Ідеї Ульріха Бека в контексті сучасних методологічних пошуків у світовій соціології

  • Illya Kononov Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 1, пл. Гоголя, Старобєльск, 192703, Луганська обл., Україна https://orcid.org/0000-0002-9253-6261
Ключові слова: Ульріх Бек, методологія, Модерн, Другий модерн, суспільство ризику, космополітизм, методологічний націоналізм

Анотація

У статті здійснено реконструкцію системи і методу німецького соціолога Ульріха Бека. Показана важливість цієї роботи в методологічній ситуації, яка склалася в  сучасній соціології і зумовлена змінами в соціальному світі та четвертою науковою революцією. Значна частина понять, які входять у понятійні мережі різних парадигм сучасної соціології, сформувалися ще під час другої наукової революції. Окрім того, соціологи, досліджуючи сучасність, стикаються з впливом позанаукових обставин, в якості яких виступають глобальні загрози, тиск правлячих класів та ін. Ульріх Бек збагатив світову соціологію концепціями суспільства ризику, Другого модерну, космополітизму. Важливе значення має його критика методологічного націоналізму. Його заклик до подолання «понять-зомбі» й сьогодні зберігає свою актуальність. Разом з тим, німецький соціолог, закликаючи до нової утопії, бачив шлях до космополітичної федерації держав з розділеним суверенітетом у налагодженні співпраці між капіталом, державами і громадянським суспільством. Проте реальних механізмів цієї співпраці він запропонувати не зміг. Для прогресивного зрушення проблематики сучасності корисним може бути синтез ідей теорії Другого модерну, соціології творчого марксизму, світ-системного аналізу і екологічної соціології. До цього часу ці традиції розділені бар’єрами нерозуміння і конкуренції за інтелектуальну новизну. В теорії Другого модерну вадою є контекстуальна залежність від поточної політичної ситуації. У. Бек створював свої тексти як коментарі до поточних процесів. Для ідейного синтезу необхідно не просто відтворити хід думки соціологів, а представити їхні ідеї у вигляді зв’язних концепцій у контексті вимог нової методологічної ситуації. Другий модерн і така його характеристика, як глобалізація можуть розглядатися як етап у розвитку світової капіталістичної системи. Ідея суспільства ризику може резонувати з розробками екологічної соціології. Критика неолібералізму в соціології творчого марксизму може надати більшу предметність ідеї космополітизму. Але для цього необхідно зробити реконструкцію понятійних рядів цих дослідницьких напрямків, їхніх методологічних настанов у зв’язку з філософськими основами притаманного ним метасоціологічного знання.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Illya Kononov, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 1, пл. Гоголя, Старобєльск, 192703, Луганська обл., Україна

доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри філософії та соціології, kononov_if@ukr.net

Посилання

Бек У. Что такое глобализация? Ошибки глобализма – ответы на глобализацию / пер. с нем. А. Григорьева и В. Седельника; общ. ред. и послесловие А. Филиппова. М.: Прогресс-Традиция, 2001. 304 с.

Savage Mike, Burrows Roger. The Coming Crisis of Empirical Sociology. 2007. URL: https://pdfs.semanticscholar.org/b909/936b4c3d5ca8be06887ae8780df325b6e154.pdf

Yu Xie. Methodological contradictions of contemporary sociology. Michigan Quarterly Review. 2005. Summer. Volume XLIV, Issue 3, URL: https://quod.lib.umich.edu/cgi/t/text/text-idx?cc=mqr;c=mqr;c=mqrarchive;idno=act2080.0044.318;view=text;rgn=main;xc=1;g=mqrg

Bulekbayev S. B., Temirgaliyev K. A., Lamanova A. S., Mingisheva N. A., Raikhanova A. N. Methodological crisis of contemporary social sciences: the theoretical aspect, 2017. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/methodological-crisis-of-contemporary-social-sciences-the-theoretical-aspect

Степин В. С. Философия науки. Общие проблемы. М.: Гардарики, 2006. 384 с.

Докторов Б. З. Отцы-основатели: история изучения общественного мнения. М.: Центр социального прогнозирования, 2006. 488 с.

Мертон Р. Социальная теория и социальная структура / пер. с англ. М.: АСТ; АСТ МОСКВА; Хранитель, 2006. 873 с.

Вебер М. Избранные произведения / пер. с нем.; сост., общ. ред. и послесл. Ю. Н. Давыдова; предисл. П. П. Гайденко. М.: Прогресс, 1990. 808 с.(Социологическая мысль Запада).

Дюркгейм Э. Метод социологии. Эмиль Дюркгейм Социология. Её предмет, метод, предназначение / пер. с фр., составление, послесловие и примечания А. Б. Гофмана. М.: Канон, 1995.

Кононов І. Ф. Соціологія в умовах кризи і війни: проблема методологічної спроможності. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологічні науки / ДЗ ЛНУ імені Тараса Шевченка. 2016. №5 (302). С.5-55.

Дерлугьян Г. М. Как устроен этот мир. Наброски на макросоциологические темы. М.: Изд-во Института Гайдара, 2013. 400с.

Бауман З. Текучая современность / пер. с англ. под ред. Ю. В. Асочакова. СПб.: Питер, 2008. 240 с.

Chernilo, Daniel. Social Theory’s Methodological Nationalism Myth and Reality. European Journal of Social Theory. 2006. V. 9. N. 1. P. 5-22.

Chernilo Daniel. A Quest for Universalism Re-assessing the Nature of Classical Social Theory’s Cosmopolitanism. European Journal of Social Theory. 2007. V. 10. N.1. P. 17–35.

Chernilo Daniel. A Social Theory of the Nation-State: The Political Forms of Modernity Beyond Methodological Nationalism. London, Routledge, 2007. 237 p.

Khan Shazad. How cosmopolitan is Ulrich Beck’s Cosmopolitanism? URL:

https://www.academia.edu/14067685/Ulrich_Becks_Cosmopolitanism

Martell Luke. Beck’s cosmopolitan politics. Contemporary Politics. June 2008. Vol. 14. No. 2. P. 129–143.

Martell Luke. Global Inequality, Human Rights and Power: A Critique of Ulrich Beck’s Cosmopolitanism. Critical Sociology. 2009. V. 35. N. 2. P. 253–272.

Martell Luke. Cosmopolitanism and Global Politics. Political Quarterly Autumn 2011.V.18. N. 4, P. 618-627.

Saito Hiro. Cosmopolitics: towards a new articulation of politics, science and critique. The British Journal of Sociology. 2015. Volume 66. Issue 3. P. 441 – 459.

Schiller Nina Glick, Darieva Tsypylma and Gruner-Domic Sandra. 'Defining cosmopolitan sociability in a transnational age. An introduction', Ethnic and Racial Studies. 2011. V. 34. N. 3. P. 399 — 418. URL: http://dx.doi.org/10.1080/01419870.2011.533781

Schiller Nina Glick. Old baggage and missing luggage: a commentary on Beck and Sznaider’s ‘Unpacking cosmopolitanism for the social sciences: a research agenda’. The British Journal of Sociology 2010. DOI: 10.1111/j.1468-4446.2009.01297.x

Skrbis Zlatko and Woodward Ian. The ambivalence of ordinary cosmopolitanism: Investigating the limits of cosmopolitan openness. 2007. The Sociological Review. V. 55. N. 4. P. 730 – 747.

Guivant Julia Silvia. Ulrich Beck’s legacy. Ambiente & Sociedade. São Paulo, jan.-mar. 2016. v. XIX, n. 1. P. 227-237.

Кравченко С. А. У. Бек: социологическое воображение, адекватное рефлексивному модерну. Социс. 2011. № 8. С. 17-27.

Колісник О. В. Рефлексивна модернізація: до проблеми її інтерпретації. Грані. 2015, лютий. № 2 (118). С. 68-72.

Francot Lyana M.A. and de Vries Ubaldus R.M.T. Normativity in the Second Modernity. Rechtstheorie. Berlin, 2008. N. 39. S. 1-18.

Bosco Estevão & Marques di Giulio Gabriela. Ulrich Beck: Considerations on his contributions and challenges to the Studies in Environment and Society. Ambiente & Sociedade. São Paulo, abr.-jun. 2015. v. XVIII, n. 2. P. 145-156.

Guivant Julia Silvia. A Trajetória das Análises de Risco: Da Periferia ao Centro da Teoria Social. BIB, Rio de Janeiro, n. 46, 2. Semestre de 1998, pp. 3-38.

Jarvis Darryl S.L. Risk, Globalisation and the State: A Critical Appraisal of Ulrich Beck and the World Risk Society Thesis. Global Society, January, 2007, Vol. 21, No. 1 P. 23 – 46. DOI: 10.1080=13600820601116468

Pichlak Maciej. Regulating Risk and a Theory of Social Reflexivity of Law. URL: https://www.academia.edu/38383281/Regulating_Risk_and_a_Theory_of_Social_Reflexivity_of_Law

Sørensen Mads P. Ulrich Beck: exploring and contesting risk. Journal of Risk Research, 2017. URL: https://doi.org/10.1080/13669877.2017.1359204

Иванов Д. В. Эволюция концепции глобализации. Телескоп. СПб, 2002. №4. С. 3-14.

Социология: профессия и призвание. Интервью с профессором Ульрихом Беком. Провел В. В. Козловский. Журнал социологии и социальной антропологии. 2003. Том VI. №1. С. 5-23.

Бек У. Космополитическое общество и его враги / пер. с англ. А. М. Хохловой. Журнал социологии и социальной антропологии. 2003. Том VI. №1. С. 24-53.

Бек У. Влада і контрвлада у добу глобалізації. Нова світова політична економія / пер. з нім. Олександра Юдіна. 2-е видання. К.: Nika – Tsentr, 2015. 404 с.

Розов М. А. Теория социальных эстафет и проблемы эпистемологии. Смоленск: Смоленский гос. пед. у-т, 2006. 438 с. (Библиотека международного коллоквиума «Социальные трансформации»). URL: http://rozova.org/images/documents/SSRozovaTSEvIstorii.pdf

Christiansen Allan. Bibliografi over Ulrich Becks tyske, engelske, norske, svenske og danske udgivelser. URL: http://www.slagmark.dk/slagmark34

Бек У. Живя в обществе риска и считаясь с ним. Космополитический поворот / пер. с нем. В. С. Малахова. Полис. 2012. №5. С. 44-58.

Бек У. Общество риска: На пути к другому модерну / пер. с нем. В. Седельника, Н. Федоровой. М.: Прогресс-Традиция, 2000. 383. URL: http://web-local.rudn.ru/web-local/prep/rj/files.php?f=pf_eaaf4f79b02a78b919aca693a8e6b572

Бек У. От индустриального общества к обществу риска / пер. с англ. А. Д. Ковалева. Thesis. 1994. Вып. 5. С. 161-168.

Бек У. Критическая теория мирового общества риска. Космополитический взгляд на проблему / пер. с англ. Александра Маркова. Прогнозис. 2009. №2 (18). С. 3 – 32.

Ренд Айн. Джерело / пер. з англ. Олена Замойська.3-е вид. К.: Наш формат, 2018. 752 с.

Копнин П. В. Проблемы диалектики как логики и теории познания. Избранные философские работы / отв. ред. В. А. Лекторский. М.: Наука, 1982. 368 с.

Smith Antony D. S. Nationalism in Twentieth Century. Canberra: Australian National University Press, 1979. 257 p.

Челлен Р. Государство как форма жизни / пер. со шведского и прим. М. А. Исаева; предисловие и примечания М. В. Ильина. М.: РОССПЭН, 2008. 319 с.

Тойнби А. Постижение истории: сборник / пер. с англ. Е.Д. Жаркова; сост. А.П. Огурцов; вступ. ст. В.И. Уколовой. М.: Прогресс, 1991. 736 с.

Trump's NAFTA Changes. URL: https://www.thebalance.com/donald-trump-nafta-4111368

Опубліковано
2019-12-11
Як цитувати
Kononov, I. (2019). Ідеї Ульріха Бека в контексті сучасних методологічних пошуків у світовій соціології. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи», 42(-), 20-34. https://doi.org/10.26565/2227-6521-2019-42-02
Розділ
Теоретико-методологічні проблеми соціології