Електронна демократія в Україні: інституційний аналіз

  • Viktor Savka Національний університет «Львівська політехніка», 12, вул. С. Бандери Львів, 79013, Україна, savka123@ukr.net https://orcid.org/0000-0002-1751-7562
  • Romana Myshok Інститут гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська Політехнка», 12, вул. С. Бандери, Львів, 79013, Україна, romanamyshok@ukr.net
Ключові слова: демократія, електронна демократія, соціальна інституція, соціальний інститут, інституалізація

Анотація

У статті акцентується увага на розходженнях при трактуванні основних термінів інституційної теорії – «соціальна інституція / social institution» та «соціальний інститут/social institute» у мові української та світової соціології. Відповідно до вимог методології соціологічної науки (системне розуміння всіх соціальних феноменів) та етимології зазначених термінів соціальні інституції визначаються як збалансовані системи інститутів-компонентів. Підкреслюється, що електронна демократія (е-демократія/e-democracy) є відносно автономним інститутом, який входить до структури інституції демократії. В руслі такого підходу інститут електронної демократії  розглядається як складова частина соціальної інституції демократії, яка виникає в процесі модернізації інституції, її пристосування до вимог сучасного компютеризованого суспільства і виконує певні функції та часткові завдання в системі суспільного призначення інституції демократії в цілому. Зазначається, що становлення е-демократії виступає не лише формальною ознакою модифікації інституції, але одночасно є якісною зміною в ній, істотною трансформацією сутнісного наповнення інституції. Це сприяє ефективнішому досягненню основного призначення демократії: розширенню участі громадян у прийнятті владних рішень, а отже, стимулює формування громадянського суспільства в сучасних умовах. Водночас електронна демократія в Україні, перебуваючи на ранній стадії інституційного розвитку, є достатньо уразливою, а отже, породжує низку проблем та загроз для самої інституції демократії та сучасного суспільства в цілому. Вони пов’язані передусім із недостатньою доступністю для громадян цього інструменту (соціокультурний вимір проблеми), складністю ефективного захисту каналів поширення інформації (технічна сторона проблеми) та протидії наслідкам несанкціонованого втручання у перебіг та спрямованість демократичних процедур (соціотехнічний вимір проблеми), а отже, вимагають належного реагування суспільства на ці загрози.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Viktor Savka, Національний університет «Львівська політехніка», 12, вул. С. Бандери Львів, 79013, Україна, savka123@ukr.net

кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології та соціальної роботи

Romana Myshok, Інститут гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська Політехнка», 12, вул. С. Бандери, Львів, 79013, Україна, romanamyshok@ukr.net

студентка IІ курсу магістратури

Посилання

Норт Д. Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки / пер. з англ. І. Дзюб. К. : Основи, 2000. 198с.

Матусевич В. Соціальний інститут: функції, генезис, структура. Соціологія : теорія, методи, маркетинг. 2004. №4. С. 43-56.

Оссовський В. Соціальна організація та соціальна інституція. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 1998. № 3. С. 131-148; Оссовський В. Соціальна організація та соціальна інституція. Соціологія: навч. посіб. / ред. С. О. Макеєв. К.: Укр. енцикл. ім. М. П. Бажана, 1999. С.136-152.

Иншаков О. В. Экономические институты и институции: к вопросу о типологии и классификации. Социологические исследования. М.: 2003. №9. C. 42-51.

Кармазіна М., Шурбована О. «Інститут» та «інституція» : проблема розрізнення понять. Політичний менеджмент. 2006. № 4 (19). С. 10–19.

Катигробова О. В. Інституційні зміни як основа подолання суперечностей інноваційного розвитку. Інвестиції : практика та досвід. 2013. №13. С. 32-35. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2013_13_9

Гриценко В. В. Сутність і категоріальна відмінність понять «інститут» та «інституція». URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Vdnuet/econ/2009_4/6.pdf.

Савка В. Є. Соціальний інститут/соціальна інституція : спроба термінологічного розмежування та визначення. Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : зб. наук. праць. Харків: ВЦ ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2009. Вип. 15. С. 158-162.

Щепаньский Я. Элементарные понятия социологии / пер. с пол. М. М. Гуренко. М.: Издательство «Прогресс», 1969. 240 с.

Про схвалення Концепції розвитку електронної демократії в Україні та плану заходів щодо її реалізації : Закон України від 08.11.17 р. № 797-р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/797-2017-%D1%80/page

Плахта Д. Iнструмент е-демократії. День. 2016. 30 серпня (№153). К. : День. URL: https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/instrument-e-demokratiyi

Томкова Й., Хуткий Д. Аналітичні записки з ефективного е-урядування. Випуск №2: Втілення е-демократії : Спектр інструментів та варіанти вибору. К., 2017. 10 с.

Оцінка медичної сфери в Україні. Грудень 2017. Соціологічна група «Рейтинг». 44с. URL: http://ratinggroup.ua/files/ratinggroup/reg_files/rg_report_healthcare_112017_press.pdf

Головаха Е. Панина Н. Основные этапы и тенденции трансформации украинского общества : от перестройки до «оранжевой революции». Социология: теория, методы, маркетинг. 2006. №3. С. 32-51.

United Nations. United Nations E-government Survey 2018. 2018. 300 с. – URL: https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2018-Survey/E-Government%20Survey%202018_FINAL%20for%20web.pdf

Опубліковано
2019-04-10
Як цитувати
Savka, V., & Myshok, R. (2019). Електронна демократія в Україні: інституційний аналіз. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи», 41(-), 35-41. https://doi.org/10.26565/2227-6521-2018-41-06
Розділ
Емпіричні дослідження сучасного суспільства