Галузь та проблематика

У даному виданні представлені результати теоретичних та емпіричних досліджень сучасного суспільства відомих українських та зарубіжних учених, а також молодих науковців. Акцентовано увагу на актуальних проблемах та перспективах розвитку пострадянської соціології в умовах соціальних невизначеностей.

Вісник Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія методи" є фаховим у галузі соціологічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України № 315 від 16.05.2016 р.).

Постійними рубриками видання є:

  • Теоретико-методологічні проблеми соціології
  • Емпіричні дослідження сучасного суспільства
  • Дослідження проблем освіти та молоді

Процедура рецензування поданих матеріалів триває від 3 до 6 тижнів.

Усі матеріали, крім рецензій та повідомлень інформаційного характеру, підлягають односторонньому сліпому рецензуванню (рецензент знає ім’я автора, автор не знає ім’я рецензента), яке здійснюють члени редколегії – фахівці відповідної галузі. 

Видання практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.  

Процес рецензування

Редакційна політика журналу базується на принципах

- об’єктивності та неупередженості відбору статей;

- високої вимогливості до якості наукових досліджень,

- підтримки нового знання, заохочення самостійних авторських розробок та концептуалізацій;

- колегіальності у прийнятті рішень щодо публікації матеріалу,

- доступності та оперативності у спілкуванні з авторами,

- суворого дотримання авторських і суміжних прав і засудження плагіату,

- врегулювання конфліктних ситуацій та виправлення помилок: редакція журналу готова до опублікування виправлення, уточнення та спростування за необхідності.

- дотримання належного рівня формальних та етичних вимог до підготовки та публікування статей, що подаються до друку.

Норми етичної вимогливості та формальної відповідності пов’язані зі стандартами якості наукових робіт і їх викладення, прийнятими у світовому науковому співтоваристві, зокрема публікаційними принципами Publishing Ethics Resource Kit (PERK), рекомендаціями Elsevier, Комітету з етики публікацій (Committee on Publication Ethics, COPE: http://publicationethics.org/files/Code%20of%20conduct%20for%20publishers%20FINAL_1_0_0.pdf, http://publicationethics.org/files/Code%20of%20Conduct_2.pdf), Етичним кодексом ученого України, а також досвідом роботи зарубіжних та українських професійних співтовариств, наукових організацій, редколегій і редакцій видань. Редакція підтримує ініціативу відкритого доступу (Budapest Open Access Inititive: http://www.budapestopenaccessinitiative.org/). Особливе місце в проведенні редакційної політики займає Кодекс професійної етики соціолога, затверджений Соціологічною асоціацією України 20.05.2004 (http://www.sau.kiev.ua/codex.html)

Усі матеріали, крім рецензій та повідомлень інформаційного характеру, підлягають односторонньому сліпому внутрішньому та зовнішньому рецензуванню (рецензент знає ім’я автора, автор не знає ім’я рецензента), яке здійснюють члени редколегії – фахівці відповідної галузі.

Редакція залишає за собою право редагувати, скорочувати прийняті до опублікування матеріали (без викривлень позиції автора). Відповідальність за достовірність фактів, власних імен, географічних назв, цитат, цифр та інших відомостей несуть автори публікацій.

Редакційна колегія засуджує будь-який плагіат в науковому тексті.

Після опублікування статті в журналі вона розміщується на відповідних електронних ресурсах.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Вимоги до оформлення статей

Стаття, що подається на розгляд повинна містити:

1. Шифр (бібліографічні показники) УДК.

2. Назва статті (великими літерами).

3. Прізвище, ім'я, по батькові автора.

4. Наукове звання, посада, місце роботи автора.

5. ORCID автора

5. Анотації до статті українською, російською та англійською мовою (800 знаків).

6. Ключові слова до статті (українською, російською та англійською мовами).

7. Текст статті.

8. Назва статті, прізвище автора, наукове звання, посада, місце роботи автора українською, російською та англійською мовами.

 При наборі тексту треба дотримуватися наступних вимог:

1. Рисунки та діаграми повинні бути зроблені у додатку до Microsoft Word - Microsoft Graph. Будь ласка, використовуйте для графіків та діаграм кольори від чорно до білого (можна додавати «штриховку» та «узори»).

2. Шрифт - Times New Roman, розмір - 12, інтервал - 1,5

3. Поля -2 см

Перелік літератури подається наприкінці статті у порядку згадування. Посилання наводяться в тексті у квадратних дужках: вказується номер джерела і сторінка, наприклад: [5, с.18].

Бібліографія оформлюється відповідно до Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. Київ, 2016. 16 с. http://akademperiodyka.org.ua/sites/default/files/References_settings_0.pdf

Бібліографія англомовних статей оформлюється згідно Chicago style.

Статті приймаються електронною поштою у текстовому редакторі Microsoft Word.

Обсяг статті 20000-30000 знаків.

Редакція зберігає за собою право скорочувати статті й правити мову статті (без викривлень позиції автора).

До друку прийматимуться лише наукові статті, які мають такі необхідні структурні елементи:

1. Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями.

2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття.

3. Формулювання мети статті.

4. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.

5. Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок в обраному напрямі.

Автори статей несуть відповідальність за достовірність наведених у статті даних, результатів дослідження та обґрунтованість зроблених висновків, а також за порушення авторських прав при використанні зовнішніх матеріалів. Подаючи статтю до редакції, автори тим самим засвідчують, що під час проведення дослідження і підготовки статті вони дотримувались етичних вимог, зокрема Кодексу етики Міжнародної соціологічної асоціації (ISA) (http://www.isa-sociology.org/about/isa_code_of_ethics.htm), Кодексу професійної етики соціолога (САУ) (http://www.sau.kiev.ua/codex.html), а матеріали, які вони подають, є оригінальними і раніше не публікувались.

Матеріали надсилати на адресу: socioedition@karazin.ua

З усіх питань звертатися до Сокурянської Людмили Георгіївни ((057)707-54-90, Остроухової Анни Сергіївни ((057) 707-53-89).

E-mail: socioedition@karazin.ua

Історія журналу

Серія Вісник ХНУ "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" заснована у 1983 році кафедрою соціології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Ідея створення серії належить видатному українському соціологу, засновниці Харківської соціологічної школи професору Олені Олександрівні Якубі, яка стала першим редактором "Віснику". 

Сьогодні збірник складається зі статей вчених і викладачів, аспірантів та студентів не тільки соціологічного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, але й інших вузів України і світу.

Збірник наукових праць Вісник ХНУ серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи» є фаховим виданням з соціології та входить до переліку фахових видань ДАК України.