[1]
I. Kobushko, I. Myroshnychenko, and I. Tenytska, “PROBLEM ASPECTS OF IDENTIFICATION THE FACTORS OF SHADOWING OF ENVIRONMENTAL TAXATION IN UKRAINE”, Soc. ekon., no. 64, pp. 125-136, Dec. 2022.