[1]
V. Moroz, “The Mukachevo Basilian hegumen, historian, and writer Anatolii Kralytskyi’s OSBM (1835–1894) activity for popularizing of Mykola Kostomarov’s heritage”, HoUS, vol. 34, pp. 26-33, Jun. 2022.