Проблема формування культури здоров’я дітей старшого дошкільного віку

  • О. Л. Пруткова
Ключові слова: діти старшого дошкільного віку; культура здоров’я; валеологічна освіта; валеологічне виховання

Анотація

В статті приведені результати розгляду проблеми формування культури здоров’я дітей старшого дошкільного віку в сім’ї. Автор прийшов до висновку, що проблема формування у дошкільників зорового способу життя представлена широким колом наукових досліджень. В останні десятиліття науковий інтерес до даної тематики посилився, однією із стратегічних ліній наукових пошуків визначено валеологізацію освітнього процесу. Формування основ культури здоров’я дітей, забезпечення якісної та доступної дошкільної освіти, виховання здорової та компетентної особистості є головними пріоритетними напрямками на сучасному етапі національного державотворення.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Алямовская В. Г. Материалы курса «Оздоровительные технологии в дошкольном образовательном учреждении»: инновационный аспект : лекции 1-4 / В. Г. Алямовская. – М. : Педагогический университет «Первое сентября», 2010. – 92 с.

Брехман И. И. Валеология – наука о здоровье / И. И. Брехман. – М. : ФиС, 1990. – 208 с.

Брехман И. И. Валеология – наука о здоровье / И. И. Брехман. – М. : Изд-во «Физкультура и спорт», 2007. – 205 с.

Быкова Н. Г. Формирование культуры здорового образа жизни детей старшего дошкольного возраста в дошкольном образовательном учреждении «открытого» типа : дис. ... канд. пед. наук / Н. Г. Быкова. – Ставрополь, 2005. – 120 с.

Гуров В. Н. Теория и методика социальной работы с семьѐй : монография / В. Н. Гуров. – Ставрополь : Ставропольсервисшкола, 1998, – 232 с.

Денисенко Н., Григоренко Р., Михайленко А. Дітям про здоров’я та особисту безпеку : хрестоматія для дошкільників / Н. Денисенко та ін. – Дніпропетровськ : Ґенеза-Південь, 2007. – 146 с.

Іванашко О. Є. Психологічний аналіз усвідомлення здорового способу життя дітьми дошкільного віку : автореф. дис… канд. психол. наук : 19.00.07 «Методика психологічної роботи» / О. Є. Іванашко. – Рівне, 2001. – 20 с.

Кондратюк С. М. Інтегративний підхід до виховання у молодших школярів здорового способу життя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07 «теорія та методика виховання» / С. М. Кондратюк. – К., 2003. – 22 с.

Кононко О. Л. Субсфера «Я – фізичне», субсфера «Я – психічне» : коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні / О. Л. Кононко // Дошкільне виховання. – 2003. – №11. – С. 3.

Кулачківська С. Є., Ладивір С. О. Я – дошкільник (вікові та індивідуальні аспекти психічного розвитку) / С. Є. Кулачківська, С. О. Ладимір. – К. : Нора-принт, 1996. – 108 с.

Невмержицький О. А. Співпраця з батьками : посібник / О. А. Невмержицький. – К. : «Гнозис», 2005. – 265 с.

Ожегов С. И. Словарь русского языка / С. И. Ожегов. – М. : Советская энциклопедия, 1975. – 846 с.

Петленко В. П., Давиденко Д. Н. Валеология – перспективное научно-педагогическое направление ХХІ века / В. П. Петленко, Д. Н. Давиденко // Теория и практика физической культуры. – 2001. – № 6. – С. 9– 13.

Стельмахович М. Г. Українська родинна педагогіка : навчальний посібник / М. Г. Стельмахович. – К. : ІСДО,1996. – 288 с.

Чумаков Б. Н. Валеология : курс лекций / Б. Н. Чумаков. – М. : Пед. о-во России, 1999. – 405 с.

Юрочкіна С. О. Педагогічні засади валеологічного виховання дітей старшого дошкільного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01. «загальна педагогіка та історія педагогіки» / С. О. Юрочкіна. – К., 1997. – 21 с.
Опубліковано
2018-06-13
Як цитувати
Пруткова, О. (2018). Проблема формування культури здоров’я дітей старшого дошкільного віку. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Валеологія: сучасність і майбутнє», (22), 116-120. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/valeology/article/view/10799