Merkulova, T., & Martynenko, M. (2023). SOCIOECONOMIC POLICY EVALUATION: PARTISANSHIP AND PARTISAN BIAS EFFECT. Social Economics, (65), 5-16. https://doi.org/10.26565/2524-2547-2023-65-01