(1)
Moroz, V. The Mukachevo Basilian Hegumen, Historian, and Writer Anatolii Kralytskyi’s OSBM (1835–1894) Activity for Popularizing of Mykola Kostomarov’s Heritage. HoUS 2022, 34, 26-33.