Соціологія війни: український контекст

  • Mykhailo Trebin Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 77 вул. Пушкінська, Харків 61024, Україна, https://orcid.org/0000-0002-1328-9865
Ключові слова: соціологія війни, війна, «гібридна» війна, збройне насильство, незаконні збройні формування, наслідки війни

Анотація

У статті здійснюється пошук методологічної, методичної та категоріальної основи нового для української соціології напрямку - соціології війни. Надається загальна характеристика цієї галузі соціологічного знання: її об’єкт, предмет, функції тощо. Підкреслюється, що актуалізація соціології війни на вітчизняному грунті зумовлюється необхідністю наукового аналізу якісно нових тенденцій збройної боротьби, причин та наслідків військових дій у контексті тих подій, що відбуваються на Донбасі. Зазначається, що війна як соціальне явище має дві діалектично пов'язані сторони: соціально-політичну і військово-технічну. Перша визначає, хто і в ім'я чого веде військові дії, а друга відображає ті матеріальні та людські ресурси, які використовуються у війні. Стверджується, що антитерористична операція за своїми учасниками і методами ведення бойових дій вже давно переросла у так звану «гібридну» війну. Найважливішою складовою цієї війни є інформаційна боротьба, в процесі якої створюються симулякри, які не мають нічого спільного з реальною дійсністю, але суттєво впливають на свідомість мільйонів людей, зомбуючи їх.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Mykhailo Trebin, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 77 вул. Пушкінська, Харків 61024, Україна,

доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри соціології та політології

Посилання

Александер Б. Как выигрываются войны [Текст] / Б. Александер; Пер. с англ. В. Беленького. – М. : ООО «Издательство АСТ»; ООО «Транзиткнига», 2004. – 604 с.

Гареев М. А. Если завтра война?.. (Что изменится в характере борьбы в ближайшие 20–25 лет) / М. А. Гареев. – М. : ВлаДар, 1995. – 238 с.

Головин Н. Н. Наука о войне: избр. соч. [Текст] / Николай Николаевич Головин; сост. И. А. Вершинина. – М. : Астрель, 2008. – 1008 с.

Грозное оружие: Малая война, партизанство и другие виды асимметричного воевания в свете наследия русских военных мыслителей. – М. : Военный университет, Русский путь, 2007. – 760 с.

Дейви М. Эволюция войн [Текст] / Морис Дейви; Пер. с англ. Л. А. Калашниковой. – М. : ЗАО Центрполиграф, 2009. – 382 с.

Дуглас У. О. Трехсотлетняя война. Хроника экологического бедствия [Текст] / Уильям О. Дуглас; Пер. с англ. – М. : Прогресс, 1975. – 240 с.

Керсновский А. А. Философия войны [Текст] / А. А. Керсновский. – М. : Издательство Московской Патриархии, 2010. – 208 с.

Клаузевиц К. О войне. В 2 т. [Текст] / К. Клаузевиц. – М. : ООО «Издательство АСТ»; СПб. : Terra Fantastica, 2002.

Корчмит-Матюшов (Милованов) В. И. Предназначение войны [Текст] / В. И. Корчмит-Матюшов (Милованов). – М. : Слово, 2000. – 180 с.

Корчмит-Матюшов (Милованов) В. И. Теория войн [Текст] / В. И. Корчмит-Матюшов (Милованов). – М. : БФРГТЗ «Слово», 2001. – 133 с.

Кревельд М. ван. Трансформация войн [Текст] / М. ван Кревельд; Пер. с англ. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2005. – 344 с.

Лоренц К. Агрессия (так называемое «зло») [Текст] / К. Лоренц; Пер. с нем. – М. : Изд. группа «Прогресс», «Универс», 1994. – 272 с.

Макейчик А. А. Философия войны [Текст] / А. А. Макейчик. – СПб. : Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2010. – 131 с.

Николаи Г. Ф. Биология войны: Мысли естествоведа [Текст] / Г. Ф. Николаи; Пер. с нем.; Предисл. Р. Роллана. – Изд. 2-е. — М. : Изд-во ЛКИ, 2007. — 248 с.

Попов И. М. Война будущего: взгляд из-за океана. Военные теории и концепции современных США [Текст] / И. М. Попов. – М. : АСТ, 2004. – 444 с.

Потехин В. К. Современные консциентальные войны и Национальная Безопасность России [Электронный ресурс] / В. К. Потехин. – Режим доступа: http://www.milresource.ru/Potekhin-1.html

Серебрянников В. В. Социология войны [Текст] / В. В. Серебрянников. – М. : Ось-89, 1998. – 320 с.

СІПРІ 2013: Щорічник: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека [Текст]: Пер. з англ. / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідження миру; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова; Редкол. укр. вид.: Л.Шангіна (головний редактор) та ін. – К. : Заповіт, 2014. – 520 с.

Слипченко В. И. Войны шостого поколения: Оружие и военное искусство будущого [Текст] / В. И. Слипченко. – М. : Вече, 2002. – 384 с.

Снесарев А. Е. Философия войны [Текст] / А. Е. Снесарев. – М. : Финансовый контроль, 2003. – 287 с.

Соловьев С. С. Основы практической военной социологии [Текст] / С. С. Соловьев; ред. В. Б. Григорьев. – М. : Анкил-Воин, 1996. – 239 с.

Сунь-Цзы. Трактаты о военном искусстве [Текст] / Сунь-Цзы, У-Цзы; Пер. с кит., предисл. и коммент. Н. И. Конрада. – М. : ООО «Издательство АСТ»; СПб. : Terra Fantastica, 2002. – 558 с.

Тоффлер Э. Война и антивойна: Что такое война и как с ней бороться. Как выжить на рассвете XXI века [Текст] / Элвин Тоффлер, Хейди Тоффлер; Пер. с англ. М. Б. Левина. – М. : АСТ: Транзиткнига, 2005. – 412 с.

Требин М. П. Войны ХХІ века [Текст] / М. П. Требин. – М. : АСТ; Минск : Харвест, 2005. – 608 с.

Требін М. П. «Гібридна» війна як нова українська реальність [Текст] / М. П. Требін // Український соціум. – 2014. – №3(50). – С. 113–127.

Требін М. П. Війни в історії людства та їхні наслідки: уроки для України [Текст] / М. П. Требін // Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії. – 2015. – Випуск 6. – С. 89-98.

Тюшкевич С. А. Законы войны: сущность, механизм действия, факторы использования [Текст] / С. А. Тюшкевич. – М. : «Книга и бизнес», 2002. – 360 с.

Фиске Б. А. Искусство ведения войны. Эволюция тактики и стратегии [Текст] / Бредли Аллен Фиске; Пер. с англ. Л.А. Карповой. – М. : ЗАО Центрполиграф, 2013. – 413 с.

Фрейд З. Почему война? [Текст] // Фрейд З. Психоанализ. Религия. Культура. – М. : Ренессанс, 1992. – С. 257-269.

Хофмайстер Х. Воля к войне, или Бессилие политики. Философско-политический трактат [Текст] / Хаймо Хофмайстер; Пер. с нем. и послесл. О. А. Коваль. – СПб. : ИЦ «Гуманитарная Академия», 2006. – 288 с.

Freier N. The Defense Identity Crisis: It’s a Hybrid World [Text] / Nathan Freier // Parameters. – 2009. – Vol. XXXIX. – Autumn. – Р. 5-17.

Freier N. Hybrid Threats and Challenges: Describe… Don’t Define / Nathan Freier. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://smallwarsjournal.com/blog/journal/docs-temp/343-freier.pdf.

Hoffman F. G. Conflict in the 21st Century: The Rise of Hybrid Wars [Text] / Frank G. Hoffman. – Arlington, VA: Potomac Institute for Policy Studies, 2007. – 72 p.

Hoffman F. G. Hybrid Warfare and Challenges [Text] / Frank G. Hoffman // Joint Force Quarterly. – 2009. – 1st Quarter. – No 52. – P. 34-39.

Kilcullen D. The Accidental Guerilla. Fighting Small Wars in the Midst of a Big One / David Kilcullen. – New York : Oxford University Press, 2009. – 384 p.

Mattis J. N. Future Warfare: The Rise of Hybrid Wars [Text] / James N. Mattis and Frank G Hoffman // Proceedings. – 2005. – November. – P. 18–19.

McCuen J. J. Hybrid Wars [Text] / John J. McCuen // Military Review. – 2008. – April-May. – P. 107–113.

Simpson E. Thinking about Modern Conflict: Hybrid Wars, Strategy, and War Aims / Erin Simpson // Conference paper presented at the Midwest Political Science Association, Palmer House Hilton, Chicago, Illinois, April 7, 2005. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.allacademic.com/meta/p84945_index.html.

Wilkie R. Hybrid Warfare: Something Old, Not Something New [Text] / Robert Wilkie // Air & Space Power Journal. – 2009. – Winter. – Vol. XXIII, No.4. – Р.13-17.
Опубліковано
2015-11-23
Як цитувати
Trebin, M. (2015). Соціологія війни: український контекст. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи», (1148), 30-34. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/ssms/article/view/4462
Розділ
Теоретико-методологічні проблеми соціології