EVALUATION OF THE LEVEL OF INTERFACE OF PARAMETERS FUNCTIONAL TESTING AND VARIATIONAL PULSEOMETRY OF STUDENTS 17-19 YEARS DURING THE EDUCATIONAL PROCESS PHYSICAL EDUCATION IN HIGHER EDUCATION

  • І. І. Самокиш
Ключові слова: кореляційний аналіз, функціональні резерви, варіаційна пульсометрія, регуляторні механізми, студенти

Анотація

В статті наведені результати кореляційного аналізу показників функціонального тестування зі зміною потужності навантаження за замкненим циклом та варіаційної пульсометрії в різних станах (до, під час та після відповідного функціонального тестування) студентів 17–19 років, установлені достовірні взаємозв’язки різної сили між відповідними параметрами. Показана ступінь впливу механізмів регуляції серцевого ритму на результати функціонального тестування за такими параметрами, як: фізична працездатність, частота серцевих скорочень (ЧСС) протягом навантаження, ефективність регуляції серцевої діяльності, енергетичний рівень. На основі проведеного кореляційного аналізу були отримані нові данні, які відображують функціональні резерви організму студентів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Баевский Р. М. Прогнозирование состояний на грани нормы и патологии / Р. М. Баевский. – М.: Медицина. – 1979. – 295 с.

Баевский Р. М. Оценка адаптационных возможностей организма и риск развития заболеваний / Р. М. Баевский, А.П. Берсенева. – М.: Медицина. – 1997. – 265 с.

Баевский P. M. Анализ вариабельности сердечного ритма в космической медицине / P.M. Баевский // Физиология человека. – 2002. – T.2, №2. – С. 70–74.

Босенко А. И. Выявление функциональных возможностей сердечно-сосудистой и центральной нервной систем у подростков при напряженной мышечной деятельности: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. биол. наук / А. И. Босенко. – Тарту, 1986. – 25 с.

Босенко А. І. Порівняльна характеристика ЗФС мозку підлітків 14–15 років при роботі до відмови та роботі з реверсом / А. І. Босенко // Адаптаційні можливості дітей та молоді. – Одеса, 1998. – С. 25–27.

Босенко А. И. Функциональный контроль гребцов нагрузкой с реверсом в годичном цикле тренировки / А. И. Босенко, И. И. Самокиш, А. Н. Дубинин // Физическая культура и спорт в 21 веке: матер. международной науч. конф. – Волжский, 2008. – С. 65–70.

Волков Л. В. Физические способности детей и подростков / В. М. Волков. – К. : Здоровье, 1981. – 135 с.

Давиденко Д. Н. Методика оценки функциональных резервов организма при использовании нагрузочной пробы по замкнутому циклу изменения мощности / Д. Н. Давиденко, В. П. Андрианов, Г. М. Яковлев, Н. К. Лесной // Пути мобилизации функциональных резервов спортсмена: Сб. науч. тр. – Л.: ГДОИФК, 1984. – С. 35–41.

Давиденко Д. Н. Методика оценки мобилизации функциональных резервов организма по его реакции на дозированную нагрузку / Д. Н. Давиденко // Научно-теоретический журнал »Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта«. – 2011. – № 12 (70). – С. 52–57.

Карпман В. Л. Тестирование в спортивной медицине / В. Л. Карпман, З. Б. Белоцерковский, И. А. Гудков. – М.: Физическая культура и спорт, 1988. – 208 с.

Курзанов А. Н. Функциональные резервы организма / А. Н. Курзанов, Н. В. Заболотских, Д. В. Ковалев. – М.: Издательский дом Академии Естествознания, 2016. – 96 с.

Мозжухин А. С. Физиологические резервы спортсмена / А. С. Мозжухин // лекция. – Л.: ГДОИФК, 1979. – 14 с.

Мозжухин А. С. Роль системы физиологических резервов спортсмена в его адаптации к физическим нагрузкам / А. С. Мозжухин, Д. Н. Давиденко // Физиологические проблемы адаптации. – Тарту, 1984. – С. 84–87.

Самокиш І. І. Нові підходи до виявлення рівня фізичної працездатності дівчаток молодшого шкільного віку / І. І. Самокиш // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – Харків: ХДАДМ, випуск № 3. – 2005. – С. 41–46.

Самокиш І. І. Методика оцінювання навчальних досягнень дівчаток молодшого шкільного віку в процесі занять фізичною культурою: автореф. дис. на здобуття канд. пед. наук.: спец. 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я) / І. І. Самокиш. – Київ, 2011. – 20 с.

Самокиш И. И. Гистерезисный метод выявления функциональных возможностей как критерий оценивания успеваемости по физическому воспитанию в высших учебных заведениях / И. И. Самокиш // Физическое воспитание студентов. – Харьков, 2011. – №4. – С. 71-75.

Самокиш І.І. Оцінювання навчальних досягнень з фізичного виховання у вищих навчальних закладах за допомогою показників велоергометричного тестування / І.І. Самокиш, А.І. Босенко // Науково-практичний журнал ПНЦ НАПН України «Наука і освіта». – Одеса: ПНПУ, 2014. – Вип. №4. – С. 27-32.

Самокиш І. І. Моніторинг фізичної підготовленості студентів перших-других курсів щодо стану регуляторних механізмів серцевого ритму / І. І. Самокиш // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. – Серія: Педагогіка. – Одеса: ПНПУ, 2016. – Вип. 2 (109). – С. 74–78.

Самокиш І. І. Оптимізація навчального процесу фізичного виховання у вищих закладах освіти на основі моніторингу функціональних можливостей студентів / І. І. Самокиш, А. І. Босенко, Г. О. Дишель // Науково-практичний журнал ПНЦ НАПН України «Наука і освіта». – Одеса: ПНПУ, 2016. – Вип. №8. – С. 151–157.

Astrand P., Rodahe R. Textbook of work Physiology. New York: MC Graw Hill, 1970. 614 p.

Brown, L.E. Strength training. L.E. Brown. USA. 2007. 359 р.

Eurofit. European tests of physical fitness. Handbook for the Eurofit tests of Physical Fitness. Committee of experts on sports research. CDDS Strasbourg, 1993. 75 p.

Hope A., Dring C., & Dring J. The College Lifestyle and Attitudinal National (CLAN) Survey. Dublin: Department of Health and Children. Irish Universities Quality Board (2012). 114 p.

Hyatt, Jon-Philippe. Physiological Adaptations. Georgetown University, 2013. 52 p.

Le Boeuf M.K., Le Butler L.F. Fit and active: the West Point physical development program. USA, 2008. 432 р.
Опубліковано
2017-04-28
Як цитувати
Самокиш, І. (2017). EVALUATION OF THE LEVEL OF INTERFACE OF PARAMETERS FUNCTIONAL TESTING AND VARIATIONAL PULSEOMETRY OF STUDENTS 17-19 YEARS DURING THE EDUCATIONAL PROCESS PHYSICAL EDUCATION IN HIGHER EDUCATION. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Валеологія: сучасність і майбутнє», 21, 107-113. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/valeology/article/view/8531