До питання про критерії, показники та рівні сформованості лінгвосоціокультурної компетентності іноземних студентів- філологів

  • Чунься Чень
Ключові слова: критерії, лінгвосоціокультурна компетентність, показники, рівні навченості, студенти-філологи

Анотація

Статтю присвячено розробці принципів діагностики рівня сформованості вмінь спілкування іноземною мовою. Описано принципи виділення критеріїв, показників і рівнів навченості. Критерій – якісна характеристика об’єкта, показник – його кількісні параметри. Відповідно до компонентів лінгвосоціокультурної компетентності – когнітивного, діяльнісного й особистісного виокремлено гносеологічний, операційний, аксіологічний критерії. Запропоновано перелік рівнів і показників сформованості кожного компонента компетентності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бабанский Ю.К. Оптимизация учебно-воспитательного процесса: Методические основы / Ю. К. Бабанский. – М. : Просвещение, 1982. – 192 с.

Балл Г.А. Теория учебных задач: психолого-педагогический аспект / Г.А. Балл – М. : Педагогика, 1990. – 184 с.

Барабанщиков А.В. Военно-педагогическая диагностика / А.В. Барабанщиков, Н.И. Дерюгин. – М. : ВПА, 1995. – 108 с.

Глухов В.П. Основы психолингвистики: учеб. пособие для студентов педвузов / В.П. Глухов. – М. : ACT: Астрель, 2005. – 351, [1] с,: http://pedlib.ru/Books/4/0356/4_0356-184.shtml

Дридзе Т.М. Язык и социальная психология / Т.М. Дридзе. – М.: Высш. школа, 1980. – 224 с.

Зимняя И.А. Психология обучения иностранным языкам в школе / И.А. Зимняя. – М.: Просвещение, 1991. – 219 c.

Навчальні плани та програми: (довузівська підготовка іноземних громадян): Ч. 2: Фізика. Хімія. Математика. Основи інформатики та обчисл. техніки. Креслення. Історія України. Російська мова. Українська і зарубіжна література. Основи психології. Образотворче
мистецтво /Уклад.: Б. М. Андрущенко, Ю. М. Іваненко, Ю. О. Колтаков [та ін.]. – К. : ІВЦ «Вид-во «Політехніка», 2005. – С. 73–132.

Нгуен Динь Луан. Интегративно-когнитивный подход к формированию умений общения у вьетнамских студентов-филологов в учебно-профессиональной сфере : автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра пед. наук : 13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания / Нгуен Динь Луан – М.,1999. – 44 с.

Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, преподавание, оценка / Департамент современных языков Директората по образованию, культуре и спорту Совета Европы; Пер. под общ. ред. проф. К. М. Ирисхановой. – М.: Изд-во МГЛУ, 2003. –
145 с.

Пассов Е.И.Основы коммуникативной теории и технологии иноязычного образования: метод. пос. для преподавателей рус. яз. как иностр. / Е.И. Пассов, Н.Е. Кузовлёва. – М.: Рус.яз. Курсы, 2010. – 568 с.

Подласый И.П. Педагогика. Новый курс: Учебник для студентов пед. вузов: В 2 кн. / И.П. Подласый. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 1999. – Кн.1: Общие основы. Процесс обучения. – С. 242 – 272.

Программа по русскому языку для иностранных граждан. Первый сертификационный уровень. Общее владение / Андрюшина Н.П. и др. – СПб : Златоуст, 2001. – 176 с.

Фоломкина С.К. Обучение чтению на иностранном языке в неязыковом вузе / С. К. Фоломкина. – М.: Высш. школа, 1987. – 207 с.

Штульман Э.А. Методический эксперимент в системе методов исследований / Э.А. Штульман. – Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 1976. – 156 с.

Шульга И.Н. Методика адаптационно-корректировочного тренинга по русскому языку для иностранных студентов неязыковых специальностей: дисс. … канд. пед. наук 13.00.02 / Шульга Ирина Николаевна. – Х., 2014. – 246 с.

Щукин А.Н. Обучение речевому общению на русском языке как иностранном: Учебно- методическое пособие для преподавателей русского языка как иностранного / А.Н.Щукин. – М.: Русский язык. Курсы, 2012. – 784 с.
Опубліковано
2017-09-25
Як цитувати
Чень, Ч. (2017). До питання про критерії, показники та рівні сформованості лінгвосоціокультурної компетентності іноземних студентів- філологів. Наукові записки кафедри педагогіки, (40), 198-206. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/9297
Номер
Розділ
Статті