Духовний світ сучасного студенства: теоретичні підходи та категоріальний апарат дослідження

  • Liudmyla Sokurianska Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 4, м. Свободи, Харків 61022, Україна, https://orcid.org/0000-0002-4097-952X
Ключові слова: духовний світ особистості, духовність, духовний потенціал, духовний ресурс, духовна культура, культурний капітал

Анотація

У статті розглянуто основні підходи до аналізу духовного світу особистості; представлено категоріальний апарат соціологічного дослідження духовного світу сучасного студентства, здійсненого кафедрою соціології Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна протягом 2009-2011 років; дефіновано такі поняття, як "духовність", "духовний світ особистості", "духовний потенціал", "духовний ресурс", "духовні практики", "культурна ідентичость", "культурний капітал" тощо.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Liudmyla Sokurianska, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 4, м. Свободи, Харків 61022, Україна,

доктор соціологічних наук, завідувач-професор кафедри соціології, sokuryanska@karazin.ua

Посилання

1. Знаков В. В. Духовность человека в зеркале психологического знания и религиозной веры // Вопросы психологии. – 1998. – № 3. – С. 104-114.

2. Крымский С. Б. Контуры духовности: новые контексты идентификации / С. Б. Крымский // Вопросы философии. – 1992. – № 12. – С. 21-28.

3. Загарницька І.І. Духовний світ студентської молоді: особливості прояву в нових соціокультурних умовах [Електронний ресурс] / І. І. Загарницька / Доступно на: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/VKPI_fpp/2005-3- 1/02_Zagarnicka.pdf

4. Омельченко О.П. Духовний розвиток учнівської молоді в регіонально-культурно-освітньому просторі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.07 / О.П. Омельченко / Східноукраїнський національний ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2005. – 20 с

5. Даллмар Ф. Глобальная этика: преодоление дихотомии "универсализм" – "партикуляризм" / Ф. Даллмар // Вопросы философии. – 2003. – № 3. – С. 13-29.

6. Победа Н.А. Возрождение духовности как предмет социологического анализа / Победа Нелли Александровна // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : Збірник наукових праць. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 1999.

7. Словарь по этике / Под ред. А.А. Гусейнова и И.С. Кона. – 6-ое изд. – М. : Политиздат, 1989. – 447 с.

8. Соціолого-педагогічний словник / [За ред. В. В. Радула]. – К. : ЕксОб, 2004. – 304 с.

9. Куминова Л.А. Формирование духовных ценностей молодежи средствами информационно-просветительной деятельности / Л. А. Куминова, Л. Б. Пегарева // Мир науки, культуры, образования: научный журнал. – 2009. – № 1(13). – С. 122-125.

10. Зайченко А.С. Духовный капитал евангельских церквей и его влияние на современное общество [Электронный ресурс] / Зайченко А.С. / Часть 1. Доступно на: http://www.gazetaprotestant.ru/2009/05/duxovnyj-kapital-evangelskixcerkvej-i-ego-vliyanie-na-sovremennoe-obshhestvo-%E2%80%93-chasti/

11. Голіков О.С. Капітали, ресурси, доступи, можливості: констелятивний дизайн соціокультурних нерівностей // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи". - 2009. - №844, с. 69-72.
Опубліковано
2019-08-29
Як цитувати
Sokurianska, L. (2019). Духовний світ сучасного студенства: теоретичні підходи та категоріальний апарат дослідження. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи», (993), 151-156. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/ssms/article/view/14075
Номер
Розділ
Дослідження проблем освіти та молоді