Формування професійних компетентностей майбутніх вчителів біології у процесі викладання курсу «Структурна ботаніка»

  • Ольга Олександрівна Авксентьєва Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
  • Юлія Юріївна Юхно Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: студенти – майбутні вчителі біології, навчальна дисципліна «Структурна ботаніка», загальні та професійні компетентності

Анотація

Проаналізовано формування загальних та професійних компетентностей майбутніх вчителів біології у процесі викладання курсу «Структурна ботаніка», а також різні форми, методи та прийоми формування професійних компетентностей. Наведено конкретні приклади їхнього формування у разі засвоєння студентами теоретичного змісту курсу, міжпредметних звʼязків навчальної дисципліни, лабораторного практикуму, навичок мікротехніки, проєктного навчання під час виконання ІНДЗ, роботи в межах дистанційного курсу, особливостей підготовки до роботи майбутніх вчителів біології з обдарованою молоддю, методичних засад роботи із забезпечення матеріальної бази школи для створення ботанічного кабінету, основи роботи з популяризації знань з біології рослин тощо. Обговорюються питання формування професійних компетентностей для підготовки вчителів біології в умовах модернізації сучасної школи.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Авксентьева О. А. Особенности организации процесса обучения студентов-биологов по курсу «Анатомия растений» в системе дистанционного образования / О. А. Авксентьева, Ю. Ю. Юхно // Проблеми сучасної освіти : зб. наук.-метод. пр. : в 2 ч. Ч. 2. – Харків, 2014. – Вип. 5. – С. 86–93.

Авксентьєва О. О. Популяризація знань з біології рослин в роботі викладачів кафедри фізіології і біохімії рослин та мікроорганізмів Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна / О. О. Авксентьєва, В. В. Шулік // Фізіологія рослин у системі сучасних біологічних знань та наук : матеріали ІІ-го наук.-метод. інтернет-семінару (м. Харків, Україна, 14 грудня 2016 року). – Харків, 2017. – С. 54–56.

Генкал С. Формування професійно-педагогічної компетентності майбутніх учителів біології / С. Генкал // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2018. – № 9 (83). – С. 208–216.

Концептуальні засади реформування середньої школи. Нова українська школа. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mon/gov/ua/education/ /zagalnaserednya/ua-sch2016/konczepcziya.html.

Ліневич К. А. Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів біології до роботи з обдарованими учнями основної школи : автореф. дис… канд. пед. Наук : 13.00.04 / К. А. Ліневич. – Черкаси, 2009. – 23 с.

Мельниченко Р. К. Теоретичні засади формування професійної компетентності вчителя біології профільної школи / Р. К. Мельниченко // Наукові записки Бердян. держ. пед. ун-ту. Сер. : Педагогічні науки. – 2017. – Вип. 3. – С. 193–200.

Освітньо-професійна програма «Середня освіта (біологія та здоровʼя людини)» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.univer.kharkov.ua/proekt/b-serosv.pdf.

Робоча програма курсу «Стурктурна ботаніка» [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://plantphysiol-bio.univer.kharkov.ua/materials/Plant_anatomy_SerOsv_program.pdf.

Тимчасовий стандарт вищої освіти україни. Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти. Предметна спеціальність 014.05 Середня освіта (Біологія та здоровʼя людини) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.univer.kharkov.ua/proekt/b-tsvo-serosv.pdf.

Key Competences for Lifelong Learning. A European Reference Framework [Electronic resource] – Brussels : European Commission, 2005. – Mode access : http://ec.europa.eu/ education/policies/2010/doc/basicframe.pdf.

Опубліковано
2020-12-28
Як цитувати
Авксентьєва, О. О., & Юхно, Ю. Ю. (2020). Формування професійних компетентностей майбутніх вчителів біології у процесі викладання курсу «Структурна ботаніка» . Проблеми сучасної освіти, (11), 171-179. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/issuesedu/article/view/17676