Поняття «насильство» в соціологічному дискурсі: критична традиція

  • Dmytro Boiko Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 4, м. Свободи, Харків, 61022, Україна, dmitry.n.boyko@gmail.com https://orcid.org/0000-0003-3425-8555
Ключові слова: насильство, символічне насильство, соціологія насильства, критична соціологія

Анотація

У статті здійснюється аналіз соціологічної рефлексії феномену насильства з точки зору її концептуального і світоглядного різноманіття. Наводиться класифікація підходів до вивчення насильства в соціології, побудована з огляду на співвідношення насильства та соціальності: були виокремлені апологетична та критична традиції в соціологічному дискурсі насильства. При цьому автором акцентується увага на процесі проблематизації символічного насильства у критичній традиції соціологічного теоретизування. У контексті цієї традиції детально розглядаються концепції К. Маркса та Ф. Енгельса, А. Грамші, Н. Еліаса та М. Фуко з точки зору їхнього внеску в розвиток соціології насильства. Автор розкриває те, як у фарватері критичної традиції розвивається ідея про складність та багатовимірнсть природи насильства, що виключає можливість зведення його лише до фізичного, тому постає необхідність виділення й інших видів та форм насильства – символічного, психологічного, структурного тощо; у статті основна увага зосереджена на підвалинах концепту символічного насильства. Формулюється висновок про те, що у понятті «символічне насильство» поєднується цілий пласт критичних гносеологічних конструктів, як-от «панування», «відчуження», «експлуатація», «гегемонія», «боротьба», «істеблішмент та аутсайдери» та інші. Критичний потенціал поняття «символічне насильство» вбачається, по-перше, у можливості деконструкції очевидного та повсякденного з метою пошуку втілення у ньому владних відносин, по-друге, у виділенні інтересів певної групи людей у звичних та рутинних відносинах підпорядкування та панування, сконцентрованих у структурах повсякденності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Dmytro Boiko, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 4, м. Свободи, Харків, 61022, Україна, dmitry.n.boyko@gmail.com

старший викладач кафедри політичної соціології соціологічного факультету

Посилання

Бойко Д., Цымбалюк В. Символическое насилие: концептуализация и операционализация понятия. Соціологія у (пост)сучасності. Збірник тез доповідей ХІІІ Всеукраїнської наукової конференції студентів та аспірантів (м. Харків, 23-24 квітня 2015 р.). Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. С. 19-21.

Бойко Д. Н. Символическое насилие как объект социологического исследования: категоризация и операционализация. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи», 2017. №37. Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. С. 91-95.

Гегель Г. В. Ф. Феноменология духа. М.: Наука, 2000. 495 с.

Голиков А. С. Норберт Елиас в знаниевом дизайне: возможности исследования социального. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи», 2016 р. №36 С. 27-36.

Грамши А. Избранные произведения / пер. с итал.; под общ. ред. И. В. Григорьевой и др.; вступит. статья Г. П Смирнова; примеч. И. В. Григорьевой, К. Ф. Мизиано. М.: Политиздат, 1980. 422 с.

Маркс К., Энгельс Ф. Капитал. Сочинения в 23-т. М.: Государственное издательство политической литературы, 1960. Т.1. 900 с.

Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология. Сочинения в 3-х т. М.: Государственное издательство политической литературы, 1947. Т.1. С. 9-454.

Миронов В. В. Философия: Учебник для вузов М.: Инфра-М, 2005. 673 с.

Скирбекк Г., Гилье Н.. История философии / пер с англ. В. И. Кузнецова, под ред. С. Б. Крымского. М.: ВЛАДОС, 2003. 800 с.

Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности / пер. с франц., комм. и послесл. С. Табачниковой. М.: Касталь, 1996. 448 с.

Фуко М. Интеллектуал и власть: Избранны политически статьи, выступления и интервь / пер. с франц. Б. М. Скуратов под общ. ред. В. П. Большакова. М.: Праксис, 2006. 320 с.

Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы / пер. с фр. М.: Ad Marginem, 1999. 480 с.

Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. Маркс К., Энгельс Ф. Избранные произведения. В 3-х т. Т. 3. М.: Политиздат, 1986. C. 28-178.

Elias N., John L. Scotson The Established and the Outsider. NY: SAGE, 1994 199 p.

Опубліковано
2019-04-09
Як цитувати
Boiko, D. (2019). Поняття «насильство» в соціологічному дискурсі: критична традиція. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи», 41(-), 23-28. https://doi.org/10.26565/2227-6521-2018-41-04
Розділ
Теоретико-методологічні проблеми соціології