Громадянсько-патріотичне виховання студентів засобами освітнього процесу у ВНЗ

  • І. О. Степанець
Ключові слова: виховання громадянина-патріота, виховна робота, зовнішній і внутрішній вплив, громадська освіта, компоненти виховання

Анотація

У статті, на основі наукових узагальнень педагогічних ідей і досвіду, визначено сутність, мету, шляхи та обґрунтовано значимість громадянсько-патріотичного виховання студентської молоді, виокремлено його компоненти й схарактеризовано взаємозв’язок з політичним і моральним вихованням. Пропонуються форми та конкретизуються засоби використання змісту навчальних дисциплін щодо громадянського і патріотичного виховання в освітньому процесі вищих навчальних закладів України. Узагальнено досвід виховної роботи у Комунальному закладі «Харківська гуманітарно- педагогічна академія» Харківської обласної ради, який представлено як систему виховних впливів, що характеризуються різноманітністю, комплексністю, взаємозв’язком, послідовністю тощо і здійснюються на рівні різних суб’єктів освітнього процесу та позааудиторної роботи.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Про Національну доктрину розвитку освіти [Електронний ресурс] : указ Президента України від 17 квітня 2002 р. № 347/2002. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/347/2002/. – Назва з екрана.

Концепція національного виховання студентської молоді [Електронний ресурс] : додаток до рішення колегії МОН від 25 червня 2009 р. протокол № 7/2-4. – Режим доступу : http://litterref.ru/bewotrujgmermerrna.html. – Назва з екрана.

Бабакіна О. О. Сутність громадянськості як професійної якості вчителя / О. О Бабакіна // Наукові записки кафедри педагогіки : зб. наук. праць / Харківський держ. ун-т імені В. Н. Каразіна. – Харків, 2007. – Вип. 18. – С. 181–190.

Баранівський В. Ф. Вища школа в системі національно- патріотичного виховання молоді / В. Ф. Баранівський // Вища школа як соціальний інститут і механізм соціалізації молоді : монографія / кол. авт.: М. Михальченко (кер.) [та ін.]. – Київ : Педагогічна думка, 2012. – С. 163–184.

Бех І. Д. Пріоритети виховання сучасної вузівської молоді / І. Д. Бех // Виховна робота у вищому навчальному закладі: симбіоз нового і традиційного : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. / АПН України, Ін-т проблем виховання АПН України, Ін-т педагогіки АПН України, МОН України, Кам'янець-Подільский держ. пед. ун-т. – Кам'янець-Подільськ : Кам'янець-Подільский держ. пед. ун-т, 2001. – С. 14–20.

Борисов В. В. Теоретико-методологічні засади формування національної самосвідомості учнівської та студентської молоді : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.07 / В. В. Борисов. – Тернопіль, 2006. – 342 с.

Ващенко Г. Виховний ідеал. – Полтава: Полтавський вісник, 1994. – 124 с.

Завалевський Ю. І. Громадянське виховання старшокласників: проблеми, досвід, перспективи / Ю. І. Завалевський. – Київ, 2003. – 104 с.

Лубенец Т. Г. Педагогические беседы. / Т. Г. Лубенец. – СПб., 2013. – 198с

Сковорода Г. С. Симфония, нареченная книга Асхань, о познании самого себя // соч.: В 2 т. - Т. 1. - М., 1973. - С. 172-243

Сухомлинський В.О. Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності // Педагогічна газета. – 2000. – № 6 . – С.4-12.

Ушинський К. Д. Твори в 6-ти томах. – Т. 4. – К. 1952 – С. 28.
Опубліковано
2017-09-25
Як цитувати
Степанець, І. (2017). Громадянсько-патріотичне виховання студентів засобами освітнього процесу у ВНЗ. Наукові записки кафедри педагогіки, (40), 157-164. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/9292
Номер
Розділ
Статті