Теоретичні аспекти анализу можливих причин українських революцій

  • Bahtiyar Idrisov Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, 20, вул. Гетьманська, Мелітополь, 72300, Україна https://orcid.org/0000-0003-4747-832X
Ключові слова: радикальні соціальні процеси, революційна ситуація

Анотація

Вивчення питань революції представляє безсумнівний науковий інтерес у контексті трансформації суспільної свідомості та її впливу на швидкість соціальних процесів. Здійснений порівняльно-історичний аналіз зарубіжних і вітчизняних наукових робіт довів, що зміст, який вкладається в поняття «революція» різними вченими, суттєво відрізняється, а пояснення виникнення й розвитку революції характеризується значною варіативністю концепцій, що викликано як відмінностями в наукових підходах до визначення зазначеного поняття, так і суб'єктивним баченням дослідниками кінцевої мети свого дослідження. У статті подано класифікацію найбільш визнаних зарубіжних теорій, в яких аналізуються причини революції з різних точок зору наукового пізнання. Акцентовано, що об'єктивними і суб'єктивними умовами збереження революційної ситуації в Україні є зміни соціальної структури суспільства та ціннісній свідомості громадян, зокрема трансформація індивідуальних норм та цінностей соціальної мобільності. Підкреслено, що зміни в структурі соціальної взаємодії призвели до розвитку в українському суспільстві об'єктивного взаємозв'язку в системі «соціальна дезорієнтація – соціальна аномія – соціальний цинізм – соціальне безумство», що характеризується тенденцією до циклічного відтворення та звуження в часі. Зазначена система як об’єктивний чинник виникнення революційної ситуації взаємопов’язана з суб'єктивними чинниками/умовами, які знаходять свій прояв у афективних та когнітивних діях особистості при виборі нею цілей та методів підвищення власного соціального статусу. Доведено, що основною причиною українських революцій новітньої історії нашої країни є соціально-психологічна нестабільність суспільства, яка проявилася у взаємозв'язку відносно інертних об'єктивних умов та об'єктивних чинників, що змінюються з кожним електоральним циклом.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Bahtiyar Idrisov, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, 20, вул. Гетьманська, Мелітополь, 72300, Україна

кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології, nataliya_idrisova@ukr.net

Посилання

Wertheim W. Evolution and Revolution: The Rising Waves of Emancipation. Harmondsworth Penguin Books Ltd, 1974. 416 p.

Арендт Х. О революции: Фрагмент из книг. Новое литературное обозрение, 1997 № 26. C. 5–26.

Boskoff A., Becker H. Modern Sociological Theory in Continuity and Change, 1957. New-York: The Dryden Press, 756 p.

Сорокин П. Социология революции. Москва: РОССПЭН, 2005. 704 с. URL: https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/sociologija/sorokin_p_sociologija_revoljucii_2005/25-1-0-4696

Кейнован М. Революції теорії. Енциклопедія політичної думки. Київ: Дух і літера, 2000. С. 326–330.

Колодій А. Про феномен революції в контексті сучасності. Вісник Львівського університету. Філософсько-політологічні студії. № 5, 2014. С. 133-143.

Завально Г. А. Понятие «революция» в философии и общественных науках: проблемы, идеи, концепции. М.: Изд-во КомКнига, 2005. 320 с. URL: https://bookucheba.com/filosofii-istoriya/ponyatie-revolyutsiya-filosofii.html

Карлейль Т. История Французской революции. Москва: Мысль, 1991. 575 с. URL: http://www.pseudology.org/1812/CarlyleThomas_FranchRevolutionHistory2.pdf

Clark J. The History and Theory of Revolutions. Philadelphia: William S. & Alfred M., 1862. 35 p.

Ленин В. И. Государство и революция. Полное собрание сочинений в 55 т. Т. 33. М.: Гос. изд-во полит. лит., 1969. С. 1-120.

Голдстоун Дж. Революция. Очень краткое введение. Москва: Изд-во Института Гайдара, 2015. 192 с. URL: https://coollib.com/b/365465

Дарендорф Р. После 1989. Размышления о революции в Европе. Москва: «Ad Marginem», 1998. 271 с.

Brinton Cr. The Anatomy of Revolution. New-York: Vintage, 1965, 320 p. URL: http://mrfarshtey.net/review/Political_Revolutions.pdf

Шарп Д. От диктатуры к демократии: Стратегия и тактика освобождения. Москва: Новое издательство, 2005. 84 с. URL: http://files.kob.su/books/sharp_ot_diktaturyi_k_demokratii.pdf

Johnson Ch. Revolutionary change. Stanford: Stanford University Press, 1982. 217 p. URL: https://books.google.com.ua/books/about/Revolutionary_Change.html?id=LYmfmDa6MUEC&redir_esc=y

Парсонс Т. Система современных обществ. Москва: Аспект Пресс, 1998. 270 с.

Гарр Т. Почему люди бунтуют. СПб.: Питер, 2005. 461 с. URL: http://socioline.ru/book/tr-garr-pochemu-lyudi-buntuyut

Tilly Ch. From mobilization to revolution. Adisson: Westley, 1978. 368 p. URL: http://voidnetwork.gr/wp-content/uploads/2016/09/From-Mobilization-to-Revolution-by-Charles-Tilly.pdf

Skocpol Th. France, Russia, China: A Structural Analysis of Social Revolutions. Comparative Studies in Society and History. Vol. 18. № 2, 1976. P. 175-210. URL:

https://www.researchgate.net/publication/231746695_France_Russia_China_A_Structural_Analysis_of_Social_Revolutions

Штомпка П. Социология социальных изменений. Москва: Асп. Пресс, 1996. 416 с.

Голдстоун Дж. К теории революции четвертого поколения. Москва: Логос, 206. 103 с. URL: http://www.ruthenia.ru/logos/number/56/06.pdf

Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах. Москва: Прогресс-Традиция, 2004. 480 с. URL: http://yanko.lib.ru/books/politologiya/huntington-polit_poryadok-ru-a.htm

Foran J. Taking Power: On the Origins of Third World Revolutions. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. 395 p. URL: http://www.iicat.org/wp-content/uploads/2017/11/Taking-Power-by-John-Foran-2005-Cambridge-University-Press.pdf

Stone L. Social change and revolution in England, 1540-1640. London: Brown University Library, 1965. 186 p.

Эйзенштадт Ш. Революция и преобразование обществ. Сравнительное изучение цивилизаций. Москва: Аспект Пресс, 1999. 416 с.

Lasky M. Utopia & Revolution. Western Ontario: Political Theory. № 5 (3), 1972. P. 415-419. URL: https://refdb.ru/look/1516350-pall.html

Kolly G., Miller L. International war and international systems. Cambridge: Center for Intern, 1969. 162 p.

Blackey R. Modern revolution and revolutionists. Santa Barbara (Calif.): Clio press, 1976. 257 p.

Johnson Ch. Revolutionary Change. Boston: Little, Brown, 1966. 169 p. URL: https://books.google.com.ua/books/about/Revolutionary_Change.html?id=LYmfmDa6MUEC&redir_esc=y

Paige J. Agrarian revolution. Social movements and export agriculture in the underdeveloped world. New-York: The Free press, 1975. 435 p.

White H., Godart Fr. Stories from Identity and Control. Bologna: Sociologica Fascicolo, № 3, 2007. P. 1-17. URL: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.893.9171&rep=rep1&type=pdf

Kramnick I. Reflections on revolution: definition and ehplanation in recent scholarship. History and Theory, XI:1, 1972. P. 26-63.

Olson M. The logic of collective action. Harvard: Harvard University Press, 1971. 186 p. URL: http://www.sfu.ca/~poitras/collective-action.PDF

Eckstein H. On the Etiology of Internal Wars. History and Theory, Vol. 4, № 2, 1965. P. 133-163.

Timasheff N. War and Revolution. Review by: James Douglass Cross Currents, 1966. Vol. 16. № 3. P. 369-371.

Huntington S. Why International Primacy Matters. International Security. Vol. 17. №.4, 1993. P. 68–83.

Gillis J. Political decay and European revolutions 1789-1849. World politics, 1970. XXII. P. 344-370.

Calvert P. Revolution and international politics. London: Bloomsbury Academic, 2016. 176 p.

Foran J. Studying Revolutions through the Prism of Race, Gender, and Class: Notes toward a Framework. Race, Gender & Class, Vol. 8. № 2, 2001. P. 117-141.

Кораблин С. Великая депрессия. Украина. Зеркало недели. Выпуск № 30. 21 августа. 2015. URL: https://zn.ua/macrolevel/velikaya-depressiya-ukraina-_.html

Davies J. C. Toward a theory of revolution. American. Sociological Review, 1962. P. 27, 5-19. URL: https://psycnet.apa.org/record/1962-07712-001

Панина Н. В. Аномия в посткоммунистическом обществе (на материалах исследований в Украине). Куда идет Россия?.. Социальная трансформация постсоветского пространства. М.: Аспект-Пресс, 1996. С. 334-340. URL: http://ecsocman.hse.ru/data/383/694/1219/047.PANINA.pdf

Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. Социальная структура и аномия. Социологические исследования. № 2-4, 1992. с. 118-124.

Головаха Е. Феномен «аморального большинства» в постсоветском обществе: трансформация массовых представлений о нормах социального поведения в Украине. Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. № 6 (62), 2002. C. 20-22.

Сальникова С. А. Специфические феномены постсоветской аномии (Беларусь, Россия, Украина). ГРАНІ. № 12 (104), 2013. C. 20-25.

Головаха Є. Соціальний цинізм і аномія в українському суспільстві: загальна динаміка і останні зміни. Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. № 1(1), 2014. C. 49-56.

Ідрісов Б. Трансформація суспільної свідомості як довгострокова причина революції. Луцьк: Соціологічні студії. 1 (14), 2019. C. 6-12.

Идрисов Б. Теоретический анализ причин и факторов революции в контексте бихевиоризма. Габитус. Одесса: Видавничий дім «Гельветика». № 9. 2019. C. 69-74.

Obershall A. Social conflict and social movements. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1973. 371 p.

Waelder R. Progress and Revolution: A Study of the Issues of Our Age Progress. New-York: International Universities Press, 1967. 372 p.

Опубліковано
2019-12-11
Як цитувати
Idrisov, B. (2019). Теоретичні аспекти анализу можливих причин українських революцій. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи», 42(-), 35-44. https://doi.org/10.26565/2227-6521-2019-42-03
Розділ
Теоретико-методологічні проблеми соціології