Можливості та перспективи соціологічного теоретизування щодо політико-ідеологічної ідентифікації особистості

  • Karina Agalarova Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 2 вул. Кирпичова, Харків, 61002 Україна, agalarova@gmail.com
Ключові слова: політико-ідеологічна ідентифікація, диспозиційна структура особистості, політична суб’єктність, ситуативна ідентичність, стійка ідентичність

Анотація

У статті аналізуються теорії, які пояснюють феномен політико-ідеологічної ідентифікації особистості. Підкреслюється міждисциплінарний характер дослідження цього феномену. З огляду на багатовимірність політико-ідеологічної ідентифікації, наголошується на необхідності теоретичного синтезу концептів ідентифікації та ідентичності, які існують у психологічному, соціологічному, соціально-психологічному та інших наукових дискурсах. Наводяться результати авторських напрацювань у цьому напрямку, зокрема спроби теоретичного синтезу ідей диспозиційної концепції відомого російського соціолога В. Ядова, наукового доробку українського дослідника О. Резніка щодо тривимірної моделі українського політичного простору та соціокультурного підходу до аналізу політико-ідеологічної ідентифікації особистості. Зазначається, що такий «синтетичний» підхід та здійснене на його основі емпіричне соціологічне дослідження дозволили дійти висновку, що політико-ідеологічні ідентичності постійно реконструюються у відповідності до змін соціально-політичних контекстів та трансформації ціннісних орієнтацій особистості. Робляться висновки щодо необхідності побудови концептуальної моделі, яка б відігравала роль зразка для емпіричних досліджень політико-ідеологічної ідентифікації особистості. Розробка такої моделі має здійснюватися на основі соціокультурної теорії множинних нестійких соціально-ідентифікаційних станів особистості, яка у поєднанні із зазначеними вище концепціями дозволяє акцентувати на процесуальності, діяльнісності та символічній укоріненості ідентичностей.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Karina Agalarova, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 2 вул. Кирпичова, Харків, 61002 Україна, agalarova@gmail.com

кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології та політології 

Посилання

Бауман З. Глобализация. Последствия для человека и общества / Зигмунт Бауман; пер. c англ. – М. : Весь мир, 2004. – 188 с.

Бек У. Что такое глобализация? Ошибки глобализма – ответы на глобализацию / Ульрих Бек ; пер. с нем. А. Григорьева, В. Седельника ; общ. ред. и послесл. А. Филиппова. – М. : Прогресс-Традиция, 2001. – 304 с.

Губло М. Н. Идентификация идентичности: этносоциологические очерки / Губло М. Н. – М. : Наука, 2003. – 764 с.

Данилова Е. Н. Нестабильная социальная идентичность как норма современных обществ / Е. Н. Данилова, В. А. Ядов // Социологические исследования. – 2004. –№ 10. – С. 27–30.

Резнік О. Політична самоідентифікація особистості за умов становлення громадянського суспільства / О. Резнік. – К. : Ін-т соціології НАН України, 2003. – 184 с.

Руденко Ю. Ю. Політична свідомість українського суспільства в трансформаційний період: чинники формування (політологічний аналіз) : автореф. дис. канд. політ. наук : спец. 23.00.02. : «Політичні інститути та процеси» / Ю. Ю. Руденко. – Х., 2003. – 20 с.

Ручка А. Орієнтири концептуалізації ідентичності / А. Ручка // Соціокультурні ідентичності та практики : збірник статей / [за ред. А. Ручки ; Ін-т соціології НАН України]. – К., 2002. – С. 10–57.

Семененко И. С. Социокультурное пространство как объект анализа / И. С. Семененко // Полис. – 2003. – № 1. – С. 5–23.

Хантінгтон С. Новий світовий порядок у XX столітті: глобальні тенденції та їх значення для України / Хантінгтон С. // Національна безпека і оборона. – 2000. – № 7. – С. 7–10.

Черныш Н. Социокультурный подход в социогуманитарных науках: обмен смыслами / Черныш Н., Ровенчак О. // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2005. – № 4. – С. 92–103.

Ядов В. Диспозиционная концепция личности / Ядов В. // Социальная психология. История. Теория. Эмпирические исследования / под ред. Е. Кузьмина, В. Семенова; Ленинградский государственный университет. – 1979. – С. 106–120.

The Blackwell Dіctіonary of Twentіeth Century Socіal Thought / ed. by William Outhwaіte and Tom Bottomore. – Oxford : Basil Blackwell, 1993. – 864 p.
Опубліковано
2015-11-23
Як цитувати
Agalarova, K. (2015). Можливості та перспективи соціологічного теоретизування щодо політико-ідеологічної ідентифікації особистості. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи», (1148), 51-56. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/ssms/article/view/4468
Розділ
Теоретико-методологічні проблеми соціології