмелько // Наукові записки НаУКМА. Соціологічні науки. — 2004. — т.32. - С. 3-15;

Шульга М. Мовні реалії українського суспільства / Микола Шульга // Український соціум. – К., 2008. – № 1. – С. 83-102

Яким шляхом іти Україні – до якого союзу приєднуватись? [Електронний ресурс] // КМІС. Прес-релізи та звіти. – 03.10.2013. – Режим доступу: http://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=196&page=2

Яким шляхом іти Україні – до якого союзу приєднуватись? Преференції населення за два тижні до Вільнюського саміту [Електронний ресурс] // КМІС. Прес-релізи та звіти. – 26.11.2013. – Режим доступу: http://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=204&page=2
Опубліковано
2015-11-23
Як цитувати
Lytovchenko, A., & Muradyan, O. (2015). Соціально-політичні витоки регіональних розломів в Україні. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи», (1148), 90-99. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/ssms/article/view/4476
Розділ
Емпіричні дослідження сучасного суспільства