(1)
Kobushko, I.; Myroshnychenko, I.; Tenytska, I. PROBLEM ASPECTS OF IDENTIFICATION THE FACTORS OF SHADOWING OF ENVIRONMENTAL TAXATION IN UKRAINE. Soc. ekon. 2022, 125-136.