Ідеї Ульріха Бека: класичний контекст, сучасні дискусії і можливі синтези

  • Illya Kononov Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 1, пл. Гоголя, Старобєльск, 192703, Луганська обл., Україна https://orcid.org/0000-0002-9253-6261
Ключові слова: У. Бек, Н. Макіавеллі, І. Кант, теорія Другого модерну, макіавеллізм, космополітизм, світ-системний аналіз

Анотація

У цій частині статті ідеї У. Бека розглядаються в контексті класичних і сучасних теорій. Особлива увага приділяється впливу на автора «Суспільства ризику» творчої спадщини Н. Макіавеллі та І. Канта. Сам німецький соціолог проголошував себе макіавеллістом, але при цьому не менш часто посилався на І. Канта. Виникає дилема: як можливо поєднувати політичний цинізм з моральним ригоризмом? У статі пропонується її розв’язання. У. Бек поєднує ідеї  Н. Макіавеллі і І. Канта через концепцію республіканізму. Ідея ж космополітизму, обґрунтована І. Кантом, і знайшла розвиток у творчості У. Бека. В статі показано, що талант Ульріха Бека – це здібність до контекстуальної комбінаторики. Особисто У. Беку належить авторство невеликої кількості концептів, які стали набутком соціології («Другий модерн», «метагра», «метавлада»). Решту понять він запозичував у інших учених та політиків і занурював їх у власний мисленнєвий контекст. Праці німецького соціолога були полемічно спрямованими і тим самим сприяли розвитку соціології.  Особлива увага в статті приділена критиці У. Беком концепції постмодернізму. «Прогресивне зрушення проблеми», яке запропоновано У. Беком у його концепції Другого модерну, полягає не просто в тому, що він доводить продовження Модерну, а в тому, що він встановлює його процесуальність, якісні зміни в ньому самому. В статті формулюється висновок, що для подальшого розвитку соціології бажаним є синтез ідей теорії Другого модерну, світ-системного аналізу, сучасної марксистської соціології та екологічної соціології. Навряд чи цей синтез може бути простим. Для його здійснення і необхідно перезібрати методологічні засади кожного з названих напрямків у сучасній соціології.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Illya Kononov, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 1, пл. Гоголя, Старобєльск, 192703, Луганська обл., Україна

доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри філософії та соціології, kononov_if@ukr.net

Посилання

Социология: профессия и призвание. Интервью с профессором Ульрихом Беком. Провел В. В. Козловский. Журнал социологии и социальной антропологии. 2003. Том VI. №1. С. 5-23.

Бек У. Общество риска: На пути к другому модерну. Пер. с нем. В. Седельника, Н. Федоровой. М.: Прогресс-Традиция, 2000. 383. URL: http://web-local.rudn.ru/web-local/prep/rj/files.php?f=pf_ eaaf4f79b02a78b919aca693a8e6b572

Ницше Ф. Генеалогия морали / пер. с нем. В. А. Вейнштока. СПб.: Азбука; Азбука-Аттикус, 2018. 224 (Азбука-Классика, Non-Fiction).

Бек У. Влада і контрвлада у добу глобалізації. Нова світова політична економія / пер. з нім. Олександра Юдіна. 2-е видання. К.: Ніка-Центр, 2015. 404 с.

Мак'явеллі Н. Флорентійські хронічки; Державець / пер. з іт. Анатоля Перепаді. Харків: Фоліо, 2013. 511 с. (Бібіліотека італійської літератури).

Scott, John T., Zaretsky, Robert. Why Machiavelli Still Matters. The New York Times, Dec. 9, 2013. URL: https://www.nytimes.com/2013/12/10/opinion/why-machiavelli-matters.html

Джудіс, Джон Б. Великий вибух популізму. Як економічна криза змінила світову політику / пер. з англ. Наталії Палій. Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2017. 192 с.

Кант И. Благая весть о близком заключении договора о вечном мире в философии. Кант И. Собр. соч. в 8-ми томах. Т. 8. М.: ЧОРО, 1994. С. 246-255.

Кант И. К вечному миру. Философский проект. Кант И. Собр. соч. в 8-ми томах. Т. 7. М.: ЧОРО, 1994. С. 5-56.

Кант И. Ответ на вопрос: Что такое Просвещение? Кант И. Собр. соч. в 8-ми томах. Т. 8. М.: ЧОРО, 1994. С. 29-37.

Петтит Ф. Республиканизм. Теория свободы и государственного правления / пер. с англ. А. Яковлева; предисл. А. Павлова. М.: Изд-во Института Гайдара, 2016. 488 с.

Руссо Ж. – Ж. Об общественном договоре, или Принципы политического права / пер. с фр. А. Д. Хаютина и В. С. Алексеева-Попова. Руссо Ж.-Ж. Трактаты. М.: Наука, 1969. С. 151-256 (Литературные памятники).

Лакатос И. Избранные произведения по философии и методологии науки / пер. с англ. И. Н. Веселовского, А. Л. Никифорова, В. Н. Поруса. М.: Академический Проект; Трикста, 2008. 475 с. (Философские технологии: философия).

Бек У. Живя в обществе риска и считаясь с ним. Космополитический поворот / перевод с нем. В. С. Малахова Полис. 2012. №5. С. 44-58.

Бек У. Что такое глобализация? Ошибки глобализма – ответы на глобализацию / пер. с нем. А. Григорьева и В. Седельника. Общ. ред. и послесловие А. Филиппова. М.: Прогресс-Традиция, 2001. 304 с.

Хабермас Ю. Модерн – незавершенный проект. URL: https://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Article/Hab_Modern.php

Андерсон П. Истоки постмодерна / пер. с англ. Алексея Апполонова под ред. Михаила Маяцкого. М.: Издательский дом «Территория будущего», 2011. 208 с.

Джеймисон Ф. Постмодернизм и общество потребления. Логос. 2000. С. 63-77. URL: http://www.ruthenia.ru/logos/number/2000_4/10.htm

Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна / пер. с фр. H.A. Шматко. М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 1998. 1б0 с. (серия «Gallicinium).

Маффесоли М. Хвала релятивизму. Социология: теория, методы, маркетинг. 2017. №3. С. 37-47.

Харарі Ювал Ной. Людина розумна. Історія людства від минулого до майбутнього. 2-е вид., виправлене / пер. з англ. Ярослава Лебеденка. Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2018. 543 с.

Кононов І. Ф. Чи є завершеним проект Homo sapiens? Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологічні науки. 2018, грудень, № 9 (323). С. 94-103.

Дерлугьян Г. М. Армения на выходе из постсоветской реставрации: анализ возможностей. М.: Русский фонд содействия образованию и науке, 2017. 272 с.

Парсонс Т. Система современных обществ / пер. с англ. Л. А. Седова и А. Д. Ковалева / под ред. М. С. Ковалевой. М.: Аспект-Пресс, 1998. 270 с.

Frank, Andre Gunder. ReORIENT: global economy in the Asian Age. Berkeley and Los Angeles, California: University of California Press, 1998. 416 p.

Валлерстайн И. После либерализма / пер. с англ. М. М. Гурвица, П. Д. Кудюкина, П. В. Феденко. М.: Едиториал УРСС, 2003. 256.

Wallerstein I. Globalization or the Age of Transition? A Long-Term View of the Trajectory of the World System. International Sociology. June 2000. Vol 15(2). P. 251–267. (Укр. переклад: Іммануїл Валерстайн. Глобалізація або вік змін?: Довгостроковий погляд на шлях розвитку світової системи. Глобалізація. Реґіоналізація. Реґіональна політика. Хрестоматія з сучасної зарубіжної соціології регіонів. Укладачі: Кононов І.Ф. (науковий редактор), Бородачов В. П., Топольськов Д. М. Луганськ: Знание, 2002. URL: http://www.ostrovok.lg.ua/knigohranilishhe/nauka/globalizaciya-regionalizaciya-regionalna-politika-hrestomatiya-z-suchasnoyi-zarubizhnoyi).

Иванов Д. В. Эволюция концепции глобализации. Телескоп. СПб, 2002. №4. С. 3-14.

Валлерстайн И. Мир-система Модерна. Том 1. Капиталистическое сельское хозяйство и история европейского мира-экономики в XVI веке. Предисл. Г. М. Дерлугьяна, пер. с англ., лит. ред., коммент. Н. Проценко, А. Черняева. М.: Русский фонд содействия образованию и науке, 2015. 552 с.

Арриги Дж. Глобализация и историческая макросоциология / пер. с англ. под ред. А. Фисуна. Прогнозис. 2008. №2. С. 57-72.

Харви Д. Краткая история неолиберализма. Актуальное прочтение / пер. с англ. URL: https://litresp.ru/chitat/ru/%D0%A5/harvi-devid/kratkaya-istoriya-neoliberalizma/1

Пікетті Т. Капітал у ХХІ столітті / пер. з англ. Наталії Палій. К.: Наш формат, 2016. 696 с.

Гегель Г. В. Ф. Феноменология духа / пер. с нем Г. Г. Шпета. М.: Наука, 2000. 495 с. (Серия «Памятники философской мысли»).

Стэндинг Г. Прекариат: новый опасный класс / пер. с англ. Н. Усовой. М.: Ад Маргинем Пресс, 2014. 328 с.

Черныш Н. И. Социология сегодня: тенденции и перспективы развития. Социология: теория, методы, маркетинг. 2017. №4. С. 5-21.

Sklair, Leslie. Competing conceptions of globalization. Journal of World-Systems Research V. 2. SUMMER 1999. P. 143-163. URL: http://jwsr.pitt.edu/ojs/index.php/jwsr/article/viewFile/140/152

Sklair, Leslie. Democracy and the Transnational Capitalist Class. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science. 581, May 2002. P. 144-157. URL: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.468.8043&rep=rep1&type=pdf

Опубліковано
2020-01-16
Як цитувати
Kononov, I. (2020). Ідеї Ульріха Бека: класичний контекст, сучасні дискусії і можливі синтези. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи», 43(-), 7-16. https://doi.org/10.26565/2227-6521-2019-43-01
Розділ
Теоретико-методологічні проблеми соціології