Дефініційні проблеми термінології у сфері кібербезпеки і кібероборони та шляхи їх вирішення

  • Сергій Вдовенко Національний університет оборони України імені Івана Черняховського
  • Юрій Даник Національний університет оборони України імені Івана Черняховського
  • Сергій Фараон Національний університет оборони України імені Івана Черняховського
Ключові слова: кібератака, кібербезпека, кібервплив, кіберконфлікт, кіберпростір, кіберзахист, кіберзагроза, кіберзброя

Анотація

На підставі аналізу термінології сфери кібербезпеки та кібероборони, національних інтересів України в кіберпросторі та з урахуванням досвіду провідних країн світу, у статті розглянуті концептуальні підходи щодо врегулювання нормативно-правового поля і термінологічних систем національного сектору кібербезпеки та кібероборони держави.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

Сергій Вдовенко, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

Доцент кафедри зв'язку та автоматизованих систем управління

Юрій Даник, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

Доктор технічних наук, професор

Сергій Фараон, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

Ад'юнкт

Посилання

Warsaw Summit Communiqué. Issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in Warsaw 8-9 July 2016. URL:https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_133169.htm

Стратегія національної безпеки України, затверджена Указом Президента України від 26.05.2015 № 287/2015. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/287/2015

Keith A. Statement for the Record, Commander, US Cyber Command: House Armed Services Committee Statement. (Washington, DC. 23 September 2010). URL:https://www.govinfo.gov/content/pkg/CHRG-111hhrg62397/pdf/CHRG-111hhrg62397.pdf

Баранов О.А. Про тлумачення та визначення поняття “кібербезпека“. Правова інформатика. 2014 .№ 2(42). С. 54 – 62.

Бурячок В. Л. Основи формування державної системи кібернетичної безпеки: монографія. Київ: НАУ, 2013. 432 с.

Бурячок В.Л. Кібернетична безпека – головний фактор сталого розвитку сучасного інформаційного суспільства. Сучасна спеціальна техніка: зб. наук. праць. 2011. № 3 (26). С. 104 – 114.

Інформаційна на кіберберзпека: соціотехнічний аспект / Бурячок В. Л., Толубко В. Б., Хорошко В. О., Толюпа С. В. Київ: ДУТ, 2015. 288 с.

Бурячок В. Л., Гулак Г. М., Дорошко В. О. Завдання, форми та способи ведення воєн у кібернетичному просторі. Наука і оборона. 2011. № 3. С. 35 – 42.

Грицюк Ю.І. Кіберінтервенція та кібербезпека України: проблеми та перспективи їх подолання. Науковий вісник НЛТУ України. 2016. Вип. 26.8. URL:http://nltu.edu.ua/nv/Archive/2016/26_8/52.pdf

Грищук Р.В., Даник Ю.Г. Основи кібернетичної безпеки: монографія. Житомир: ЖНАЕУ, 2016. 636 с.

Дубов Д.В., Ожеван М.А. Кібербезпека: світові тенденції та виклики для України. Київ: Вид-во НІСД, 2011. 30 с.

Дубов Д.В. Стратегічні аспекти кібербезпеки України. Стратегічні пріоритети: наук.-аналіт. щокварт. збірник Національного ін-ту стратегічних досліджень. 2013. № 4 (29). С. 119–126.

Дубов Д. В. Кіберпростір як новий вимір геополітичного суперництва: монографія. Київ: НІСД, 2014. 328 с. URL: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/Dubov_mon-89e8e.pdf

Лук'янчук Р.В. Державна політика у сфері забезпечення кібернетичної безпеки в умовах проведення антитерористичної операції. Вісник НАДУ: зб. наук. праць. 2015. Вип. 3. С. 110 – 116.

Лук’янчук Р. В. Деякі питання реформування системи державного управління у сфері забезпечення кібернетичної безпеки: сучасний погляд. Вісник НАДУ: зб. наук. праць. 2013. Вип. 2. С. 81 – 92.

Петров В.В. Щодо формування національної системи кібербезпеки України. Стратегічні пріоритети: наук.-аналіт. щокварт. збірник Національного ін-ту стратегічних досліджень. 2013. № 4 (29). С. 127–130.

Шеломенцев В.П. Правове забезпечення системи кібернетичної безпеки України та основні напрями її удосконалення. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика): зб. наук. праць. 2012. № 1(27). С. 312 – 320.

Яцишин М. Ю. Міжнародно-правова протидія кібервійнам. Збірник праць Національного авіаційного університету. 2015. № 1. С. 67 – 71.

Вдовенко С.Г., Даник Ю.Г. Концептуальні напрями комплексного вирішення проблеми захисту інформації в системі скритого управління Збройних сил. Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. 2017. № 2(29). С. 98 – 106.

Вдовенко С.Г., Даник Ю.Г. Концептуальні напрямки комплексного вирішення проблеми захисту від несанкціонованого доступу в складних системах спеціального призначення. URL: http://epsi.vntu.edu.ua/uploads/2017/61-f1s0m4m1jhvk8ix2vjd81nyxuzb1i3q9.pdf

Kosenkov A. Cyber Conflicts as a New Global Threat file. URL: futureinternet-08-00045.pdf

Andress J., Winterfeld S., Rogers R. Cyber warfare: Techniques, tactics and tools for security practitioners. Amsterdam : Syngress/Elsevier, 2011. 289 p.

The Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber Warfare 2.0. Tallinn 2016. URL: http://csef.ru/media/articles/3990/3990.pdf

Стратегія національної безпеки України, затверджена Указом Президента України від 26.05.2015 № 287/2015. Урядовий кур’єр. 2015. № 95. URL: http://zakon.rada.gov.ua/287/2015

Концепція розвитку сектору безпеки і оборони України, затверджена Указом Президента України від 14.03.2016 №92/2016. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/92/2016

Стратегія кібербезпеки України, затверджена Указом Президента України від 15.03.2016 № 96. Офіційний вісник України. 2016. № 23.

Стратегічний оборонний бюлетень України, введений в дію Указом Президента України від 06.06.2016 № 240/2016 URL: https://www.president.gov.ua/documents/2402016-20137

План дій щодо впровадження оборонної реформи у 2016 - 2020 роках (дорожня карта оборонної реформи), затверджений Міністром оборони України 15.08.2016. URL: http://www.mil.gov.ua/diyalnist/reformi-ta-planuvannya-u-sferi-oboroni/22082016-04.html; http://www.mil.gov.ua/content/tenders/Plan_2208.pdf

Putin’s asymmetric assault on democracy in Russia and Europe: implications for U.S. National security a minority staff report prepared for the use of the committee on foreign relations United States Senate one hundred fifteenth congress second session January 10, 2018. URL: http://www.gpoaccess.gov/congress/index.html

DOD. Joint Publication 3-12, Cyberspace Operations, 8 June 2018. URL: https://fas.org/irp/doddir/dod/jp3_12.pdf

Statement by lieutenant general Paul M. Nakasone Commander, United States Army Cyber Command before the Subcommittee on Cybersecurity Committee on Armed Services United States Senate second session, 115th congress May 23, 2017. URL: https://www.armed-services.senate.gov/imo/media/doc/Nakasone_05-23-17.pdf

DOD Dictionary of Military and Associated Terms. As of January 2019. URL: https://www.jcs.mil/Portals/36/Documents/ Doc-trine/pubs/dictionary.pdf

Мазулевський О.В., Вдовенко С.Г. Огляд підходів дій кібернетичних сил держав світу. Перспективи розвитку озброєння і техніки сухопутних військ: збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції. Львів: НАСВ, 2018.С.220. URL: http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/7088/1/17-18-05-2018_zb_tez_dop.pdf

Рекомендация МСЭ-Т X.1205. Обзор кибербезопасности. Женева: МСЕ, 2010. С. 55. URL: www.itu.int/ITU-T/recommendations/rec.aspx?rec=9136&lang=ru

Закон України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» № 2163-VIII від 5 жовтня 2017 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-19

Secretary of State Hillary Rodham Clinton On the Release of President Obama Administration's International Strategy for Cyberspace. May 16, 2011. URL: http://www.state. gov/secretary/rm/2011/05/163523.htm

ITU Global Cybersecurity Agenda (GCA) A Framework for International Cooperation in Cybersecurity. URL: https://www.intgovforum.org/Substantive_2nd_IGF/ITU_GCA_E.pdf

International Strategy For Cyberspace: Prosperity, Security and Openness in a Networked World. Washington DC: The White House, May 2011. URL: http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/rss_viewer/internationalstrategy_ cyberspace.pdf

Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах: Закон України. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

Стратегія національної безпеки України, затверджена Указом Президента України від 12.02.2007 № 105/2007 в редакції Указу Президента України від 8.06.2012 року № 389/2012 . URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/105/2007

Рекомендації міжнародного союзу електрозв’язку. МСЕ-Т.Сер.Х.1208. Мережі передачі даних, взаємозв’язок відкритих мереж та безпека. Безпека кіберпростору – кібербезпека. 2014 р. ISO/IEC 27000. URL: https://www.itu.int/itu-t/recommendations/rec.aspx?rec=11950&lang=ru

Кібербезпека: українські реалії. URL: http://timeua.info/post/oborona-i-bezopasnost/k-berbezpeka-ukra-ns-k--real--07454.html

Конституція України. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254

Про Збройні Сили України: Закон України від 6 грудня 1991 року N 1934-XII (зі змінами). URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1934-12

Про оборону України: Закон України станом на 01.07.2018 р., затверджений ВР України від 06.12.1991, № 1932 XII . URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1932-12

Новейший философский словарь. URL:https://www.google.com/search?q=chrome.69i57.9536j0j8&sourceid=chrome&ie= UTF-8

Васенко Л.А., Дубічинський В.В., Кримець О.М. Фахова українська мова: Навч. посібник. Київ: Центр навчальної літе-ратури, 2008. 272 с. URL: http://uchebniks.com/book/277-faxova-ukrayinska-mova-navchalnij-posibnik-vasenko-la/23-vimogi-do-terminiv.html

Опубліковано
2019-06-19
Цитовано
Як цитувати
Вдовенко, С., Даник, Ю., & Фараон, С. (2019). Дефініційні проблеми термінології у сфері кібербезпеки і кібероборони та шляхи їх вирішення. Комп’ютерні науки та кібербезпека, (1), 18-30. https://doi.org/10.26565/2519-2310-2019-1-02
Номер
Розділ
Статті