ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УЧНІВ В УМОВАХ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ

  • Т. О. Богомаз
Ключові слова: здоров’язберігаюча педагогіка, репрезентативні системи, психофізіологічні особливості, кінестетики, візуали, аудіали, засвоєння знань

Анотація

У статті обговорюється, що неправильно застосовані або невірні педагогічні технології є причиною низького рівня пізнавальної активності, недостатньої мотивації до навчальної діяльності, нестійкої емоційної сфери, підвищеного рівня тривожності. Здоров’язберігаюча педагогіка ставить на перше місце здоров’я серед інших напрямків виховної роботи школи, зобов’язуючи педагогів використовувати здоров’язберігаючі технології, щоб отримання учнями освіти відбувалося без шкоди для їхнього здоров’я. І саме репрезентативні системи є центром взаємодії оточуючого світу і підсвідомості людини, є способом сприйняття людиною інформації, тому провідною метою здоров’язберігаючої педагогіки є знайти оптимальні методики представлення інформації та швидкого її запам’ятовування для кожної репрезентативної системи. Також у статті розглянуто відношення зарубіжних та вітчизняних дослідників до психофізіологічних особливостей сприйняття інформації учнями та методи визначення провідної репрезентативної системи.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Ананьев В. А. Особенности дискретного типа личности в этиопатогенезе психосоматических расстройств // Вестник психотерапии. – СПб., 2003. – № 10. – С. 45–54.

Веккер Л. М. Психика и реальность: единая теория психических процессов. – М. : Смысл, 1998. – 685 с.

Вопнерук Е. А. Взаимосвязь обучаемости с ведущей репрезентативной системой / Е. А. Вопнерук, A. C. Зайкова, A. C. Ильичёва. – Урал, Психологический вестник УрГУ, – 2005. – № 5

Гаврилова А. В. Обучение аудированию иноязычной речи в условиях неязыкового вуза на материале английского языка : дис. канд. : 13.00.02 / Гаврилова А. В. – Санкт-Петербург, 2006. – 182 с.

Гончаренко М. С. Валеологічна гармонізація стану здоров’ядітей у шкільному процесі / М. С. Гончаренко, Г. М. Іванова // Валеошкола : Освіта і здоров’я. – 1997. – № 2. С.23–28.

Гончаренко М. С. Валеологічна гармонізація стану здоров’ядітей у шкільному процесі / М. С. Гончаренко, Г. М. Іванова // Валеошкола : Освіта і здоров’я. – 1997. – № 2. С.23–28.

Гриндер М. Исправление школьного конвейера или НЛП в педагогике. – М. : Hезависимая ассоциация психологов–практиков, 1995. – 84 с.

Заїка Є. В. Шляхи оптимізації пізнавальної діяльності студентів і школярів: навчальний посібник для студентів, викладачів, практичних психологів / Є. В. Заїка, І. О. Зуєв. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, – 2011. – 195 с

Зимняя И. А. Педагогическая психология : учебник для вузов ; [Издание второе, дополненное, исправленное и переработанное]. – М. : Издательская корпорация «Логос», 2000. – 384 с.

Зуев И. О. Учебные стили. Экспресс – методика и рекомендации педагогам / И. О. Зуев // Практична психологія та соціальна робота. – 2002. – № 6. – С. 16–20.

Ковалев С. В. Исцеление с помощью НЛП / С. В. Ковалев. – М. : КСП+, 1999. – 569 с.
11. О’Коннор Дж. Введение в НЛП / Д. Коннор, Дж. Сеймор. – Челябинск : Пеленг, – 1997. – 425 с.

Кораева О. В. Об использовании примов нейро-линвистического программирования при обучении иностранному языку / О. В. Кораева // Вестник Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина. – 2012.

Параева Н. Б. Обучение аудированию аутентичных текстов на немецком языке учащихся VII класса средней школы : дис. канд. : 13.00.02 / Параева Н. Б. – Санкт-Петербург, 2001. – 224 с.

Столяренко Л. Д. Основы психологии. Практикум / Л. Д. Столяренко. – М., 2006. – 704 с.

Фуллер Ч. Подберите ключ к обучениюсвоегоребенка / Ч. Фуллер. – М. : Попурри, 1998.

Холодная М. А. Психология интеллекта: парадоксы исследования / М. А. Холодная. – СПб., М. : 2002. – 264 с.

Цубер Е. Н. Взаимосвязь репрезентативных систем и уровня развития детей среднего и старшего дошкольного возраста Весці БДПУ Е. Н. Цубер – 2013. – С.19–23.

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nlp.ee/t/1154 – testnaopredvedsistvospr– №1.

.
Опубліковано
2017-04-28
Як цитувати
Богомаз, Т. (2017). ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УЧНІВ В УМОВАХ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Валеологія: сучасність і майбутнє», 21, 114-121. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/valeology/article/view/8532