Основні форми академічного шахрайства в навчальних практиках українського студентства

  • Inna Pak Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, пл. Свободи, 4, Харків, 61002, Україна, innapak@karazin.ua https://orcid.org/0000-0002-4127-4863
Ключові слова: академическая культура, учебные практики, академическая добропорядочность, академическое мошенничество, шпаргалки

Анотація

Стаття присвячена аналізу причин появи та ступеню поширеності такої форми академічної недоброчесності, як «шпаргалка», ступеню та особливостей її поширення у вітчизняних вишах. Описано феномен академічної культури студентства як багатокомпонентне явище, яке містить в собі різні типи формальних і неформальних практик, основними з яких є навчальна та наукова діяльність. Обґрунтовано розуміння академічної культури студентства як показника стану системи вищої освіти України, що дозволяє проаналізувати освітній процес у загальному контексті академічної доброчесності, яка є центральним елементом та своєрідним фундаментом академічної культури всіх її суб’єктів. Описано історичний досвід використання студентами деяких форм академічного шахрайства. Проаналізовано вплив академічної недоброчесності на якість, ефективність, а також конкурентоспроможність всієї системи освіти. За даними соціологічних досліджень «Академічна культура українського студентства: основні чинники формування та розвитку», «Реформи вищої школи України в оцінках учасників освітнього процесу» та Всеукраїнського моніторингового опитування «Українські вчителі та навчальне середовище (TALIS)» схарактеризовано причини поширення практики списування та застосування шпаргалок. Визначено, що витоки практик академічного шахрайства беруть свій початок ще в середній школі. Попри те, що списування сприймається всіма суб’єктами навчального процесу як відхилення від норм академічної культури, у вітчизняному освітньому просторі воно є її узвичаєною повсякденною практикою та одним із компонентів навчання. Зроблено висновок, що визначення чинників, які впливають на позитивне ставлення студентів до списування, дозволить зрозуміти шляхи подолання цієї проблеми та дасть можливість визначити продуктивні якісні санкційні заходи щодо порушників академічної доброчесності та, що є найважливішим, змінить ставлення як студентів, так і всіх суб’єктів академічної культури в цілому до порушення норм академічної чесності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Inna Pak, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, пл. Свободи, 4, Харків, 61002, Україна, innapak@karazin.ua

старший викладач кафедри соціології соціологічного факультету

Посилання

McCabe D. L., Trevino L. K., Butterfield K. D. (2001) Cheating in Academic Institutions: A Decade of Research. ETHICS & BEHAVIOR, 11(3), Lawrence Erlbaum Associates, Inc. – Р.219–232.

Астахова В.И (2013) Академическая культура как фундамент формирования современного специалиста. Актуальні проблеми розвитку освіти. Вчені записки ХГУ «НУА». Харків. с. 21-39.

Бакиров В.С. (2012) Университеты «третьей волны»: социокультурная миссия.

«Universitates». Наука и просвещение. Харків. №1. – С. 22-30.

Головаха Є.І. (2017) Суспільство має готуватися до позитивних змін. Проект сприяння академічній доброчесності в Україні SAIUP. URL: https://saiup.org.ua/novyny/yevgen-golovaha-suspilstvo-maye-gotuvatysya-pozytyvnyh-zmin/

Закон Про освіту № 2145-VIII від 05.09.2017р. [Текст] : офіційний веб-портал Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Калиновський Ю.Ю. (2012) Академічна чесність як чинник правового виховання студентської молоді. Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. Київ. Вип. 63(№8). с. 477–482.

Ковальчук О.С., Потапюк Л.М. (2017) Забезпечення академічної чесності у вищих навчальних закладах: міжнародний досвід вісник університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія». Педагогічні науки. № 1 (13)

Латова Н.С., Латов Ю.В. (2007) Обман в учебном процессе (Опыт шпаргалкологии). Общественные науки и современность. Наука. № 1. с. 31-46

Пак І.В. (2017) Академічна культура: деякі аспекти соціологічної інтерпретації. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи». Випуск 39. с. 323-327.

Проект сприяння академічній доброчесності в Україні. (Strengthening Academic Integrity in Ukraine Project) (2018) URL: https://saiup.org.ua/

Прохоров А. В. (2010) Соотношение корпоративной и академической культур современном университете. Вестн. Тамбовского гос.ун-та. Вып. 10 (9). с. 179-184.

Ромакін В.В. (2010) Мотивації, переконання та поведінка українських і американських студентів бакалаврату щодо норм академічної культури. Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили. Педагогіка. Вип. 123. Т. 136. с. 34-41.

Стеченко О. В. (2016) Проблема академічної чесності в навчальному процесі та науці: досвід Національного медичного університету імені О. О. Богомольця. №3. С. 93-98. URL: https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/med_osvita/article/download/6921/pdf

Хоружий Г.Ф. (2012) Академічна культура: цінності та принципи вищої освіти. Тернопіль: Навчальна книга. Богдан. 320 с.

Цокур О.С. (2009) «Кодекс честі» в системі вищої освіти США. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія «Педагогічні науки». Черкаси. Вип. 150. С. 57–62.

Фініков Т.В. (2016) Академічна доброчесність: глобальний контекст та національна потреба. Академічна чесність як основа сталого розвитку університету. Київ, С. 9-36. URL: http://www.edupolicy.org.ua/_dx/assets/images/Kniga160514_web.pdf

Яновська С., Туренко Р., Шаповал Ю. (2017) Psychological features of seniors with subjectively different levels of academic integrity. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Психологія», (61), с. 33-38.

Опубліковано
2019-04-10
Як цитувати
Pak, I. (2019). Основні форми академічного шахрайства в навчальних практиках українського студентства. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи», 41(-), 62-66. https://doi.org/10.26565/2227-6521-2018-41-10
Розділ
Дослідження проблем освіти та молоді