Особистісно-орієнтований підхід до формування здорового стилю життя студенської молоді

  • Т. О. Парфіненко
Ключові слова: здоровий стиль життя; студенти; індивідуальні особливості; рухова активність

Анотація

У статті розглянуто проблеми формування здорового стилю життя студентства з урахуванням особистісно-орієнтованого підходу. Проаналізовано основні аспекти формування здорового стилю життя в контексті психолого-педагогічних досліджень. Визначено зв’язок індивідуальних властивостей особистості зі здоровим стилем життя. На прикладі занять фітнес-аеробікою показано вплив рухової активності на стан здоров’я студентів. За допомогою 8-ми кольорового тесту М. Люшера було встановлено поріг сприйняття зорового аналізатора випробуваного, який характеризує переважання трофотропних або ерготропних тенденцій в рамках вегетативного балансу, що обумовлюють психоемоційну працездатність студентів до та після занять фітнес-аеробікою. За результатами експерименту студентам було надано рекомендації щодо занять фітнес-аеробікою з урахуванням їх індивідуальних особливостей.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Аршавский И. А. Физиологические механизмы и закономерности индивидуального развития / И. А. Аршавский. – М.: Наука, 1982. – 270 с.

Беленов Д. Л. Индивидуальный подход к формированию здорового стиля жизни / Д. Л. Беленов, А. В. Родионов, Е. А Уваров. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://naukarus.com/individualnyypodhod-k-formirovaniyu-zdorovogo-stilya-zhizni

Боровик В. В. Фізичне виховання в педагогічній спадщині Григорія Ващенка / В. В. Боровик, П. І Щербак, С. О Оленченко, М. П Бойко – [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Nzspp/2009_4/statti/39.html

Грибан Г. П. Життєдіяльність та рухова активність студентів: [монографія] / Г. П. Грибан. – Ж.: Рута, 2009. – 594 с.

Диагностика здоровья. Психологический практикум / под ред. Г. С. Никифорова. – СПб.: Речь, 2007. – 950 с.

Ильина Н. Л. Влияние физической культуры на психологическое благополучие человека / Ильина Н.Л. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://bmsi.ru/doc/2f42b7e8-79cd-405a-9553-aef399731bfb

Люшер М. Цветовой тест Люшера / М. Люшер. – СПб.: Сова, М.: ЭКСМО-Пресс, 2002. – 192 с.

Парфіненко Т. О. Формування мотиваційно-ціннісного ставлення студентів до здорового стилю життя / Т. О Парфіненко // Наукові записки. Педагогічні науки / Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2016. – Випуск 129. – С. 155-165.

Пелипейко О. П. Оптимальна рухова активність студентів ВНЗ. / О. П Пелипейко, К. М Смірнов. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Vchdpu/2011_91_1/Pelipe.pdf.

Пирогова Е .А. Влияние физических упражнений на работоспособность и здоровье человека / Е. А. Пирогова, Л. Я Иващенко, Н. П Страшко и др. – К.: Здоровья, 1986. – 152с.

Поліщук Л. М. Стан психічного, фізичного, духовного та соціального здоров’я молоді в Україні / Л. М Поліщук, О. В Устянська, І. М Радаєва: зб. наук. праць / М-во освіти і науки, Харк. нац.. ун-т імені В.Н. Каразіна. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – Вип. 20. – С. 77–82.

Реалізація здорового способу життя – сучасні підходи; [за заг. ред. М. Лук’янченко, Ю. Шкребтія, Е. Болеха, А. Матвєєва] – Дрогобич: Коло, 2005. – С. 124

Стан та чинники здоров’я українських підлітків: [монографія] [Електронний ресурс] / О. М. Балакірєва, Т. В. Бондар, О. Р. Артюх та ін.; за наук. ред. О. М. Балакірєва. – К.: ЮНІСЕФ, Укр. ін-т соц. дослідж. ім. О. Яременка. – К.: “К.І.С.”, 2011. – 172 с. – Режим доступу: https://www.unicef.orgu/kraine/HBSC_Report_2011.pdf

Теорія і методика фізичного виховання: Підручник / [за ред. Т. Ю. Круцевич]. – К. : Олімпійська література, 2008. – Т. 2. – 366 с.

Blair S. N. The Role of Exercise in Medicine. [Electronic resourc] / S. N. Blair. Режим доступу: http://www.slideshare.net/ParveenKumarChadha1/the-role-of-exercise-in-medicine

Leon Arthur S., Norstrom. J. Evidence of the Role of Physical Activity and Cardiorespiratory Fitness in the Prevention of Coronary Heart Disease [Electronic resourc] / Leon Arthur S., Norstrom. J. Режим доступу: http://www.nationalacademyofkinesiology.org/AcuCustom/Sitename/DAM/142/06Leon.pdf
Опубліковано
2018-06-13
Як цитувати
Парфіненко, Т. (2018). Особистісно-орієнтований підхід до формування здорового стилю життя студенської молоді. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Валеологія: сучасність і майбутнє», (22), 70-75. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/valeology/article/view/10790