Суперечності практик споживання як джерело соціальної напруженості в публічному просторі сучасних суспільств: соціологічні інтерпретації

  • Viktoria Lapina Київський національний університет імені Тараса Шевченка 58, вул. Володимирська, Київ, 01601, Україна, v.lapina39@ukr.net https://orcid.org/0000-0002-1071-2971
Ключові слова: глобалізація, споживання, соціальна напруженість, публічний простір, моделі споживання, культура споживання, глобальна ідеологія споживання, консьюмеризм, медіа, реклама

Анотація

У статті аргументована теоретична та практична значущість соціологічного розуміння суперечностей практик споживання як специфічного джерела соціальної напруженості в сучасному публічному просторі економічних, політичних та соціокультурних комунікацій. Підкреслено, що на сучасному етапі глобальних та регіональних суспільних трансформацій споживання відіграє все більш важливу роль у формуванні ціннісних орієнтацій населення і стає предметом наукових дискусій як в Україні так і за її межами. Окрема увага приділена ситуації концептуальної невизначеності феноменальних та процесуальних ознак поняття «споживання», що обумовлено суттєвими змінами традиційних уявлень про споживання як одного з найважливіших ідентифікаційних критеріїв соціальної диференціації суспільства. Наведено докази доцільності наукового розуміння споживання як фундаментального цивілізаційного транскультурного чинника забезпечення організації та технологічного розвитку сучасних виробничих систем, ефективного ресурсного обміну між індивідуальними та колективними суб’єктами суспільного життя. Констатовано, що в умовах інтенсивного глобального ресурсного обміну, спричиненого діяльністю ТНК та процесами глобального переміщення людей, формується та зростає соціальний вплив нових дисфункціональних проявів споживання в публічному просторі сучасних суспільств. Ці прояви зумовлені процесами реальної конкуренції різних моделей споживання, посиленого маніпулятивним впливом ЗМІ та реклами як технологічних засобів трансляції цінностей ідеології консьюмеризму та стандартів елітарного споживання, не беручи до уваги існуючі глибокі соціально-економічні нерівності у практиках споживання індивідів та соціальних груп. Також запропонована наукова стратегія розуміння та вивчення дисфункціональних проявів практик споживання як специфічних джерел соціальної напруженості з метою розробки ефективних управлінських технологій гуманізації суспільного життя.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Viktoria Lapina, Київський національний університет імені Тараса Шевченка 58, вул. Володимирська, Київ, 01601, Україна, v.lapina39@ukr.net

кандидат соціологічних наук, старший науковий співробітник науково-дослідної частини, факультету соціології

Посилання

The consumer society / edited by Neva R. Goodwin, Frank Ackerman, and David Kiron. Washington, D.C. : Island Press, 1997. 385 p.

Потребление. Большой толковый социиологический словарь (Collins). Том 2 (П-Я). пер с англ. М.: Вече, АС Т, 2001. 528 с.

Тарасенко В. И. Социология потребления: методологические проблемы. К.: Наукова думка. 1993. 165 с.

Пилипенко В. Є. Українська соціологія сьогодні: дослідження основних сфер життєдіяльності суспільства: Монографія. Л.:ЗУКЦ, 2012. 326 с.

Лапіна В. Глобалізація моделі надмірного споживання як джерело соціальної напруженості та нових соціальних конфліктів. ІІІ Конгрес САУ «Нові нерівності – нові конфлікти: шляхи подолання». Наук. Вид. : Харків, 12-13 жовтня 2017 року. С. 59-61.

Лапіна В. В. Дисфункціональний вплив рекламно-інформаційної діяльності в сучасному європейському просторі: правові та соціальні чинники. Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти: зб. наук. пр. Вип.2. М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. Нац. Ун-т культури ї мистецтв. Київ: Вид. центр КНУКіМ 2018. С. 205-215.

Lapina V. The archetype of consumption and its contradictions in the contemporary european space of economic and social interactions. Public management: collection. No 4 (14) June 2018 (Special edition). Kyiv : ДП “Видавничий дім «Персонал», 2018. С. 159-170.

Бурдье П. Социолог под вопросом. Cоциология под вопросом . Социальные науки в постстктуралисткой персперктиве. Альманах Российско-франзузского центра социологии и философии Института с оциологии РАН. М.: Праксис, Ин-т эксперимент. социологии 2005. С.125-148.

Бурдье П. Различение: социальная критика суждения; пер. О. И. Кирчик. Экономическая социология электронный журнал Том 6. №3. Май 2005. С. 25-49 URL: https://ecsoc.hse.ru/data/2011/12/08/1208204931/ecsoc_t6_n3.pdf (дата звернення: 9.10.2018).

Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры. М.: Республика, 2006. 269 с.

Бодрийяр Ж. К критике политической экономии знака. / пер. с фр. Д. Кралечкина. М. : Академический проект, 2007. 335с .

Ritzer George: The McDonaldization of Society. Thousand Oaks: Pine Forge Press, 1993. Ritzer George: Expressing America. A Critique of the Global Credit Card Society. Thousand Oaks: Pine Forge Press, 1995. P. 221-226.

Джеймісон Ф. Постмодернізм, або Логіка культури пізнього капіталізму; прер. з англ. П.Дениска. К.: «Курс». 2008. 504с.

Маклюэн М. Понимание Медиа: Внешние расширения человека. М., Жуковский: «КАНОН-пресс-Ц», «Кучково поле», 2003. 464 с.

Больц Н. Азбука медия. М. : Европа, 2011. 136 с.

Опубліковано
2019-04-09
Як цитувати
Lapina, V. (2019). Суперечності практик споживання як джерело соціальної напруженості в публічному просторі сучасних суспільств: соціологічні інтерпретації. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи», 41(-), 11-16. https://doi.org/10.26565/2227-6521-2018-41-02
Розділ
Теоретико-методологічні проблеми соціології